Lijekovi i lije?enje. Lije?ite bolest!

U knjizi Se’adet-i ebedijje, u pedeset petom (55.) ?lanku tre?ega dijela piše:

... Medicinsko lije?enje, dakle, odlazak doktoru i upotrebljavanje lijekova, je sunnet. Hadisi šerif kae, “Lije?ite bolest! Jer, Allah delle-šanuhu je stvorio za svaku bolest pomo? i lijek.

U drugom dijelu knjige Mevahib-i ledunnijje piše da je naš Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem upotrebljavao tri vrste lijekova: U?enje Kur’ani kerima i dova. Lijekove koji su prona?eni sa nau?nim istraivanjem. I sa kombinacijom ovoga dvoga. On je rekao, “Onaj ko ne o?ekuje šifaluk (šifa, tj. ozdravljenje, izlije?enje) od Kur’ani kerima njemu šifaluk ne?e biti nasib (tj. on ne?e dobiti ozdravljenje).” Hadisi šerif, koji kae da je u?enje sure Fatiha šifaluk za bolest, je napisan u Bejdavijevom tefsiru i ?erhi tefsiru i u Senaullah-i Dehlevijevom rahmetullahi alejh tefsiru pod naslovom Tefsir-i Mazheri. Imam-i Kušejri rahmetullahi alejh kae, ako napišemo po jednom tabaku (tj. tanjiru ili posudi) šest ajeta iz Kur’ani kerima koji se nazivaju ajeti šifaluka, i ako ih onda otopimo sa malo vode i dadnemo bolesniku da ih popije, Allah delle-šanuhu ?e izlije?iti od bolesti tog bolesnika koji ih je popio (tj. bolesnika koji je popio tu otopinu ajeti kerima šifaluka i vode iz te posude). Ajet-i kerimi i dove su sigurni, nesumnjivi, pouzdani izlje?iva?i, iscjelitelji. Ali postoje uslovi (šartovi) koji se moraju poštovati. Onaj ko u?i ili piše ajete i dove i bolesnik moraju bezuslovno vjerovati u njihovu efektivnost! Bolesnik se mora pridravati dijete i ne smije jesti štetnu i škodljivu hranu i lijekove i mora se suzdrati od prevelike toplote ili hladno?e i mora raditi ono što mu je propisano kao potrebno i mora izbjegavati harame i zulume (okrutna djela). Hadisi šerif kae, “Dove koje su u?injene u gafletu (nesvjesnosti, zaboravu, nehaju, nemaru, indolenciji) prema Allahu delle-šanuhu nisu kabul.” Naš efendija, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, je uvijek kada je bio bolestan u?io (dvije) sure koje po?inju sa Kul e’uzu i puhao ih po sebi.

Ajeti koji se zovu ajet-i šifaluka (ili ajeti ozdravljenja) su sljede?i ajeti: Zadnji dio ?etrnaestog (14.) ajeta sure Tevbe; srednji dio petnaestog (15.) ajeta sure Junus; srednji dio šezdeset devetog (69.) ajeta sure Nahl; prvi dio osamdeset drugog (82.) ajeta sure Isra; osamdeseti (80.) ajet sure Šu’ara; srednji dio ?etrdeset ?etvrtog (44.) ajeta sure Fussilet. Ovi ajeti se napišu u nekoj posudi uz pomo? neotrovne obojene te?nosti kao što je šafranova voda. Na taj tekst (napisanih ajeta) se dospe malo kišnice i oni se otope sa kišnicom. Onda se zatrai od ene (bolesnika) da pokloni malo novca od njenog mehra i sa tim novcem se kupi malo meda. Onda se taj med izmiješa sa tom vodom (tj. kišnicom u posudi u kojoj su ajeti otopljeni). Šifa ajete tako?e moe i napisati osoba koja ima abdest. Onda se taj komad papira (na kom su napisani šifa ajeti) stavi u posudu sa vodom.

