SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

PRVI DIO

VJEROVANJA VEHABIJA I NJIHOVA POBIJANJA OD STRANE ALIMA EHLI SUNETA

Elhamdulillah (Neka je beskonačna hvala i zahvala samo Allahu dželle-šanuhu)! Ako se iko ikom zahvali, na bilo kakav način, za bilo šta, bilo kad, ovo zahvaljivanje će biti učinjeno Allahu dželle-šanuhu zato što je On onaj koji sve stvara, trenira, i daje svemu da raste, i koji čini svaku uslugu i šalje svako dobročinstvo. On je sam posjednik snage i moći (kudreta). Sve dok On ne podsjeti niko neće i ne želi da učini dobro ili zlo. Kada Njegov rob (čovjek) poželi (irade), niko ne može nikom učiniti ni najmanju ni uslugu i ni zlo, sve dok i On to ne želi (i ne odredi) i ne dadne snagu i mogućnost. Sve što čovjek hoće se dešava samo onda kada to i On hoće, kada to On odluči. On nas podsjeća preko raznih sredstava (sebeba) da učinimo dobro ili zlo. Kada Njegovi robovi, koje On sažaljeva, hoće da učine zlo On neće to zlo i ne stvara ga. On hoće i stvara kada oni požele dobro. Od takvih Njegovih robova (ljudi) dolazi samo dobro. Isto tako, On hoće da stvori zle želje Njegovih neprijatelja na koje je On ljut. Pošto ovi Njegovi zli robovi ne žele da urade dobro od njih samo potiče zlo. To znači, ljudi su jedno oruđe, jedno sredstvo (vasita). Oni su kao pero u ruci pisca. Samo što će oni koji žele da sa nihovom djelomičnom slobodnom voljom irade-i džuz’ijje), koja im je podarena, bude stvoreno dobro, zaraditi nagradu (sevab). Oni koji žele da bude stvoreno zlo će zaraditi grijehe. Prema tome, mi uvijek trebamo misliti i željeti da činimo dobro. Mi trebamo učiti dobre stvari. Mi trebamo čitati knjige alima ehli sunneta rahime-humullahu teala i iz njih naučiti šta je dobro a šta zlo. Oni su izvori dobrote. Alimi ehli sunneta su dokumentima dokazali da je vehabizam kriv i pogrešan put. Mi ćemo u prvom dijelu naše knjige objasniti trideset pet od ovih dokumenata. (InšaAllah, ova cijela knjiga će u najskorijoj budućnosti biti prevedena na bosanski jezik.)

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next