SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Mrtvačev šefa’at

10 - Knjiga (vehabijska knjiga Feth-ul-medžid) kaže na njenoj dvije stotine osmoj (208.) stranici: “Ibni Kajjim-i Dževzijje je rekao, ‘Postoje mnoge vrste širka (idolopoklonstva, politeizma): Isto tako je i širk tražiti nešto od mrtvog što nam je potrebno. Mrtvac ne može ništa učiniti. Pošto mrtvac ne može ni sebi pribaviti ono što mu je potrebno, niti spasiti sebe od štete, on isto tako ne može biti ni drugima od koristi. Takođe je širk i tražiti da nam mrtvac čini šefa’at (da za nas posreduje) kod Allaha. Mrtvac može učiniti šefa’at samo ako mu to Allah dozvoli. Nečije moljenje mrtvoga ne može biti razlog da mu Allah dadne dozvolu. Ovakav mušrik traži šefa’at na način koji sprečava dozvolu.’

U stvari, zabranjeno je tražiti šefa’at (posredovanje, zalaganje, zauzimanje) od onih stvari za koje je Allah dželle-šanuhu rekao da ne mogu posredovati, kao što su idoli i kumiri, stvari koje su predmet obožavanja ili se smatraju Allahovim drugom (šerikom). Izjavljeno je da Poslanici alejhimussalevatu vetteslimat i Evlije i alimi, rahime-humullahu teala, mogu posredovati. Moliti njih, za njihov šefa’at, pokazuje da (onaj, ko to radi,) vjeruje u Kur’ani kerim i hadisi šerif. Tačno je da je šefa’at moguć samo s Allahovom dželle-šanuhu dozvolom (izunom). Međutim, Kur’ani kerim i hadisi šerifi pokazuju one kojima će to On dozvoliti. Oni, kojima će to On dozvoliti će posredovati (činiti šefa’at) onome kome hoće i sa kim su zadovoljni. Ovo je istaknuto u Njegovoj izjavi u suri Vedduha, “Tvoj Rabb će ti dati štogod želiš sve dok ne kažeš da si zadovoljan.” (93, 5) Imami a’zam Ebu Hanifa rahime-hullahu teala je napisao u četrnaestom poglavlju njegove knjige Fikh-i ekber, “Za one koji imaju velike grijehe će posredovati Pejgamberi, alimi i salihi. Oni će ih spasiti od džehennema.” Po ovom pitanju postoji detaljna informacija u knjizi Kavl-ul-fasl koja je komentar na knjigu Fikh-i ekber. [Ebu Hanifa Nu’man bin Sabit je 150./767. godine postao šehid u Bagdadu.]

Molenje Evlija nije (sa ciljem) da im Allah dželle-šanuhu dadne dozvolu, već da oni (Evlije), kada im On dadne dozvolu, takođe učine i za nas šefa’at. Pošto vehabije ne shvataju ovu tananu, prefinjenu, poentu oni skreću (sa pravoga puta) i nazivaju milione muslimana koji traže šefa’at kafirima. Takođe i u njihovoj knjizi piše da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da on neće posredovati za mušrike već samo za mu’mine (pravovjerne). Vehabija je sam sobom izmislio tvrdnju da je traženje šefa’ata od mrtvaca širk. Kada on navodi da Kur’ani kerim kaže da za mušrike nema šefa’ata, on pokušava da zloupotrijebi Allahov dželle-šanuhu Kitab, i da ga upotrijebi kao svog lažnog svjedoka.

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next