SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Učenje salavata Poslaniku

16 - On kaže na dvije stotine pedeset sedmoj stranici, “Hadis koji nam prenosi Ebu Davud kaže učite mi salavat! Gdje god ga proučite biće mi rečen (dostavljen). Dakle, nema razlike proučili ga mi izbliza ili izdaleka. Kabur se ne smije preokrenuti u praznik.

Sa ciljem da pokaže da nema potrebe posjećivati Hudžrei se’adet on piše da Resulullah čuje salat i selam koji mu je proučen. Ali, on sam sebi kontrira. On je prethodno napisao da mrtvac ne osjeća i ne čuje, a ovdje sada piše da čuje.

On piše na četiri stotine šesnaestoj stranici, “Mrtvi ne čuju šta im se kaže. Traženje dove i šefa’ata od mrtvih je obožavanje mrtvih.

Njegovo pisanje da Resulullah sallallahu teala alejhi ve sellem čuje salavat koji mu je proučen i njegove kasnije riječi (“mrtvi ne čuju”), koje smo gore citirali, su u međusobnoj suprotnosti i kontradikciji. Šta više on citira samo jedan od dva hadisa koji se nalaze u Ebu Davudu. Njegovim ciljevima ne odgovara da napiše drugi. Alim hadisa Abdulhak-i Dehlevi rahime-hullahu teala je ovako napisao na tri stotine sedamdeset osmoj stranici njegove knjige Medaridž-un-nubuvve: “Hadisi šerif koji nam prenosi Ebu Davud od Ebu Hurejre radijallahu teala anhuma kaže, ‘Kada me neko poselami, Allah dželle-šanuhu povrati mom tijelu dušu. Ja čujem njegov selam i odgovorim na njega.’ Hadisi šerif koji nam prenosi Ibni Asakir rahime-hullahu teala kaže, ‘Ja čujem salavat koji je proučen kod mog kabura.’”

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next