ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

29 - On kaže: “Neuki (džahili) trebaju da za svako vjersko pitanje (mes’elu) koje ne znaju traže odgovor od nekoga kome vjeruju isto kao što su to činili i muslimani u prvom stoljeću. Oni trebaju da o nekom ajetu ili hadisu - koji se odnosi na njih - pitaju i nauče njihovo značenje i da rade u skladu sa njim.

O moj dragi Allahu! Kakvo znanje! Kakva logika! Tačno je da su ashabi kiram radijallahu teala anhum edžma’in tako radili. Ali, pošto su oni sazreli u Resulullahovom sallallahu alejhi ve sellem društvu (sohbetu) oni su svi bili viši od svih imama mezheba. Hadisi šerif koji kaže, “Moji ashabi su kao zvijezde na nebu. Ako slijedite bilo kog od njih vi ćete naći pravi put”, njih hvali i slavi (medh i sena). Svi ashabi su mogli razumjeti Allahovu dželle-šanuhu želju (murad-i ilahi). U slučaju da neka mes’ela u Kitabu i Sunnetu nije bila jasna oni su putem ajeta i hadisa pronalazili dokaz (delil), upotrebljavali idžtihad i izvlačili propis (hukm). Njima nije bilo ni potrebno ni dozvoljeno da oni slijede jedni druge. I naši imami mezheba su takođe radili isto onako kao što su to radili ashabi kiram. I oni su, kao i ashabi kiram, istraživali dokaz i iz njeg izvlačili propis (hukm). Oni su se, radeći tako, podijelili u amelu (ibadetu) na mezhebe. Oni su na ovaj način izvršili Resulullahovo sallallahu alejhi ve sellem naređenje zato što je on rekao, “Prilagodite se mojim ashabima.” Kako novi muslimani - među Tabi’inima - nisu tražili od ashaba kiram nikakav delil ni mi, džahili, ga ne trebamo tražiti od imama mezheba. Mi ćemo naučiti Allahove dželle-šanuhu zapovijedi (emr) čitajući knjige koje su napisali imami mezheba. Ove njihove knjige su objašnjenje Kur’ani kerima. Pogledajte kako ovaj čovjek na vjerskom položaju poredi neukog seljaka i čobanina sa ashabom, i preporučuje mu da često odlazi u grad i traži ajete i hadise, i da ih sam sobom tumači i čini idžtihad! Iako postoji olakšica slijeđenja imama mezheba on gura ovog bijednika u jednu tako tešku situaciju!

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next