KNJIGE
 • IMAN I ISLAM
  Ovo je I’tikadnama koju je napisao hazreti mevlana Halid Bagdadi rahmetullahi alejh
   
 • PUT EHL-I SUNNETA
   Ovu knjigu treba da svako pročita. U njoj se govori o vjerovanju ehli sunneta, o spletkarošima koji hoće da nanesu štetu islamu, o uzvišenostima imama 'azama Ebu Hanife. U njoj se nalazi i odgovor alima ehli sunneta vehabijama
   
 • ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA
  U ovoj knjizi je odgovoreno na laži i klevete jednog egipatskog nemezheblije koji se zove Rešid Riza
   
 • NIJE MOGAO ODGOVORITI
  U ovoj knjizi su potpuno odgovoreno na laži i klevete protestanatskih sveštenika koje oni zlonamjerno iznose protiv islama
   
 • SAVJET MUSLIMANU
  Ova knjiga pobija jakim dokazima vehabijske laži
  (odabrani odgovori)
   
 • VJERSKI REFORMATORI U ISLAMU
  Ova knjiga odgovara najgorim neprijateljima islama koji se pretvaraju kao muslimani i vjerski autoriteti a koji nastoje da iznutra razore islam
  (odabrani odgovori)
   
 • MEKTUBAT
  Imam-i Rabbani Ahmed-i Faruki Serhendi
  (odabrana pisma)
   
 • DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI
  Ovo je prijevod prvih pet (od deset) dijelova naše knjige u kojoj je objašnjeno ko su hurufije, kada su se pojavile, koje su metode slijedile i upotrebljavale i kakvu su štetu oni nanijeli islamu.
   
 • ISPOVIJESTI JEDNOG ENGLESKOG ŠPIJUNA
  Svaki musliman mora pročitati ovu knjigu! Ova knjiga se sastoji od Hemferovih ispovijesti, memoara. Hemfer (Hempher) je bio jedan od hiljada i hiljada engleskih špijuna, muškaraca i žena, koje je Ministarstvo Državne zajednice slalo u muslimanske zemlje sa ciljem da pronađu način na koji bi Englezi mogli srušiti, uništiti islamsku vjeru. Hemfer je u ovim ispovijestima otkrio laži i klevete koje je Ministarstvo izmislilo i način na koji je on zaveo Muhammed-bin-Abdulvehhaba, osnivača vehabizma, i njegova nastojanja da podijeli muslimane u grupe i pokvari njihova vjerovanja i vjere.
   
 • ISLAMSKI AHLAK
  Odabrani članci iz knjige Islam ahlaki koju je napisao Ebu Sa'id Muhammed Hadimi rahime-hullahu teala
ODABRANI ČLANCI

Allahova dželle-šanuhu imena. Šta znači stvoriti?
Kafiri napadaju na Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem
LIJEKOVI I LIJEČENJE
Brada i brkovi
PJEVANJE I MUZIKA
SUPERIORNOSTI (odličnosti, uzvišenosti) ASHABA KIRAM
HURUFIZAM; lažni bektaši tarikat
NEHDŽ-UL-BELAGA; Knjiga LAŽNIH hazreti Alijinih hutbi koju je napisao ćifut Radi: 61. pismo.
33 osnovna farza koje svaki musliman mora znati
Post u mjesecu Ramazanu
Šta prekida post
Šta ne prekida post
Post na kaza i keffaret
KUR'ANI KERIM je nazm-i ilahi
BIOGRAFIJA IMAM-i-RABBANIJA kuddise sirruh
BIOGRAFIJA SEJJID-ABDULHAKIM-efendije koji je preradio knjigu ASHABI KIRAM - alejhimurridvan
VRSTE HADISI ŠERIFA; VELIKI ALIMI HADISA
ASHAB-i KIRAM alejhimurridvan
PRVA FITNA U ISLAMU
MU'AVIJA - radijallahu anh
DOGAĐAJ NA KERBELI
DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI 1. poglavlje - Hudždžedž-i kat’ijje
DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI 2. poglavlje - Redd-i Revafid
DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI 3. poglavlje - Tezkije-i ehli bejt (Oslobađanje ehli bejta)
DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI 4. poglavlje - Ujedinimo se i volimo se
DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI 5. poglavlje - O moj brate! Ako hoćeš da umreš sa imanom ti moraš voljeti ehli bejt i Ashabe
EHLI SUNNET
Pogrešna tumačenja Kur'ani kerima
Ahmedijje
Fikhsko znanje. Šta je mezheb? Imam-i a'zam Ebu Hanifa.
Tefsiri, hadisi šerifi. Ko je pravi alim islama?
Iman
Elmunkizu-aniddalal
Šta je idžtihad? Ko je mudžtehid?
Muslimani nisu neuki
AŠURE
Muslimanska Nova godina
Isra i Mi'radž
Ismailijje

