Ahmedijje

Ovo je prijevod jednog dijela 21. ?lanka iz drugog dijela knjige Tam ilmihal seadti ebedijje

21. Pokvarene vjere 

 

3 - AHMEDIJJE (KADIJANI): Mirza Gulam Ahmed Kadijani je osnovao ovu grupu 1298./1880. godine. u Indiji, u gradu Pundab. On je ro?en je 1835. a umro 1908. godine. Kao što je ve? poznato on je po?eo širiti svoje krivovjerne ideje godinu dana nakon napada Engleza na Indiju. O?ito je da su Englezi osnovali ovaj pokret. Engleski špijuni i engleske pare su ga brzo raširile sa ciljem da iznutra sruše islam.

 

Abdurrešid Ibrahim ef. [preselio na ahiret 1944. godine u Japanu ] je napisao knjigu Alem-i islam koja je 1328./1910. godine izdata u Istanbulu na turskom jeziku. On u njoj ovako piše u drugom tomu, pod naslovom “Englesko neprijateljstvo protiv islama”: “Prvi cilj Engleza je bio da što bre unište hilafet muslimana. Oni su, kao prvi korak u ovoj njihovoj spletci rušenja institucije hilafeta, ohrabrili krimske Turke da se pobune protiv Osmanlijske drave. Pariski ugovor jasno otkriva ovu njihovu spletku. [Oni su ovo svoje neprijateljstvo otkrili u tajnim spisima Lozanskog sporazuma koji se desio 1923. godine.] Englezi su bili ti koji su, bez obzira na razlog, uvijek izazvali svaku katastrofu koja se desila Turcima. Glavni politi?ki cilj britanskih politi?ara, koji su uvijek strahovali od islama, je bio iskorijenjivanje islama. Oni su, da bi prevarili muslimane, upotrijebili ljudsku pohlepu. Englezi su ove potkupljene prevarante i licemjere predstavljali kao alime islama i heroje. Ukratko, Englezi su najve?i neprijatelji islama.” Bryan William Jennings, jedan Amerikanac, zakonodavac, politi?ar i kongresman od 1891. do 1895. je ?uven po svojim knjigama i predavanjima. On je od 1913. do 1915. godine je bio Ministar vanjskih poslova. On je umro 1925. godine. On je u svojoj knjizi The British Souvereignty in India detaljno opisao englesko neprijateljstvo prema islamu i njihovo divljaštvo i terorisanje (zulum).

Nakon smrti engleskog instrumenta Gulam-Ahmed-Kadijanija njegov halifa je postao Hakim Nureddin. Njega je 1914. zamijenio Beširuddin Mahmud (1306./1889.-1385./1965.). Ahmed je u Indiji, u gradu Kadijanu, izdao knjigu El-vasijjet u kojoj je proglasio sebe obe?anim Mesihom (Isaom alejhisselam). Njegov sin, Bešir, je preselio centar Ahmedijja u gradi? Rabvah gdje je po?eo širiti (ova njihova) krivovjerna vjerovanja ahmedijja kao “pravi islam”. Njegove dvije velike knjige, koje je on izdao pod naslovom Tefsir Kur’ana, su krcate krivovjernih i pokvarenih pisanja koja su u kontradikciji sa Kur’ani kerimom. On kae da je on vidio i napisao podatke koje mufessiri hiljadu i tri stotine godina nisu vidjeli. On kae, “Ja pouzdano tvrdim da je Allah dao ovakve podatke samo Pejgamberima i njihovim halifama.” Hadisi šerif, “Ko tefsiri Kur’ani kerim po svom li?nom mišljenju postaje kafir,” jasno pokazuje da su ovi ljudi na krivom putu i da su izvan islama. Oni su ?ak pokvareniji i štetniji od jeretika koji se zovu vehabije. Štaviše, vehabijska knjiga Feth-ul-medid citira Muhammed-Siddik-Hasanovu knjigu Kitab-ul-iza’a i ovako piše na dvije stotine sedamdeset petoj stranici, “Jedan od deddala našeg vremena je Gulam Ahmed Kadijani, jedan prljavi deddal evropskog tipa. Neka ga Allah u?ini još runijim! Neka dadne svakom da ?uje za njegovo zlo! Neka dadne onim, koji su krenuli njegovim putem kufra, da budu loši kao i on! Jer, on je probudio (jednu) veliku fitnu. On je prvo rekao da je Mehdi. Onda je pokušao tvrditi da je Pejgamber. On je bio instrument politike krš?anske drave da podijeli muslimane.” Isto kao što vehabije tvrde da je samo vehabizam pravi islam, tako i ahmedijje kau da je ahmedizam pravi islam. Obje grupe su skrenule sa pravoga puta selefi salihina koje hadisi šerif hvali i veli?a. Obje grupe skre?u svijet u propast dalaleta i kufra. Ovaj krivi put koji se brzo raširio me?u dahilima (neukim narodom) Pundaba i Bombaja se sada nastanjuje u Evropi i Americi. Iako oni sebe nazivaju muslimanima, oni su zbog svojih pokvarenih vjerovanja i obreda izašli iz islama. Ima puno stvari koje izazivaju njihovo nevjerstvo (kufr). Sljede?e tri stvari su najvanije:

