ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

8 - “U islamskom ummetu su mnogi postali veliki alimi. Među njima su muršidi kao što su Hudždžet-ul-islam imam Gazali i šejh-ul-islam Ibni Tejmijje.

On predstavlja jednog nemezhebnjakovića, kao što je Ibni Tejmijje, koji kaže da je Allah dželle-šanuhu predmet, i koji ne vjeruje da će kafiri biti vječno mučeni u Džehennemu, i koji tvrdi da nije potrebno naklanjavati propuštene farz namaze, i koji je nastojao da ovakvim i mnogim sličnim pokvarenim idejama iznutra razori islam - i naziva ga mudžtehidom - i poredi ga sa muršidom i velikim alimom islama Gazalijem. Napisati ova dva imena zajedno, jedno do drugog, je prevara kao podvaljivanje komada kamena kao dijamant. Maliki alim Ahmed Savi je ovako napisao u Dželalejn tefsiru kod objašnjenja dvije stotine tridesetog ajeta sure Bekara, “Alimi ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in su rekli da je Ibni Tejmijje skrenuo sa pravoga puta. On je prouzrokovao da mnogi muslimani skrenu sa pravoga puta. Nije tačno, laž je, da se on družio sa maliki alimom imamom Ešhebom.”

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next