ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

35 - Rešid Riza želi da stalnim ponavljanjem utvrdi svoje ideje. On opet kaže:

Ja ne odobravam kijas u ibadetu. Svaki musliman koji razmotri dokaze (delil) i prihvati mišljenje (re’j) je takođe i mudžtehid. Ni alimi koji pripadaju jednom mezhebu se nisu, takođe, složili sa njima (osnivačima mezheba) u izvjesnim mes’elama. Begavi, Evza’i, i Gazali, iako su pripadali šafi’i mezhebu, se nisu složili sa svojim imamom. Zimahšeri se nije složio sa Ebu Hanifom. Nakon četiri halife je nastalo vrijeme sultana; vjersko znanje se je pokvarilo.

Prema vjerskom reformatoru, u islamu nema kijasa i svi muslimani su musliman mudžtehidi. Oni će, nakon što su razmotrili dokaze neslagajućih pitanja, pronaći one koje su ispravni. Drugim riječima, oni će upotrijebiti kijas! Njegove dvije premise su međusobno isključive. Da je on mogao shvatiti značenja idžtihada i kijasa iz naučnih knjiga usul-i fikha on se ne bi zaglibio u ovu svoju kontradikciju. Egipatski vjerski reformator je donekle obrazovan i prilično jak u arapskom jeziku, svom maternjem jeziku. Nema sumnje da on može čitati knjige alima ehli sunneta i da ih može, u granicama svojih mogućnosti, donekle i razumjeti. Međutim ilm-i usul-i fikh je kao jedan ogroman okean. Da bi se specijalizovali u ovoj grani nauke mi prvo moramo u potpunosti izučiti osam preliminarnih naučnih disciplina. Onaj ko ne zna ovih osam grana nauke, i ko ih poriče, je neuk u toj grani nauke čak i ako je vrlo jak u arapskom jeziku. Ovo je doba specijalizacija. Samo na poljima medicine, fizike, i hemije, se rađaju nove grane specijalizacije. Ljekar, specijalista u internoj medicini, mora da ponekad pošalje pacijenta ljekaru specijalisti, neurologu, koji ga može poslati psihologu, koji ga opet može uputiti psihijatru. Fizioterapija ima još i više grana specijalizacije. Kada postoje ovolike grane specijalizacije u prirodnim i eksperimentalnim naukama, kako se ikada može omalovažiti, ili čak ići dotle i poricati grane specijalizacije i njihove eksperte u vjerskom znanju koje je ne samo iznad prirodnih i eksperimentalnih nauka već i još puno ekstenzivnije? Ovo se ne smije nikada desiti, naročito onom ko govori u ime nauke. Vrlo je lako shvatiti da je ovaj vjerski reformator jedna velika neznalica u naučnoj disciplini koja se zove ilm-i usul-i fikh. Džahilovo loše izražavanje o alimu, i ekspertu, nema nikakve vrijednosti. Riječi džahila, bez obzira bile one pozitivne ili negativne, nemaju vrijednosti. Džahil koji piše riječi alima i njima puni mnoge stranice, a ne razumije ih, može samo zavesti i prevariti džahile koji su kao i on. Mi ne tvrdimo da smo, dok pišemo ove redove, autoritet u ovoj uzvišenoj grani nauke. Mi vidimo da mi nismo alim i da smo, u poređenju sa dubokim znanjem ovih alima, samo jedna obična nula. Mi smatramo da bi bilo s naše strane vrlo bezobrazno kad bi mi išta od sebe rekli ili napisali u ovoj grani nauke. Ali, šta možemo drugo učiniti kada su se pojavile neznalice i neprijatelji islama koji se slobodno šeću? Oni se utrkuju u svojim napadima na islam. Mi ne vidimo da ima savršenstvom obdaren junak koji im je u stanju da odgovori. Islam postepeno odlazi i opada. Neka je puno beskrajnih zahvala našem Gospodaru (Rabbu) što nas je počastio prilikom da vidimo mahruma, duboko učenog alima islama i eksperta (mutehassisa) u ovoj grani nauke, koji je davno vidio ovu (bijednu) situaciju i o njoj se brinuo, ali, o kojoj mu je bilo uskraćeno da išta kaže ili napiše. Mi se opet zahvaljujemo našem dragom Gospodaru za ovu veliku blagodat! Čak kad bi se svaka dlaka na našem tijelu počela zahvaljivati za ovu blagodat mi ne bi zadovoljili ni jedan milioniti dio zahvale našem dragom Gospodaru. Mi, da nismo čuli par podataka iz riznice hikmeta i ma’rifeta ovog velikog vjerskog eksperta (mutehassisa) islama, sejjida Abdulhakima ef. Arvasija rahmetullahi teala alejh, se ne bi usudili ni otvoriti usta a kamoli pisati knjige o ovom uzvišenom, vrlo naprednom, i jako opasno rafiniranom predmetu. Ali mi smatramo da je naša dužnost, pa čak i naš dug, da prenesemo našoj braći u islamu ove kapljice znanja sa tog izvora. Mi se trudimo da kažemo našoj braći u islamu ono što smo čuli, i naučili, sa namjerom da izbjegnemo prijetnju kojom nam sljedeći hadisi šerif prijeti, “Kad nastane fitna, i kad se rasprostrane bid’ati, onaj ko zna istinu treba je reći! Ako je ne kaže biće proklet od Allaha dželle-šanuhu, meleka, i svog svijeta.” Molimo Allaha dželle-šanuhu da nas obaspe dobročinstvom (ihsanom) da napišemo istinu! Molimo Ga da je blagoslovi, da utiče na one koji je pročitaju! Molimo Ga nam oprosti greške koje smo mogli napraviti! Molimo Ga da zaštiti Muhammedove alejhisselam sljedbenike (ummet-i Muhammedijje) od fitne koja je specifična za zadnje vrijeme (ahiri zeman)!