Čovjek je ili alim ili učenik koji izučava znanje. Ili neko ko voli te ljude. Svi drugi osim ovih su kao muhe u štali - Hadisi šerif

Loading

SAMO JE JEDAN PRAVI PUT

SIRATUL-MUSTEKIM

Ako želite da učite i slušate Kur'an-i kerim kliknite ovdje

Ova stranica je u skladu sa HANEFI MEZHEBOM
 
(OVA STRANICA JE PODEŠENA ZA IE - v. 5.5 ili noviji)

E-MAIL zalj...@yahoo.com

Broj posjetilaca od 1. augusta 2007. godine do 18. oktobra 2011. godine je 321.557

Broj "Unique" posjetilaca za isto vrijeme je 244.668Na kraju uvoda u imamovu Rabbanijevu kuddise sirruh knjigu Mektubat (prijevod Mektubata na turski jezik) piše:

Muslimani su danas podijeljeni u tri grupe (firke). U prvu grupu spadaju pravi, stvarni (hakiki) muslimani koji slijede put Ashaba kiram. Oni se zovu ehli sunnet i sunni. U drugu grupi spadaju šije a u treću vehabije. Ove dvije grupe (tj. šije i vehabije) se zovu firka-i mel’une (prokleta sekta) zato što oni, kako piše u našoj knjizi Kijamet i ahiret, nazivaju (prave) musimane mušricima. Ćifuti i Englezi su ti koji su podijelili muslimane na ove tri grupe. Svako ko ima pokvaren kalb i slijedi svoj nefs, bez obzira kojoj grupi pripadao, će otići u džehennem. Svaki mu’min treba da puno i stalno izgovara (uči) la ilahe illallah, da očisti svoj kalb, tj. da očisti grijehe i kufr koji postoje od stvaranja u njegovom nefsu, i da izgovara estagfirullah, da očisti svoj kalb od kufra i grijeha koji dolaze od nefsa i šejtana i lošeg društva i štetnih i pokvarenih knjiga. Dove onih koji slijede islam su sigurno kabul (primljene, uslišane). Razumije se da onaj, ko ne klanja, gleda nepokrivene žene, jede i pije haram, ne slijedi islam. Njegove dove nisu kabul.


PRVI TOM, 33. PISMO

Ovo pismo je napisano mulla-hadži-Muhammed-Lahoriju. Ono opisuje štetu koju nanose zli alimi -- koji su zaljubljeni u dunjaluk, i koji vole dunjaluk, i koji prodaju ilm za dunjaluk -- i hvali alime koji nisu zaljubljeni u dunjaluk.