Dok knjiga Tuhfe objašnjava trinaesti šijiski te’assub (tj. trinaesto šijisko pogrešno vjerovanje) ona kae na njenim zadnjim stranicama: Kada je hazreti imam-i Ali Riza stigao u Nišapur, njega je do?ekalo više od dvadeset hiljada (20.000) alima i taleba (u?enika) ehli sunneta. Oni su ga zamolili da im prou?i hadisi šerif koji su prenijeli njegovi djedovi. Spominju?i imena svih svojih djedova hazreti imam je prou?io ovaj hadisi kudsi: “La ilahe illallah je Moja tvr?ava. Onaj ko je ovo prou?io je ušao u Moju tvr?avu. A onaj ko je ušao u Moju tvr?avu se spasio od Mog azaba.” Hazreti imam-i Ahmed ibni Hanbel je rekao da ako se ovaj hadisi kudsi prou?i zajedno sa imenima njegovih prenosilaca i puhne po umobolnoj osobi njoj ?e se povratiti pamet. Ako se prou?i i puhne po bolesnoj osobi (hasti) ona ?e ozdraviti. Ovaj podatak je tako?e napisao i Ibni Esir rahmetullahi teala alejh u njegovoj knjizi Kamil. Ja sam napisao kako se u?i ovaj hadis-i kudsi po bolesnoj osobi u mojoj knjizi na turskom jeziku koja nosi naslov Dokumenti istinite rije?i, u dijelu koji nosi naziv Ujedinimo se i volimo se. (Elhamdulillah, nama je bilo nasib da prevedemo ovo poglavlje na bosanski jezik. Ova dova se nalazi na kraju 15. ta?ke.)

Prvo prou?iš dvadeset pet (25) puta estagfirullah. Zadnje estagfirullah izgovoriš do “...ve etubu ilejh”. Onda prou?iš jedanaest (11) puta sure Ihlas i sedam (7) puta sure Fatiha-i šerife i trideset tri (33) puta sljede?u dovu “Allahumme salli ve sellim ala sejjidina Muhammedin ve ala ali sejjidina Muhammed”. Onda pokloniš kao hediju (poklon) sevab (od ovog prou?enog) dušama našeg Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem i Ashaba kiram ridvanullahi alejhim edme’in i dušama Evlija rahmetullahi alejhim edme’in a onda se izgovore imena alima velikana (tj alima silsile-i-alijje-i-Nakšibendijje) i tako?e pokloni hedija i njihovim dušama. Onda Allahu delle-šanuhu u?iniš dovu i zamoliš Ga da ti dadne šifaluk (tj. ozdravljenje, izlje?enje) radi poštovanja (hurmeta) ovih velikana. Ti ponavljaš ove dove svaki dan u vrijeme sabaha i akšama i uzimaš propisane lijekove i jedeš hranu koja ti je propisana za tvoju bolest. Veliki alim Abdullah-i Dehlevi ovako piše u dvadeset osmom (28.) pismu u njegovoj knjizi Mektubat, “Ti traiš dove. Ja ti šaljem obje Fatiha-šedere (silsile, lanca). Jedna sadri imena bujuklera (tj. velikih alima islama) Nakšibendijje tarikata (puta) a druga bujuklera Kadirijje tarikata. Trai svoje dove sa njihovim vesiletom. (Nakšibendijje Fatiha-šedere se sastoji od sljede?ih imena: Šah-i Nakšibend, šejh Abdulkadir-i Gejlani, imam-i Rabbani, mevlana Halid-i Bagdadi, sejjid Abdullah, sejjid Taha, sejjid Muhammed Salih, sejjid Fehim i sejjid Abdulhakim Arvasi.) U?i jednom Fatihu za duše ljudi ?ija se imena nalaze na prvoj listi a drugi put u?i za duše ljudi ?ija se imena nalaze na drugoj listi i ?ini dovu Allahu delle-šanuhu sa njihovom vasitom (tj. preko njih)!” On ovako piše u njegovom stotinu sedamdesetom (170.) pismu, “Za svaki tvoj posao (tj. kad god imaš problem) moli Allaha delle-šanuhu ?ine?i vesile sa ?istim ruhovima bujuklera (tj. moli Allaha delle-šanuhu sa posredništvom ?istih duša velikana islama)! Uzdaj se u Njega! Allah delle-šanuhu kabuli dove koje su u?injene sa vasitom (sa posredništvom) onih koje on voli i daje ti tvoje vjerske i dunjalu?ke potrebe.” On ti ili direktno podari šifaluk (ozdravljenje, izlje?enje) ili ti pošalje doktora ili lijek koje je On u?inio posrednikom (sebebom) za izlije?enje (šifaluk). Jer, Njegov adet (obi?aj) je da stvara sa sebebima i sa vasitom (tj. preko posrednika). Iz ovog razloga je ?vrsto prianjanje, hvatanje, dranje za sebebe (posrednike) sunnet. Imena Silsile-i alijje, tj. imena velikih alima (ovoga lanca) su napisana na kraju 53. ?lanka tre?ega dijela knjige Se’adet-i ebedijje. Na stotinu dvadeset šestoj (126.) stranici knjige Kijamet i ahiret je opširno napisano da je za šifaluk (tj. da bi se ozdravilo) jako lijepo u?iti knjigu Kaside-i Burde.