1 – Oni koji sebe nazivaju Ahmedijje i Kadijani vjeruju da oni nisu htjeli objesiti Isa alejhisselama. Oni vjeruju da je on umro prirodnom smr?u i da je zakopan u zemlju. Oni vjeruju da je on kasnije ustao iz groba i otišao u Kašmir, u Indiju, gdje je podu?avao Indil i ponovo umro.

2 -- Oni se ne slau sa islamom ni u pogledu dolaska Mehdija i njegovog pozivanja svakoga u vjeru. Oni kau, “Duše Isaa i Muhammeda, alejhimesselam, ?e se pojaviti u liku ?ovjeka. Taj ?ovjek je Mirza Ahmed. Nema nikakvog drugog Mehdija.”

3 -- Oni mijenjaju zna?enje Kur’ani kerima. Oni kau u islamu postoji dihad. Ali, on se ne vodi topovima i sabljama ve? nasihatom (savjetom) i iršadom (podu?avanjem, obrazovanjem). U islamu nema krvoproli?a i patnje ve? ima hladni rat. Oni ovako pori?u ajeti kerime o dihadu. Beširuddin, sin Gulama Ahmeda, je napisao knjigu pod naslovom The Order of the New World (Novi svjetski poredak) koja odiše kufrom. Indijski alimi, šejh Muhammed i šah Kašmiri, su opovrgli kadijanizam u knjigama koje se zovu Akidet-ul-islam fi hajat-i Isa alejhisselam, Ikfar-ul-mulhidin i Hatem-un-nebijjin. Po?etne stranice ovih knjiga u sebi sadre pohvale i zahvale raznm alimima islama. Na primjer, profesor Medrese islamijje, sejjid Muhammed Jusuf Benuri, je jednim predivnim stilom i izraavanjem napisao detaljan ivotopis Muhammeda Envera Šaha i njegove vrline i ?estitosti. On nam je saopštio da je Mustafa Sabri ef., visoko u?eni alim našeg vremena i zadnji šejhulislam Osmanlijske drave, napisao na tri stotine dvadeset sedmoj stranici tre?eg toma svoje knjige Mevkiful’ilm vel’akl veddin da je on vidio Muhammeda Envera šaha i da se divio ovom velikom indijskom alimu. Muhammed Enver šah, rahmetullahi teala alejh, je preselio na ahiret 1352./1933. godine. U ove tri knjige piše sljede?e o Mirza-Gulam-Ahmed-Kadijaniju:

On ne vjeruje da ?e se Isa, alejhisselam, spustiti s nebesa. On kae, “On je obješen, ubijen. On je imao oca. Njegov otac je Jusuf Neddar (Josif drvodjelja).” On, kao i idovi, izgovara vrlo rune klevete o ovom uzvišenom Pejgamberu. On tvrdi za sebe da je Pejgamber i da je donijeo novu vjeru. On kae, “Rije? ‘Isa ?e se spustiti s nebesa’ predskazuje moj dolazak.” On je izmijenio [zna?enja] ajeti kerima i hadisi šerifa i porekao ?injenice koje se moraju vjerovati u potpunosti. On ne vjeruje da je Muhammed, alejhisselam, zadnji Pejgamber i da je viši od svih drugih Pejgambera. On tvrdi da on ima na hiljade mu’diza i da su njegove mu’dize mnogobrojnije od mu’diza svih drugih Pejgambera. On kae da mnogi ajeti predskazuju njegov dolazak i da ga Kur’an veli?a.