Zaljubljenost alima u dunjaluk i njihova ljubav prema dunjaluku je kao crna mrlja na njihovim lijepim licima. Iako su takvi ljudi, koji su posjednici iluma, korisni ljudima, oni nisu korisni sebi. Čast jačanja vjere (dina) i širenje islama pripada njima, međutim, nekad, taj posao takođe može uraditi i kafir i fasik. U stvari, efendija svih Pejgambera, alejhi ve ala alihissalavatu vetteslimat, je naznačio da će takođe i zli ljudi ojačati vjeru, rekavši, “Allah dželle-šanuhu će sigurno ojačati ovaj din takođe i preko fadžir ljudi.” Oni su kao kremen. U kremenu postoji energija. Ljudi pale vatru preko kudreta (tj. preko energije) koji se nalazi u ovom kamenu i tako imaju korist od njega. Međutim, sam kremen od toga nema nikakve koristi. Isto tako ni ovi ljudi (tj. ove zle ilm sahibije) nemaju nikakve koristi od svog znanja. U stvari, njima njihova znanja štete. Jer, oni na kijametu neće moći reći “Mi nismo znali. Da smo mi znali da je to grijeh mi to ne bi radili.” Hadisi šerif kaže, “Onaj ko će biti na danu kijameta u najljućem azabu je alim kojem Allah dželle-šanuhu nije dao korist od njegovog znanja.” Nema nikakve sumnje da će ilm (tj. znanje), kojeg Allah dželle-šanuhu drži iznad svih drugih ilmova i koji je cjenjeniji od svih drugih ilmova, biti štetan onima koji su ga iskoristili kao način (vesile) da se dočepaju imetka, višeg položaja i da se probiju naprijed (da postanu vođe). U stvari, ljubav prema dunjaluku je nešto što Allah dželle-šanuhu uopšte ne voli. Prema tome, jako je ružno upotrijebiti ilum, koji Allah dželle-šanuhu jako cijeni, na način koji on ne voli. To znači, mrziti ono što On cijeni i cijeniti i uzdizati ono što On mrzi. Da budemo jasniji i precizniji, to znači stati nasuprot Allahu dželle-šanuhu. Predavati, va’ziti, pisati vjerske članke, knjige i magazine je korisno samo onda kada je to učinjeno radi Allahovog dželle-šanuhu zadovoljstva (rizaluka) a ne radi dobijanja boljeg službenog položaja, imetka i slave. A znak za takvu iskrenu (halis) i čistu pomisao je nezaljubljenost u dunjaluk. Vjerski ljudi koji su se izložili ovom belaju, koji su se zaljubili u dunjaluk, su u stvari dunjalučari. Oni su zli alimi. Oni su, od svih ljudskih bića, najgori i najveći nevaljalci (alčaci). Oni su kradljivci (hrsuzi) dina i imana. Međutim, oni misle o sebi i predstavljaju se kao vjerski ljudi, kao ahiretski ljudi, kao najbolji ljudi. Značenje ajeti kerima u suri Mudžadele je za ove ljude, “Oni misle za sebe da su muslimani. Oni su lažovi. Njih je šejtan osvojio. Oni se ne sjećaju Allaha dželle-šanuhu i ne spominju Njegovo ime. Oni slijede šejtana. Oni su postali šejtani. Neka se zna da su oni koji slijede šejtana na gubitku. Oni su ostavili vječnu sreću. Oni su se strovalili u vječni azab.” Jedan od naših velikana je vidio šejtana kako besposleno sjedi. On ga je upitao šta je razlog za to. Šejtan mu je odgovorio, “Savremeni zli alimi (tj. zli alimi ovoga doba) koji se predsavljaju kao vjerski ljudi mi toliko pomažu da ja nemam potrebe da radim taj važni posao.” U stvari, labavost u izvršavanju naređenja islama i okretanje ljudi od vjere (dina) u ovom našem vremenu su sve posljedice riječi, koje su rekli, i članaka, koje su napisali, ovi lažni vjerski ljudi sa pokvarenom namjerom (nijjetom). [Postoje tri vrste vjerskih ljudi: Akl sahibije (posjednici mudrosti, mudraci), ilm sahibije (ilmije, učenjaci, posjednici znanja) i din sahibije (posjednici dina, vjere). Svaki vjerski čovjek koji posjeduje tri atributa se naziva vjerski alim (din alim). Ako samo jedan od ovih atributa nedostaje njegova riječ nije pouzdana. Da bi čovjek bio ilm sahibija on mora da bude specijalista i u vjerskim i u naučnim znanjima.]

