IMAN I ISLAM

Back | Index | Next

IMAN I ISLAM

U ovoj knjizi, I’TIKADNAME, će biti objašnjen jedan hadisi šerif našeg efendije (sejjida, gospodara, gospodina) Resuli Ekrema sallallahu alejhi ve sellem. Taj hadisi šerif govori o imanu i o islamu. Ja se nadam da će se preko bereketa ovog hadisi šerifa vjerovanje muslimana usavršiti i da će oni na taj način steći spas i sreću. I opet se nadam da će on meni - Halidu kuddise sirruh koji ima mnogo grijeha - biti uzrok (sebeb) da budem spašen.

Molim Allaha dželle-šanuhu - za kog vjerujem On ne treba ništa ni od kog, da je Njegov oprost (afv) tako ogroman, da su Njegove blagodati tako velike, i da On toliko sažaljeva Svoje robove - da On oprosti ovom fakiru (bjedniku, siromahu) i da mu usliša njegov manjkavi ibadet. Molim Ga da nas zaštiti od zla poganog i lažljivog šejtana [i da nas zaštiti od lažnih i pogrešnih riječi i članaka neprijatelja islama] i da nas učini sretnim! On je naj milostiviji od svih milostivih i najdarežljiviji od darežljivih.

Alimi islama su rekli da mukellef, to jeste svaka odrasla i pametna muška ili ženska osoba - musliman, koja je došla u doba puberiteta, treba da ispravno zna i vjeruje u Allahove dželle-šanuhu sifate zatijje i sifate subtijje (atribute). To je ono što je svakome farz. Ne znati ih nije izgovor i isprika već grijeh. Ahmedov sin Halid-i Bagdadi nije napisao ovu knjigu sa ciljem da se pred drugim hvali sa svojim znanjem, ni da sa ciljem da postane čuven, nego da bi iza sebe ostavi jednu uslugu i uspomenu. Da Dženabi Hakk (Allah dželle-šanuhu) pomogne poniznom Halidu Svojim snagom i kroz mubarek dušu Njegovog Resula (Poslanika)! Amin.

[Allah dželle-šanuhu ima šest atributa koji se zovu sifat-i zatijje. Oni su: Vudžud, postojanje, to jeste Allah dželle-šanuhu ima i vječno postoji. Kidem, Allah dželle-šanuhu postoji oduvijek, to jeste Allah dželle-šanuhu postoji bez početka i vječno u prošlost. Beka, Allah dželle-šanuhu je za uvijek, to jeste Allah dželle-šanuhu postoji beskrajno i vječno u budućnosti. Vahdanijjet, Allah dželle-šanuhu je jedan, to jeste Njemu nije niko ni ravan ni sličan. Muhalefet-u lil-havadis, Allah dželle-šanuhu nije ničemu ni u kom pogledu sličan. Kijam-u bi-nefsihi, Allah dželle-šanuhu postoji sam o Sebi, to jeste On nikoga i ništa ne treba za Svoje postojanje. Nijedno stvorenje nema nijedan od ovih šest atributa i nema nikakav odnos sa njima. Ovi atributi samo i ekskluzivno pripadaju Allahu dželle-šanuhu. Izvjesna ulema je rekla da su Muhalefet-u lil-havadis i Vahdanijjet jedno te isto, odnosno, da postoji pet sifata zatijje.]

Sve drugo osim Allaha dželle-šanuhu se zove ma-siva ili alem (stvorenja, univerzum). Danas se oni nazivaju priroda (tabi’at). Sva stvorenja su (prvobitno) bila nepostojeća. Allah dželle-šanuhu ih je sve sam Sobom stvorio. Oni su svi mumkin (neobavezni) i hadis (stvorenja). To znači, postoji mogućnost da budu stvoreni, to jeste da postanu iz stanja nepostojanja, i postali su (tj. stvoreni su) iz stanja nepostojanja (dok su bili nepostojeći). Hadisi šerif, “Allah dželle-šanuhu je postojao, ništa drugo nije postojalo” nam kaže da je ovo tačno.

Drugi podatak, koji nam govori da su sav univerzum i sva stvorenja hadis (stvorena, postala iz ničega), je činjenica da se stvorenja stalno transformišu i mjenjaju jedno u drugo. Nešto, što je kadim (što nema početak i što postoji vječno u prošlost), se nikad ne mijenja. Zat (osoba, ličnost) Dženabi Hakk-a i Njegovi atributi su kadim i oni se nikad se ne mjenjaju. [Međutim, u univerzumu, stanje materija se mijenja u fizičkim procesima. U hemijskim reakcijama se bit ili struktura materije mijenja. Mi vidimo da predmeti ili materije nestaju i preobražavaju se i postaju druge materije. U promjenama i reakcijama u atomskom jezgru, koje su otkrivene u novije vrijeme, takođe i materija ili elemenat prestaje da postoji i pretvara se u energiju.] Promjene u stvorenjima ne dolaze iz vječne prošlosti. One moraju imati početak i postanak od elemenata ili materija koje su morale biti stvorene iz ničega.

Još jedan podatak za činjenicu da je alem (univerzum) mumkin, to jeste da može biti stvoren iz stanja nepostojanja, je to što su stvorenja, koja vidimo, hadis, to jeste postala su iz ničega.

