IMAN I ISLAM

Back | Index | Next

IMANSKI ŠARTOVI
(OSNOVE VJEROVANJA)

“Ova uzvišena osoba je ponovo upitala, ‘O Resulullah! Reci mi šta je iman’”. Nakon što je upitao šta je islam, i dobio odgovor, Džebrail alejhisselam je upitao našeg efendiju (sejjida) Resul-i ekrema sallallahu alejhi ve sellem da objasni bit i stvarnost imana. Leksičko značenje riječi iman je znati osobu kao savršenu i istinoljubivu i vjerovati u nju. U islamu iman znači vjerovati u činjenicu da je hazreti Resul-i ekrem sallallahu alejhi ve sellem Allahov dželle-šanuhu Pejgamber, Nebi, koga je Allah dželle-šanuhu izabrao, ovo srcem vjerovati, i ukratko vjerovati ono što nam je preneseno ukratko i u detalje vjerovati ono što nam je od Allaha dželle-šanuhu detaljno preneseno, i kada god je moguće izgovoriti kelime-i šehadet. Jak iman znači vjerovati Allaha dželle-šanuhu i Njegov atribut velik, biti u to potpuno srcem siguran, žudjeti za Njegovim zadovoljstvom i džemalom (ljepotom) i strahovati od Njegovog gazaba (gnjeva) i dželala (ljutine), isto onako kako se plašimo vatre za koju znamo da prži i zmije otrovnice za koju znamo da ima smrtonosan ujed. Ovakav iman nam mora biri duboko izrezbaren na srcu isto kao što je natpis uklesan u mermeru.

Iman i islam su jedno te isto. U oba moramo vjerovati značenje kelime-i šehadet. Iako se generalno i specifično razlikuju i imaju različita leksička značenja među njima, u islamu, nema razlike.

Je li iman jedna stvar ili je sastavljen od više dijelova? Ako je sastavljen od više dijelova od koliko se dijelova sastoji? Jesu li djela (amel) ili ibadeti uključeni u iman ili nisu? Kada neko kaže “ja imam iman” je li, ili nije, ispravno reći inšallah? Ima li malo imana ili puno imana? Je li iman stvorenje? Je li u našoj moći da vjerujemo, ili su vjernici primorani da vjeruju? Ima li prisiljavanja u vjerovanju? Zašto je svakom naređeno da vjeruje? Nas bi uzelo dugo vremena da se ovo sve jedno po jedno objasnimo. Prema tome, ovdje nećemo posebno odgovarati na ova pitanja. Međutim, za sada trebamo znati da, prema Eš’ari mezhebu (jednom od dva ispravna mezheba u vjerovanju, koji je osnovao hazreti Ebul Hasen-i Eš’ari. Drugi ispravni i korektni mezheb u vjerovanju je Maturidijja mezheb) i Mu’tezile mezhebu, nije džaiz (vjerovatno, moguće) da nam Allah dželle-šanuhu naredi nešto što je nemoguće. A prema Mu’tezilama nije moguće da nam Allah dželle-šanuhu naredi nešto što je džaiz (moguće) ali je van ljudske moći. Prema Eš’arijama je džaiz ali On to nije naredio. Narediti ljudima da lete bi bilo naređenje ovakve vrste. Allah dželle-šanuhu nije naredio Svojim stvorenjima ni u imanu (vjerovanju) ni u ibadetu da rade nešto što nisu u stanju uraditi. Iz ovog razloga je onaj ko poludi, ili postane gafil (nemaran, nehajan), ili zaspi, ili umre dok je musliman, i dalje musliman, iako nije u stanju potvrde.

U ovom hadisi šerifu ne smijemo misliti o imanu u leksičkom značenju jer u Arabiji nije bilo nijednog džahila (neznalice) koji nije znao to značenje. Naravno je, i ashabi kiram su ga takođe znali. Džebrail alejhisselam je svojim pitanjem htio da poduči ashabe kiram islamsko značenje imana. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je iman vjerovanje u šest izvjesnih činjenica.

IMAN I ISLAM

Back | Index | Next