Oni vjerski alimi koji nisu zaluđeni i zavedeni sa ovim dunjalukom i koji ne žude za gomilanjem mala (imetka), za višim položajem, za slavom i za probijanjem naprijed (tj. da postanu vođe) su ahiretski ljudi. Oni su varisi (nasljednici) i vekili (tj. zastupnici, opunomoćenici) Pejgambera alejhimusselam. (Riječ Pejgambera=genitiv množine od riječi Pejgamberi, alejhimusselam.) Oni su najbolji od svih drugih ljudi. Na kijametskom danu će njihova tinta biti vagana sa krvlju (tj. naspram krvi) šehida koji su dali svoj džan (život) za Allaha dželle-šanuhu; i njihova tinta će biti teža (od njihove krvi). Ovi ljudi su ljudi koji su hvaljeni u hadisi šerifu, koji kaže, “Spavanje alima je ibadet.” (Riječ alima=genitiv množine od riječi alimi, rahime-humullahu teala.) Oni su ljudi koji razumiju ljepotu beskrajnih ni’meta ahireta, i koji vide ružnoću i zla dunjaluka, i koji znaju da je ahiret ebedi (vječan) a dunjaluk fani (prolazan). Oni se, iz ovog razloga -- ne gledajući u stvari koje nisu stalne i koje se mijenjaju i koje prolaze -- čvrsto drže za ono što je stalno i za ljepote koje se ne kvare i ne iščezavaju. Shvatanje veličine ahireta je moguće samo sa viđenjem Allahove dželle-šanuhu beskrajne veličine. A onaj, ko shvati veličinu ahireta, ne pridaje dunjaluku nikakvu, ni najmanju vrijednost. Jer, dunjaluk i ahiret su u potpunoj suprotnosti jedan sa drugim. Ako ugodiš jednom, drugog ćeš uvrijediti. Onaj ko cijeni dunjaluk vrijeđa ahiret. A onaj ko ne voli dunjaluk cijeni ahiret. Nemoguće je cijeniti oba, ili osjećati gađenje prema oba. Dvije suprotnosti ne mogu istovremeno postojati na istom mjestu. [Vatra i voda ne mogu biti na istom mjestu.]

Izvjesni velikani tesavvufa su, nakon što su zaboravili i na sebe i na dunjaluk, su iz mnogih razloga (sebeba) i koristi (fajdi), predstavljali sebe kao tobože dunjalučke ljude. O njima se mislilo da oni vole i zahtijevaju dunjaluk. Međutim, u njima nije bilo ni trunke ljubavi prema dunjaluku niti imalo želje za dunjalukom. Ovo pokazuje značenje ajeti kerima sure Nur, koje kaže, “Njihov tidžaret (trgovanje, kupovina i prodaja) ih nikad ne sprečava da misle na Allaha dželle-šanuhu.” (24, 37) Oni samo izgledaju da su povezani sa dunjalukom. Međutim, oni nemaju tih veza. Hadže Behaeddin-i Nakšibend Buhari kuddise sirruh je rekao, “Jedan mladi trgovac je na pijaci na Mini, u Mekke-i-mukerremi, kupovao izvjesnu robu u vrijednosti od pedeset hiljada (50.000) zlatnika. Istovremeno, njegov kalb nije ni za trenutak zaboravio na Allaha dželle-šanuhu.”

