ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

17 - Rešid Riza piše da vaiz-efendija vjeruje u kešf Evlija koji se odnosi na vrijeme kijameta. Međutim, činjenica je, da su imami mezheba kazali, “Vrijeme kijameta niko ne zna. Samo ga Allah dželle-šanuhu zna, i niko više. Kešfovi Evlija nisu ni za kog dokaz (delil i sened).” I oni koji slijede ove alime će u svakom slučaju isto ovako reći. Pripisati išta drugo vaiz-efendiji je samo laž i podla kleveta.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next