[Vudžud znači postojanje, biće. Postoje tri vrste postojanja. Prva vrsta postojanja je Vadžib-ul-vudžud (biće ili postojanje koje je neophodno). On uvijek postoji. On nije nikada bio nepostojeći u prošlosti niti će ikada prestati postojati u vječnoj budučnosti. Samo je Allah dželle-šanuhu Vadžib-ul-vudžud. Druga vrsta postojanja je mumteni’-ul-vudžud koji ne može postojati. On nikada ne treba da postoji. Ovakav je šerik-i bari (Allahov dželle-šanuhu drug, partner, ortak). Drugi bog, Allahov dželle-šanuhu partner, ili Njemu sličan, nikada ne može postojati. Treća vrsta postojanja je mumkin-ul-vudžud. On može a i ne mora postojati. Ovakvi su univerzum i sva stvorenja, bez izuzetka. Suprotno vudžudu je adem (nepostojanje). Sva stvorenja su prvobitno, prije nego što su stvorena, bila u ademu, to jeste ona su bila nepostojeća.

Postoje dva bića: mumkin i vadžib. Kada bi samo mumkin postojao, ili ako Vadžib-ul-vudžud ne bi postojao, ništa ne bi postojalo. [Zato što je, biti stvoren iz nepostojanja, promjena i događaj, a prema našem znanju iz fizike, da bi se u materiji odvila promjena na nju mora da utiče neka sila, čiji izvor mora da bude prije materije]. Iz ovog razloga, mumkin ne bi mogao sam sebe stvoriti niti postojati sam po sebi. Kad na njega ne bi djelovala neka sila mumkin bi uvjek ostao u nepostojanju i ne bi mogao biti stvoren. Pošto mumkin ne može sam sebe stvoriti svakako je da ne može stvoriti ni druge mumkine. Onaj koji je stvorio mumkina mora biti Vadžib-ul-vudžud. Postojanje alema (univerzuma, svemira) dokazuje postojanje Stvaraoca koji ga je stvorio iz ničega. Dakle, jedinstveni Stvaralac svega što je mumkin, to jeste stvorenja, je jedini Vadžib-ul-vudžud koji nije ni hadis ni mumkin već je uvijek postojeći i kadim (vječan). Vadžib-ul-vudžud (neophodno biće odnosno Allah dželle-šanuhu) je onaj za čije postojanje nije niko potreban. On postoji samo o sebi, to jeste On je uvjek samopostojeći, to jeste niko Ga nije stvorio. Da to nije tako, on bi morao biti stvorenje, odnosno mumkin i hadis koje je neko drugi stvorio. A to bi bilo u suprotnosti sa onim što je gore zaključeno. Na perzijskom jeziku riječ Huda, koja se upotrebljava kao Allahovo dželle-šanuhu ime, znači kadim, to jest vječan i uvijek sam o sebi postojeći [Ovo je kasnije detaljno objašnjeno u poglavlju pod naslovom “Selefijje”].

Mi vidimo da su alemi (svjetovi) u zapanjujućem skladu, a nauka svake godine pronalazi nove zakone. Stvaralac jednog ovakvog reda mora biti Haj-koji vječno živi, Alim-koji sve zna, Kadir-koji je svemoguć, Murid-koji sve svojom voljom čini, Semi’-koji sve čuje, Basir-koji sve vidi, Mutekellim-koji govori svojim govorom, Halik-koji sve stvara [Ovo su Allahovi dželle-šanuhu savršeni atributi koji se zovu sifat-i subtijje. Oni se takođe još nazivaju i sifat-i hakikijje ili sifat-i kamile.] Jer, smrt, neznanje, nemoć ili izvršavanje sa naporom, gluhoća, sljepilo i glupost su mane. Nemoguće je da u Onom, koji je ovako precizno stvorio ovaj alem (svijet) ili kainat (univerzum, svemir) i koji ga štiti od uništenja, postoje ovake mane. [Sva stvorenja, od atoma do zvijezda, su stvorena s proračunom i zakonima. Preciznost u poznatim zakonima fizike, hemije, astronomije i biologije zapanjuje ljudski razum. Čak je i Darvin jenom rekao da, kada pomisli na delikatnost i strukturu oka, osjeća kao da će poludjeti. Je li moguće da je defektan Onaj, koji je stvorio ove sve zakone, precizne proračune i formule koje se izučavaju kao naučno znanje?].

Šta više, mi takođe i u stvorenjima vidimo ove Njegove savršene atribute(sifat-i kamile). On ih je stvorio i u Svojim stvorenjima. Kada ovi atributi ne bi postojali u Njemu kako bi ih On mogao stvorio u Svojim stvorenjima, i ne bi li Njegova stvorenja bila superiornija od Njega?

Trebamo još dodati i to da Onaj koji je stvorio sve aleme (svjetove) mora imati ove sve savršene atribute i ne smije imati nijedan atribut manjkavosti zato što manjkavost ne može stvarati.

Na stranu razumna evidencija, ajeti kerimi i hadisi šerifi nam jasno govore da Allah dželle-šanuhu ima savršene atribute, savršena svojstva. U to ne smijemo sumnjati. Sumnja izaziva nevjerstvo (kufr). Gore navedenih osam atributa se zovu sifat-i subtijje. To znači da Allah dželle-šanuhu ima svih osam savršenih atributa. Allah dželle-šanuhu ima sve savršene atribute. U Njegovom zatu (ličnosti, biti), sifatima i djelima nema mana, nesklada ni promjena. Oba, i sifat-i zatijje i sifat-i subtije se nazivaju uluhijjet sifati (ilahi atributi ili božiji atributi). Ko vjeruje da neko stvorenje (mahluk) ima ijedan uluhijjet sifat on postaje mušrik.

IMAN I ISLAM

Back | Index | Next