 
PRVI TOM, 44. PISMO

Ovo pismo je napisano Nakibu i sejjid-šejh-Feridu. Ono veliča i hvali (medh) najboljeg od svih ljudi i savjetuje nam da ga slijedimo:

Tvoje drago pismo koje si poslao iz milosrđa je u najbolje vrijeme počastilo ovog fakira (siromaha). Bilo nam je jako drago da ga pročitamo. Zahvaljujući Allahu dželle-šanuhu tebi je bilo suđeno da naslijediš Muhammedov alejhisselam fakr. [Fakr = Necijenjenje ovosvjetskog imetka i neoklijevanje u davanju i trošenju imetka na Allahovom dželle-šanuhu putu.] Ovaj tevedždžuh, ova ljubav, i ova odanost fakirima, potiče iz toga nasljedstva. Ovaj fakir, koji nema ništa, je zbunjen šta da ti napiše kao odgovor. Ja ću ti napisati nešto o superiornim kvalitetima tvog velikog džeda, koji je najbolji od svih Arapa, i tako učiniti da ovo moje pismo bude vesila (posrednik) za moj spas od ahiretskog azaba. Ja ne pokušavam veličati našeg efendiju (sejjida) alejhissalatu vetehijje. Radije, ja ću obogatiti moje pisanje s njim. Prijevod arapskog stiha:

Nisam u stanju da dovoljno nahvalim i naveličam Muhammeda alejhisselam
Samo ću svom tekstu dati veću vrijednost s njegovim imenom.

Uzdajući se u Allaha džellešanuhu i moleći Ga za pomoć ja kažem: Muhammed alejhisselam je Allahov džellešanuhu resul. On je sejjid, efendija Ademovih sinova. On će na danu Kijameta biti najdarežljiviji od onih kojima smo pokorni, i koji će nas spasiti od džehennema.

[Sejjid Abdulhakim ef. Arvasi kaddesallahu teala sirrehul’aziz je rekao: Svaki Pejgamber salevatullahi teala alejhim edžma’in je u svakom pogledu najveći, u svom plemenu, u svom vremenu, i u svom mjestu (gdje živi, državi). Muhammed alejhisselam je najviši, u svakom pogledu, od svih klasa bića koja su došla i koja će doći u svakoj državi i u svakom vremenu od stvaranja svijeta do njegovog kraja. Niko, ni u kom pogledu, nije viši od njega. Ovo nije nešto nemoguće za Njega da učini. Onaj koji čini šta hoće, i stvara šta hoće, ga je stvorio takvog. Nijedan čovjek nema dovoljne snage da ga dovoljno nahvali (medh). Niko ne može njega kritikovati.]

On će na Sudnjemu danu (Kijametu) prvi ustati iz mezara. On će prvi činiti šefa’at. Njegov šefa’at će prvi biti primljen (kabul). On će prvi pokucati na džennetska vrata. Njemu će se odmah otvoriti vrata. U njegovoj ruci će biti bajrak Liva-i hamd. Adem alejhisselam i svi pravovjerni (mu’mini) od njegovog vremena do kraja svijeta će biti pod tim barjakom. On je rekao u hadisi šerifu, “Ja sam na Kijametskom danu sejjid i onih koji su došli i onih koji će doći. Ja se ne hvalim, ja govorim istinu.” On kaže u jednom hadisi šerifu, “Ja sam Allahov dželle-šanuhu habib, najdraži. Ja sam reis (glava, poglavar) Pejgambera. Ja se ne hvalim.” Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Ja sam zadnji Pejgamber, alejhimusselam. Ja se ne hvalim. Ja sam Abdullahov sin, Muhammed, alejhissalatu vesselam. Allah dželle-šanuhu je stvorio ljude. Mene je stvorio kao najbolje ljudsko biće. Allah dželle-šanuhu je razdvojio ljude u grupe [nacije, rase]. On je mene stavio u najbolju. On je onda razdvojio ovu najbolju grupu u plemena [džema’ate]. On je mene stavio u najbolje. On je onda razdvojio ovaj džema’at na kuće. On je dao da se ja rodim u najboljoj kući [familiji]. Ja sam najbolji od svih ljudi. Ja sam iz najbolje familije. Ja ću govoriti na Kijametu kada će svi šutiti. Ja ću činiti šefa’at za ljude kada se niko neće smjeti mači. Ja ću im (ljudima) dati vesele vijesti kada će svi biti potpuno bez nade. Ja ću toga dana imati ključ za svaku dobrotu i za svaku pomoć i za svaka vrata. Liva-i hamd će biti u mojoj ruci. Ja sam najkorisniji od svih ljudi, najdarežljiviji, i najbolji. Mene će taj dan služiti na hiljade sluga. Ja ću na dan kijameta biti svim Poslanicima imam, hatib, i šefa’atdžija. Ja ovo ne govorim da se hvalim.” [Ja govorim istinu. Moj zadatak je da kažem istinu. Ja, ako vam ovo ne kažem, neću izvršiti svoju dužnost.] Da nije bilo radi njega, alejhissalatu vesselam, Allah dželle-šanuhu ne bi ništa stvorio. Ne bi bilo objavljeno da je samo On ma’bud (jedini kojeg se mora ibadetiti). On je, sallallahu alejhi ve sellem, bio Pejgamber kada je Adem alejhisselam bio između vode i zemlje [to jest, dok je njegova glina bila miješana].