Svi alimi koji slijede mezheb, uključujući i one koji su došli na nivo idžtihada, su se složili sa usulima njihovih imama. Alimi koji su objavili učenja mezheba su bili na raznim nivoima. Većina ih je bila na nivou koji se zove erbab-i terdžih. Oni su pažljivo studirali dokaze tradicija (delile rivajeta) koji nam dolaze od imama mezheba. Oni su onda su dali prioritet (terdžih), odnosno, izabrali su jedan koji im se više svidio. Dokument (delil) koji nije izabran (to jest, koji nema terdžih) nije odbačen. Ovaj delil je slijeđen u slučaju da je bilo poteškoće (haradža). Davanje prvenstva jednoj od tradicija (rivajeta) koje nam dolaze od imama nije neslaganje sa imamom. Evza’i, Begavi, i Gazali, su takođe bili apsolutni (mutlak) mudžtehidi kao i imam Šafi’i. Njihov idžtihad je u mnogim mes’alama bio u skladu sa idžtihadom imama Šafi’ije. Džahili (neuki, neznalice) misle da su oni pripadali šafi’i mezhebu, i da se nisu slagali sa imamom mezheba. Što se tiče Zimahšerija, on ne samo da nije bio hanefija, nego čak nije bio ni sunni musliman. On je pripadao grupi mu’tezile. To je jedna od sedamdeset i dvije otpadničke grupe. Džahili misle, s obzirom da je ibadet mu’tezila sličan hanefi mezhebu, da su oni hanefije.

Njegove riječi, da je vjera promijenjena nakon četiri halife, će zpanjiti ne samo vjerske ljude već i svakog ko čita knjige. To su riječi koje neće niko prihvatiti bez obzira bio on religiozan ili ireligiozan. I Kur’ani kerim i hadisi šerifi nam takođe govore da se vjersko znanje neće nikada promijeniti, do kijameta. Džema’at koji je na pravom (hak) putu će do kijameta postojati. Alim koji će ojačati vjeru će biti stvoren svakih stotinu godina. Tačno je da su se pojavile sedamdeset dvije krivovjerne grupe. Tačno je i to da se povećao broj otpadnika. Tačno je i to da među pripadnicima ehli sunneta ima puno džahila i griješnika. Ali ima i onih koji su na pravom (hak) putu. Pravi put je očigledan. Vjera je održala svoju čistoću. Ona je ista onakva kakva je bila u prvom stoljeću islama.

Svi alimi sve četiri mezheba su jednoglasno rekli da je zbirka hadisa pod naslovom Miškat-ul-mesabih pouzdana i originalna. Hadisi šerif koji nam prenosi Sevban radijallahu anh, koji se nalazi u poglavlju pod naslovom Kitab-ul-fiten u ovoj knjizi, kaže, “Doći će vrijeme kada će se dio mog ummeta pridružiti mušricima. Oni će kao i oni obožavati idole. Pojaviće se lažovi. Oni će misliti o sebi da su Pejgamberi. Međutim, ja sam zadnji Pejgamber. Poslije mene neće doći drugi Pejgamber. U mom ummetu će uvijek biti onih koji su na ispravnom putu. Njihovi protivnici im neće moći nauditi dok ne dođe Allahovo dželle-šanuhu naređenje.” Ovaj hadisi šerif nam kaže da vjerski reformatori ili zindici neće moći do kijameta oskrnaviti ovaj dini mubin. Kako god su u cijelom svijetu biblioteke prepune pokvarenih, destruktivnih, i razarajučih knjiga, čiji se broj svakim danom povećava, tako isto među njima ima i ispravnih islamskih knjiga. One neće nikada biti uništene i niko ih neće iskorijeniti. One su pod Allahovom dželle-šanuhu zaštitom i čuvanjem. Kako su sretni oni koji će se usrećiti traženjem, nalaženjem, i čitanjem ovih knjiga! Dvostih na bosanskom jeziku:

“Dajem ti ključ blaga koje tražiš!
Možda češ ga ti naći, iako mi nismo!”

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next