ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

24 - Vjerski reformator kaže, “Međusobno pobijanje i nadmetanje alima proizilazi uglavnom iz želje nefsa. Mu’tezile su jedan i jedini razlog za nastanak ilm-i kelama. Oni su se [alimi kelama] upustili u vjerska pitanja (mes’ele) u koje se selefi nisu upuštali. Ovi su im se usprotivili. Oni su bili na putu strijelica protivljenja. Sa nestankom pravih alima, znanih alima, alima od ideja i zaključaka, potomci su počeli ponavljati riječ po riječ od onog što su oni rekli. Kasnije, ni to nije vrijedilo. Ovi mukallidi su šutjeli o mes’elama, bid’atima i praznovjerju koje se pojavilo nakon alima kao što su imam Eš’ari i njegovi sljedbenici, i optužili blasfemijom one koji su postavljali pitanja. Međutim, kada su ovi bid’ati i jeresi preobučeni u vjerski oblik i boju, i kad su dobili broj pristaša i pomagaća, njih su onda takođe i alimi kelama nastojali da objasne. Štaviše, smijer napada i optužbi blasfemijom je usmjeren protiv onih koji su prigovarali ovim bid’atima i jeresima i oni su bili optuženi kufrom i otpadništvom. Ovo možemo vidjeti u svakoj generaciji i u svakoj naciji.

Što se tiče alima fikha, počujmo, šta imam Gazali kaže o njihovom odnosu: Hudždžetul-islam imam Gazali ovako piše u svojoj knjizi Ihja’, pod temom, kitabul-ilm: ‘Razlog za svađu fikhdžija i njihovo međusobno nadmetanje je sa ciljem da se uližu vladarima i guvernerima i tako dobiju visoke položaje i postanu kadije. Iz ovog razloga, kada pažljivo pogledamo, vidjećemo da se najveće nadmetanje desilo između šafi’ija i hanefija zato što su ovi oduvijek zauzimali ove položaje.

Rešid Riza u ovom paragrafu brče zle ljude, koji su naučili fikh sa ciljem da zarade dunjaluk, sa alimima fikha koji su nastojali da isprave i narod i zle ljude. On nastoji da omalovaži i ukori alime fikha i imame mezheba i tako pripremi tlo za rat koji će on ratovati sa ciljem da iznutra uništi islam i ukine mezhebe i njihovo slijeđenje. On takođe i izvrće hazreti imamovo Gazalijevo pisanje. On predstavlja ovog velikog alima krivo, da mu on bude svjedok. Hazreti imam Gazali (preselio na ahiret 505/1111. godine) nije nikada krivio alime fikha - potpuno suprotno onome što on piše. On piše u četvrtom poglavlju, pod temom “ilm”, o razlici između alima fikha i zlih ljudi koji su upotrijebili fikh kao način da njim zarade ovaj svijet. On piše, “Alimi fikha se nisu družili sa vladarima i guvernerima. Od njih se tražilo da izdaju kazae i fetve što su oni odbili. Kada su zli ljudi vidjeli veličinu i čast koja je povezana sa ovim položajima oni su željeli da se, kao muftije, približe vladarima. Pošto su vladari poštovali mezhebe i nastojali da pronađu je li hanefi ili šafi’i mezheb pogodniji, oni, koji nisu bili vični, su počeli da izučavati mes’ele koje pokazuju razliku između ova dva mezheba. Oni su se upustili u prekršaje i debate. Ovi zli ljudi na vjerskim položajima su se bavili svim onim šta su vladari od njih zahtjevali.” Vjerski reformator izvrće ovaj imamov Gazalijev paragraf koji se odnosi na zle alime (ulema-i su), i izvrće ga u kritiku protiv alima fikha. On se ne stidi kada laže, i kaže da su se hanefije i šafi’ije međusobno borile.

Još jedna laž, koja je specifična za vjerske reformatore, je da oni kažu da su alimi islama rahmetullahi teala alejhim edžma’in slijedili svoje nefsove. Alimi fikha i imami mezheba nisu rekli ni jednu jedinu riječ koja je suprotna Kur’ani kerimu i hadisi šerifu. Pošto je njihova svaka riječ na bazi Kitaba i Sunneta nefsovi onih koji su ih slijedili su se preobražavali iz stanja emmare u mutmainne. Je li moguće da njihovi nefsovi ne budu mutmainne kad nefsovi onih koji ih slijede postaju mutmainne? Nefsovi imama četiri mezheba i svih drugih mudžtehida su bili mutmainne. Svaki od njih je bio velija (evlija) koji je i daleko uznapredovao u zahir ilmu (vanjskom znanju) i dobio savršenstvo u batin ilmu (unutarnjem, skrivenom znanju). Reći da su oni slijedili svoje nefsove znači napasti na sve muslimane svijeta i na sam islam. Mi moramo shvatiti koliko je ružna jedna ovakva optužba.

Kada se vjerski reformator izražava loše o kasnijim vjerskim ljudima on poriče hadisi šerif koji kaže, “Svakih stotinu godina će doći mudžeddid (veliki alim koji će ojačati i i obnoviti islam). On će ojačati ovu vjeru.” Tačno je da su mnogi muslimani skrenuli sa pravoga puta i da su se pojavile sedamdeset i dvije otpadničke grupe. Međutim, skretanje muslimana ne znači da je islam uprljan. Pravi (hakiki) i dobri (salih) muslimani, koji nisu prestali da slijede ashabe kiram radijallahu teala anhum edžma’in, su uvijek postojali. Oni se zovu ehli sunnet vel džema’at. Alimi ehli sunneta su u svakom dijelu svijeta i u svakom stoljeću upućivali narod na pravi put. Oni nisu ostavili nijedno pitanje neodgovoreno. Oni su zaštitili (i spriječili) muslimane da ne povjeruju u laži i spletke zindika, inovatora (bid’at sahibija) i vjerskih reformatora. Allah dželle-šanuhu kaže da se islam neće do kijameta pokvariti.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next