Ko slijedi stope jednoga ovakvoga sejjida
Čak i ako griješi neće polagati račun.

Ko vjeruje i slijedi stope jednoga ovakvoga Pejgambera, najvišeg od svog čovječanstva, sejjida svih muslimana, je sigurno najbolji od svih ummeta. Meal (značenje) stotinu desetog ajeta sure Al-i Imran, koji glasi, “Vi ste najbolji i najhajirniji od svih ummeta, od din sahibija (od onih koji imaju vjeru),” je radosna vijest za ovake ljude. Oni koji mu ne vjeruju [koji ga ne mogu shvatiti i koji pretpostavljaju da je on kao oni] su najgori od svih ljudi. Meal devedeset osmog ajeta sure Tevbe glasi, “Ljudi kamena srca, divljaci i džahili ti neće vjerovati. Većina njih su munafici,” označava ovakve ljude. Oni koji su u sadašnjem stanju svijeta počašćeni da slijede sunnet-i senijje [to jest islam] su jako sretni. Ko vjeruje njegovu vjeru, ko je u njegovom ummetu, će za malo dobročinstvo dobiti puno više sevaba. Ashabi Kehf rahmetullahi alejhim edžma’in [to jest, sedam ljudi u pećini Tarsusa] su dobili visoke deredže (stepene) zato što su uradili jedno predivno djelo. To djelo je: Oni su se, kada su se neprijatelji vjere svugdje raširili, da bi u srcima sačuvali iman, iselili i otišli negdje na drugo mjesto da žive. U ovo doba, vjerovati njega, i malo ibadetiti, je slično beznačajnom djelu vojnika, koje, kada neprijatelj napadne i zauzme državu, postaje jako značajno. Veliki manevri vojnika u vrijeme mira nisu tako vrijedni.

Pošto je Muhammed alejhisselam Allahov dželle-šanuhu mahbub, ko njega slijedi dokučuje stepen mahbubluka (miljeništva). Jer muhib [odnosno ašiklija, onaj koji voli, zaljubljenik] voli svakoga u kome vidi alamete (znake) i ahlak (narav) voljenog. Ovo nam govori o stanju onih koji ga ne slijede. Prijevod persijskog stiha:

Muhammed alejhisselam je ponos oba svijeta,
Neka oni koji nisu prašina pred njegovim vratima u zemlju propadnu!

Ko se ne može iseliti kao ashabi kehf rahmetullahi alejhim edžma’in, treba se iseliti srcem i dušom. On treba, dok je među neprijateljima, svoje srce držati daleko od njih. Allah dželle-šanuhu može takođe, i na ovaj način, otvoriti vrata sreće. Ubrzo će doći Nevruz dan [20. mart, prvi dan persijskog kalendara]. Ti znaš da u tim danima [koji su praznici kafira, vatropoklonika] ima puno buke, plahovitosti i glupavosti. Ja se nadam da će mi Allah dželle-šanuhu dati čast da se sretnemo kada ovi mračni dani prođu. Ja neću više pisati, da ti ne dadnem glavobolju. Neka ti Allah dželle-šanuhu ne dadne da skreneš sa puta tvojih kerim (časnih, plemenitih) očeva. Neka je do kijameta i na tebe i na njih selam. Amin!

 

 

Sav sadržaj ove stranice je autorski rad. © 2001 Safet Sarajlić Hanefi. Citiranje objavljenih radova je dozvoljeno POD USLOVOM da se iznad ili ispod citata postavi link odakle je taj citat uzet

Blinking images & 3 D text provided by Flaming Text


Kopiratje (download) Knjige u Adobe Acrobat formatu

Ilahije

            

NOVIJI TEKSTOVI

 • IRADE-I DŽUZ'IJJE (djelomično slobodna volja)
 • ODGOVOR JEDNOM FAKULTETLIJI
 • ODGOVOR JEDNOJ PUKOJ NEZNALICI
 • NAŠ POSLANIK alejhisselam JE PRED SVOJ VEFAT ZATRAŽIO KOMAD PAPIRA
 • ODLOMAK IZ KNJIGE TATHIR-UL-FUAD MIN-DENISIL-I’TIKAD
 • TREBA LI U NAMAZU NA SJEDENJU DIZATI (MICATI) KAŽIPRST?
 • KUR’ANI KERIM JE RESULULLAHOVA alejhisselam NAJVEĆA MUDŽIZA.
 • IBNI TEJMIJJE i tevessul
 • IBNI TEJMIJJE je bio najštetniji od svih drugih otpadnika i pokvarenih vjerskih ljudi
 • IBNI TEJMIJJINE novotarije služe kao izvor za knjige, riječi, i otpadničke misli današnjih nemezheblija i vjerskih reformatora
 • SEJJID KUTB se divi Ibni Tejmijji
 • MUHAMMED KUTB
 • ŠEFA’AT; POMAGANJE MRTVIM
 • KORISTI OD POSJEĆIVANJA GROBOVA
 • KO SU SELEFIJJE (VEHABIJE)?
 • KO SU SELEFIJJE (VEHABIJE)? (2)
 • VEHABIJE nazivaju muslimane ehli sunneta mušricima. ODGOVOR.
 • ŠTA JE VEHABIZAM? (Vehabije i oni koji su kao oni; trebamo čitati cijenjene vjerske knjige; ne smijemo dopustiti da nas zavedu i prevare pokvarene knjige.)
 • ŠTA JE VEHABIZAM PDF
 • VEHABIZAM i njegovo pobijanje od strane alima ehli sunneta
 • Imena 40 knjiga i njihovih autora KOJE POBIJAJU VEHABIZAM
 • NE MOŽE SVAKO IZVODITI PROPISE IZ KUR’ANI KERIMA I HADISI ŠERIFA (Citat iz hazreti Jusufove Nebhanijeve rahmetullahi alejh knjige HUDŽDŽET-ULLAHI ALEL-ALEMIN)
 • VEHABIJSKA organizacija RABITAT-UL-ALEM IL-ISLAM
 • VEHABIJSKA organizacija RABITAT-UL-ALEM IL-ISLAM (Drugi dio)
 • GREŠKE U IDŽTIHADU; VELIČINA IMAMA A’ZAMA EBU HANIFE
 • Zašto danas SVAKI MUSLIMAN MORA SLIJEDITI JEDAN OD ČETIRI MEZHEBA?
 • MEVLUD
 • HULASAT-UL-KELAM
 • Neprijateljstvo Engleza protiv islama
 • Ko je bio ABDUH?
 • Ko je bio MEVDUDI?
 • Šejtanovo oruđe
 • Šta znači riječ "BIDAT" ili "BID'AT"? (odlomak iz knjige Hadikat-un-nadijje)
 • Još jedna laž

  VJEČNA SREĆA (SE'ADET-I EBEDIJJE) merhum HUSEJN HILMI IŠIK
   

   

 •