Ahmed Kadijani je mongol, tatar. On je zindik (jedna vrsta kafira), pripadnik isma’ili firke (grupe, sekte). On je pro?itao mnogo knjiga. On je bio ogor?eni neprijatelj ehli sunneta. Englezi su tragali za instrumentom preko kojeg ?e sprovesti u praksu svoje planove koje su pripremili za rušenje islama iznutra. Oni su izabrali njega. Oni su ga podmitili ogromnom koli?inom novca. On se prvo pojavio kao Behai-ja. Zatim, on je rekao da je on mudeddid. On je onda izjavio da je on Mehdi. On je onda rekao da je on Isa Mesih za kog je re?eno da ?e se spustiti s nebesa. On je na kraju rekao da je on poslanik i da je donijeo novu vjeru. On je rekao da je mesdid u Kadijanu Mesdid-i aksa a grad Kadijan Mekka. On je rekao da je grad Lahor u kom se kasnije nastanio Medina. On je napravio groblje koje je nazvao Makberet-ul-denne. On je rekao da ?e onaj ko se tu ukopa oti?i u dennet. On je nazvao svoje ene Ummehat-ul-mu’minin. On naziva zindike koje je on zaveo “moj ummet.” On je rekao da je njegov nikah (enidba), koji on naziva Muhammedi bejgum, njegova najve?a mu’diza. On kae da je on (njegov nikah) ura?en na nebu i da mu je to saopšteno putem vahja. On je 1305./1888. godine objavio svoju vjeru. On je 1326./1908. godine otišao u dehennem. On je nazivao kafirima one koji mu nisu vjerovali.

Ovaj zindik (kafir) piše na 148. stranici njegove knjige Hakikat-ul-vahj, “Allah je u ovom ummetu stvorio mesiha koji je superiorniji od Isaa. Da je Isa danas iv on ne bi mogao ?initi ono što ja ?inim. On nema mu’dize koje ja imam.” On piše na 107. stranici da je on Pejgamber koji se spominje u ajeti kerimu, “Ja vam šaljem Resula kao što sam Firaunu poslao Resula.” On piše na 68. Stranici, “Allah je poslao mene kao Pejgambera. On je rekao, ‘Ti si obe?ani Mesih (Mesija).’ On mi je dao tri stotine hiljada mu’diza.” On piše na 56. stranici knjige Berahim-ul-Ahmedijje da su njegove mu’dize bolje od Muhammedovih alejhisselam mu’diza.

Postoji stotinu pedeset (150) hadisi šerifa koji kau da je Muhammed, alejhisselam, posljednji Pejgamber. Trideset od njih su napisani u knjigama koje se zovu Kutub-i sitte. Re?eno je da ?e se Isa alejhisselam sigurno spustiti s nebesa. Oni su kafiri zato što oni ne vjeruju ove ?injenice. Oni nisu muslimani.

Ja sam pronašao knjigu koja potvr?uje ?injenicu da su Englezi osnovali ovaj pokvareni put, koji se zove kadijanizam ili ahmedijje, sa ciljem da iznutra sruše islam. Ova knjiga je izdata na arapskom jeziku 1387./1967. godine u pakistanskom gradu Multan. Ona se zove El-mutenebbi-ul-Kadijani. Izdava?ka ku?a Hakikat kitabevi iz Istanbula je 1393./1973. godine ofsetom preštampala dragocjena pisanja allame Muhammed-Jusuf-Benurija kao i knjiicu (risalu) Havanet-ul-islam. Ova dragocjena Benurijeva pisanja se nalaze na po?etku knjige Ikfar-ul-mulhidin.

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice