ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

38 - Vjerski reformator kaže:

Haram je slijediti mukallida. Ne može se reći osobi koja čuje sahih hadis da uporedi taj sahih hadis sa idžtihadom tog i tog i da radi po njemu ako je u skladu sa njim. Takvoj osobi možemo reći da pronađe je li taj hadis mensuh. Međutim ovo je posao za eksperta. Oni koji nisu eksperti trebaju da slijede ajet “Oni koji ne znaju trebaju da pitaju one koji znaju!” i pitaju eksperte. Dobro je da neko voli sve imame mudžtehide i da slijedi svakog od njih u slučajevima kada je siguran da se slažu sa sunnetom.

Slijediti mukallida je bez sumnje haram. Međutim, vjerovati i raditi po informaciji koju nam je dao musliman, koji je mukallid, ne znači da ga slijedimo. Osobi se ne može reći, “Uporedi ovaj hadis sa tim i tim idžtihadom i radi po njemu ako se oni slažu.” Međutim, može mu se reći, “Uporedi ono što ti razumiješ iz ovog hadisa sa idžtihadom tvog imama mezheba. Ako postoji razlika nemoj raditi onako kako ti razumiješ nego onako kako je razumio tvoj imam mezheba.” Veliki indijski alim islama Senaullah Pani-puti rahmetullahi alejh je preselio na ahiret 1225/1810. godine. On je napisao 1197. godine tefsir (objašnjenje Kur’ani kerima) pod naslovom Tefsir-i Mazheri. On ovako piše u njemu u objašnjenjenju šezdeset četvrtog ajeta sure Al-i Imran: “Ako neko naiđe na sahih hadis za koji sigurno zna da nije mensuh, i ako, na primjer, fetva imama a’zama rahmetullahi alejh nije u skladu sa tim sahih hadisom, dok druga tri mezheba imaju idžtihade u skladu sa tim sahih hadisom, hanefiji nije dozvoljeno da radi u skladu sa fetvom svoga imama već u skladu sa ovim sahih hadisom, i da slijedi (jedan od) druga tri mezheba koji su uzeli ovaj hadisi šerif za svoj idžtihad. [Ebu Hanife rahmetullahi alejh je - videći da ovaj hadisi šerif ima nejasno, odnosno, ne izričito izrečeno značenje (te’vil) - slijedio drugi hadis koji je imao jasno značenje. Ako je jedan od četiri mezheba slijedio ovaj hadis i mi ga takođe moramo slijediti.] Jer je imam a’zam rahmetullahi alejh rekao, ‘Ako vidite sahih hadisi šerif, ili izreku ashaba kiram ridvanullahi teala alejhim edžma’in, napustite moju fetvu i slijedite njih!’ Čovjek na taj način neće napustiti idžmu zato što od četvrtog stoljeća samo alimi četiri mezheba sačinjavaju alime ehli sunneta. U ibadetu izvan ova četiri mezheba ne postoji drugi mezheb koji muslimani, sunnije, mogu slijediti. Po idžmi, (saglasnosti mudžtehida) riječi koje se ne slažu sa jednim od ovih mezheba su netačne. One su neispravne (batil). Hadisi šerif kaže, ‘Izjava mog ummeta koja je jednoglasno prenešena (to jest koja je idžma’) ne može biti ni zabluda (dalalet) ni pogrešna.’ Značenje stotinu petnaestog ajet sure Nisa kaže, ‘Bacićemo u džehennem one koji su se odvojili od puta pravovjernih (mu’mina).’ Nemoguće je i nevjerovatno da su imami četiri mezheba, i veliki alimi koje su oni istrenirali, propustili čak ijedan hadisi šerif. Ako nijedan od njih nije slijedio neki hadisi šerif taj hadis je po idžmau ili mensuh ili te’vil.” Ovdje se završava prijevod odlomka iz knjige koja se zove Tefsir-i Mazheri. Dakle, kada vidimo da je idžtihad jednog imama mezheba nedosljedan sa hadisom treba se reći da je imam toga mezheba zaključio da je taj hadisi šerif ili mensuh ili te’vil. Ne smije se reći da mezheb imam za njega nije čuo, ili, da ga on ne slijedi.

Vjerski reformator nam je rekao, kako je već prethodno citirano u tridesetom članku, “Zaključak alima usula o potrebi slijeđenja (taklida), na osnovu ajeta ‘Ako ne znate, pitajte one koji znaju (učene)!’, je jedno besplodno i nezdravo zaključivanje i rasuđivanje.” Međutim, on nam sada ovdje kaže, “Oni koji nisu eksperti trebaju da slijede ajet “Oni koji ne znaju trebaju da pitaju one koji znaju!” i pitaju eksperte.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next