SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Tražiti pomoć od Poslanika i dobrih muslimana (saliha)

3 - Na 98. i 104. stranici vehabijska knjiga, nakon pisanja ajeti kerima, koje kažu, oni mušrici koji obožavaju nekog drugog osim Allaha dželle-šanuhu i upotrebljavaju ih kao vesile (posrednika, zagovornika) i kaže: “Prema ovim ajetima, oni koji verbalno traže pomoć od Poslanika ili dobrih (saliha) robova, koji su mrtvi ili daleko, postaju mušrici (višebošci, politeisti).

Muslimani ne vjeruju da će Evlije, rahime-humullahu teala, išta same po sebi uraditi ili (same od sebe) pomoći. Mi vjerujemo da Allah dželle-šanuhu prima njihove dove i, zato što ih On puno voli, radi njih (tj. radi njihovog hatra), stvara njihove želje. Obožavati roba (čovjeka) znači biti poslušan njegovim riječima koje su u suprotnosti sa islamom i držati njegove riječi iznad Kitaba (Kur’ani kerima) i Sunneta (hadisi šerifa). Biti poslušan onome ko nam naređuje da slijedimo islam nije tako. Biti poslušan njemu je pokoravanje islamu. Hazreti Aliju radijallahu teala anh je za vrijeme Bitke na Hajberu zabolilo oko. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem mu je stavio na oko svoju blagoslovljenu (mubarek) pljuvačku i učinio dovu. Allah dželle-šanuhu je radi Poslanika, radi njegovog hatra, izliječio oko. Ovaj događaj je detaljno opisan i na 91. stranici vehabijske knjige gdje autor takođe navodi i reference koje prenose Buharija i Muslim. [Molimo vas da takođe pogledate i 18. članak.]

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next