ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

34 - Vjerski reformator kaže: “Taklid (slijeđenje, imitiranje) je rezultat idžtihada. Njega nema tamo gdje nema idžtihada. Onim koji u potpunosti rade sve stvari (mes’ele) o kojima postoji saglasnost nije potrebno da rade ibadete o kojima ne postoji saglasnost. Njima je dozvoljeno da ih sve napuste. Je li pametno i mudro slijediti nekoga koga ne znamo? Dobijanje fetve nije taklid već komuniciranje (nakl) i pripovijedanje (rivajet). Superiornost koju tražimo u mudžtehidu, čije mišljenje slijedimo, ili čiji idžtihad usvajamo, nije ista kao superiornost koja je u pitanju između halifa ili drugih Sahaba. To znači, da ova superiornost nije u Allahovom dželle-šanuhu pogledu. Ona je [u odnosu] na jačinu [njegove] moći rasuđivanja, znanja, istraživanja, i shvatanja. Neko ko dođe kasnije može biti superioran. Među imamima je bio najjači imam Šafi’i. Ja kada ne mogu da nađem dokaz (delil) slijedim onaj mezheb koji ima bolji dokaz (delil). To znači ja postajem i mudžtehid i mukallid. Ja tako odbacujem taklid. Današnji muslimani ne znaju ni mezheb ni iman. Vjersko znanje, koje većina ima, je samo to da je Allah dželle-šanuhu jedan, da je na nebesima, i da je Pejgamber uzašao na nebesa i vidio Allaha.

Ove izjave Rešida Rize su, opet, samo izraz njegovog ličnog mišljenja. Pošto on nije alim islama, ove, na brzinu pripremljene izjave, nisu vrijedne odgovora. U stvari njegove prethodno citirane izjave nam pokazuju put koji on slijedi. Pa ipak, u skladu sa poslovicom “Muha je mala ali je dosadna”, biće potrebno, da bi zaštitili omladinu od njegove štete, da napišemo par riječi.

Nije ispravno reći da taklida nema gdje nema idžtihada pošto značenje jednog ajeti kerima kaže “Slušajte Mog Resula!” Ashabi kiram alejhimurridvan su, slijedeći ovo naređenje, radili sve što im je Resulullah rekao da urade pa su se čak i bacali u sigurnu smrt. Oni nisu tražili delile i senede. Oni su ga bezuslovno slijedili. Njegova naređenja su bila kroz vahj i nisu se miješala sa idžtihadom. Ashabi kiram su upotrebljavali idžtihad i govorili su mu rezultate svojih idžtihada. Nekad se njihovi idžtihadi nisu slagali sa Resulullahovim. Onda je dolazila objava (vahj) koja je obavještavala koji je idžtihad ispravan. Nekada se je objava slagala sa ashabovim idžtihadom. Nakon Resulullahovog prelaska na ahiret ashabi kiram nisu slijedili jedni druge iz čega se razumjelo da mudžtehid ne smije slijediti drugog mudžtehida. Mukallid mora da slijedi mudžtehida u svakom pitanju (mes’eli). On ne treba da istražuje, iznalazi, i izučava na hiljade ittifak (one koje se slažu) i ihtilaf (one koje se ne slažu) pitanja (mes’ela). Da je to (tj. istraživanje, iznalaženje, i izučavanje) bilo potrebno da mukallidi rade, onda bi to i ashabi kiram naredili tabi’inima. Prisiljavanje muslimana na to je samo otežavanje Muhamedovom ummetu. Naša vjera nam ne nameće poteškoću. Ona nas snabdjeva olakšicama.

Prema vjerskom reformatoru svaki musliman mora da bude u stanju da razluči vjerska pitanja (mes’ele) koja se slažu (ittifak) od onih koja se ne slažu (ihtilaf), da radi ona koja se slažu, i da je pažljiv prema onim koja se ne slažu, i da traži i iznalazi njihove dokaze (delile i senede), i da procijeni one koji su najpouzdaniji pa da onda po svojoj želji odabere hoće li ih ili neće uraditi. Kakvo je ovo rezonovanje i sugestija? On sam sobom piše kako muslimani ništa ne znaju i kako su džahili i kako misle da je Allah dželle-šanuhu na nebu. Šta više i bolje odgovara? Podučiti ove neznalice mezhebu, ili ih natovariti ovim teretom? Pametna i razumna osoba, to jest neko ko govori radi Allaha dželle-šanuhu i islama, će na ovo sigurno brzo odgovoriti. Ali, kako vidimo iz njegovih mnogih riječi, od početka do kraja njegove knjige, namjera vjerskog reformatora nije da služi muslimanima i islamu već da ih prepadne i izvuče iz islama i iznutra potkopa i uništi islam. Njemu samo treba ovako odgovoriti, “Šuti zindikčino jedna! Ti ne možeš prevariti muslimane!”

Po njemu, kada su ashabi kiram radijallahu teala anhum edžma’in ispitivali tuđa mišljenja, i kada su se raspitivali se o njihovom idžtihadu, nisu gledali u svoju moć rasuđivanja, znanja, i istraživanja, već su uzimali u obzir svoju superiornost u Allahovom dželle-šanuhu pogledu. I ovo je, opet, jedna od razdornih i podrivačkih ideja. On ovim svojim stavom pokušava da ukalja ashabe kiram. On ovim misli da kaže da oni nisu upotrebljavali kriterije i znanje. Četiri halife su pitale ashabe kiram “Ko ovo od vas zna?” Oni su naučili od onog ko zna zato što su svi ashabi kiram bili uzvišeni u Allahovom dželle-šanuhu pogledu. Oni nisu gledali u razlike njihovih superioriteta već u njihovo znanje i mišljenja. Tako isto su radili i alimi ehli sunneta. Oni su u svemu u stopu slijedili ashabe kiram.

Nije grijeh vjerovati da je imam Šafi’i najviši od svih drugih imama. Međutim, on je sam rekao da je imam a’zam Ebu Hanife viši. Neke od ovih njegovih izjava su napisane u četrdeset trećem članku ove knjige.

Vjerski reformatori, sa namjerom da uništi četiri mezheba, se puno zadržavaju na predmetu telfika (ujedinjavanju) mezheba, to jest, na iskupljanju olakšica i odbacivanju svega ostalog. Uništiti četiri mezheba znači uništiti ehli sunnet. Uništiti ehli sunnet znači uništiti islam. Vjerski reformatori u svim svojim knjigama pišu - što se takođe može vidjeti i iz primjera koji nam on navodi o alimima ehli sunneta - da su idžtihadi trojice imama hanefi mezheba ujedinjeni, i da su idžtihadi različitih mezheba ujedinjeni kada je postojala prepreka (haradž). I mi, takođe, kažemo da su oba ova slučaja dozvoljena. Kako smo već u prethodnom članku objasnili idžtihadi imama, koji pripadaju istom mezhebu, znače idžtihad imama osnivača tog mezheba. Njihovo ujedinjavanje nije izlazak iz okvira idžtihada imama toga mezheba. Vjerski reformatori upotrebljavaju svoju logiku na jedan vrlo prljav i prepreden način. Oni prvo pišu o onom što je dozvoljeno. Oni onda, upotrebljavajući ove dozvoljene stvari kao dokaz, hoće da mi prihvatimo njihove pokvarene i destruktivne misli kao vjeru i ibadet.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next