Autor knjige pod naslovom Tefsir-i Azizi rahmetullahi teala alejh kae: Izme?u sabahskog farza i sunneta prou?iš ?etrdeset jedanput (41) sure Fatiha. (Kada u?iš) zadnje slovo bismile, “mim”, poveeš sa drugim slovom, slovom “lam”, sure Fatiha. [Drugim rije?ima, izhovoriš “...Rahim-ilhamdu”] Svaka dova koju uputiš poslije ovoga ?e biti kabul. Ako to puhneš po vodi i dadneš tu vodu nekome ko je hasta ili oben?ijan, op?injen da je popije on ?e se izlije?iti [ako mu nije došao edel, tj. ako mu nije došlo vrijeme da umre] i ?arolija ?e biti poništena i prekinuta.

Autor knjige Tefsir-i Mazheri rahmetullahi teala alejh piše u tefsiru tre?eg ajeta sure Talak, “Imam-i Rabbani rahmetullahi teala alejh je izgovarao svaki dan pet stotina (500) puta ‘la havle vela kuvvete illa billah’ da se spasi od dinske i dunjalu?ke štete.” Ovo je kelime-i temdid. [Pogledajte jedanaesto poglavlje drugoga dijela knjige Se’adet-i ebedijje.] On je tako?e u?io i salavat stotinu (100) puta prije i stotinu (100) puta poslije kelime-i temdid. Hadisi šerif kae. “Onaj ko ho?e da mu Allah delle-šanuhu dadne ni’met koji je stalan mora puno u?iti ‘la havle vela kuvvete illa billah’!” Hadisi šerif koji postoji u Sahihejnu kae, “Ovo je jedna hazna (hazine, blago) od dennetskih hazni.” Jedan drugi hadisi šerif kae, “U?enje (fraze) ‘la havle vela kuvvete illa billah’ je lijek za devedeset devet dertova (problema, briga, muka). Od njih (tj. dertova) je najblai (tj. najblaa muka) hemm.” Hemm, gam, huzn zna?i melanholija, dosada.

Autor knjige Fevaid-i Osmanijje rahmetullahi teala alejh kae, ako se prou?e Fatiha i Ajet-el-kursi i ?etiri Kula (tj. ?etiri sure koje po?inju sa Kul...), svaki po sedam puta, i onda puhnu na bolesnu osobu, to ?e biti efektivno protiv svih katastrofa i svih dertova (problema) i sihira (?arolija), i nazara (uroka) i ivotinja koje ujedaju i ubadaju (tj. otrovnih ivotinja). Tako?e je iskušeno i to da je dobro i ako se oni prou?e i puhnu po soli -- koja se onda rastvori, otopi u vodi -- i onda pije tu vodu, ili se tu vodu posipa po rani ujeda ili uboda. ?etiri Kula su sure Kafirun, Ihlas, i Mu’avvizetejn. U biblioteci Sulejmanijje, u risali pod brojem 3653, na stranici 211, stoji ovako napisano, “Ako na dan dume u vrijeme sehura napišemo na dlan desne ruke 99. ajet sure Nisa od “ve men jahrud” do “rahima” i onda oliemo dlan i to progutamo, sihir ?e iz?ezuti i nestati ?ak i ako je 40 godina star.”

Na kraju knjige Bostan-ul-Arifin piše da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem posjetio Osman-bin-Ebil’as-a radijallahu teala anh koji je bio jako bolestan. On je bio u velikim bolovima. Resulullah alejhisselam mu je rekao, “U?ini mesh (tj. potari) sedam puta dio tijela koji te boli sa svojom desnom rukom! Svaki put kad ga ?iniš mesh prou?i E’uzu bi’izzetillahi ve kudretihi min šerri ma-edidu ve uhaziru!” Osman je rekao da je uradio onako kako mu je re?eno i da je ubrzo poslije toga bio potpuno izlije?en. Abdullah ibni Mes’ud je rekao: Ako neko prou?i svakoga sabaha i akšama prva ?etiri ajeta sure Bekara, Ajet-el-kursi i dva ajeta koji slijede (iza Ajet-el-kursi) i onda zadnja tri ajeta sure Bekara šejtan ne?e u?i u njegovu ku?u. Ako ovo u?iš mednunu (umobolniku) on ?e se oporaviti. Svako ko je u nevolji treba ?esto u?iti istigfar (tj. estagfirullah).

U knjizi Hazinet-ul-esrar piše: Omer-ul-Faruk radijallahu teala anh je rekao da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, “Po skupljenoj kišnici se prou?i sedam puta Fatiha-i šerifa, (sedam puta) Ajet-el-kursi, (sedam puta) Ihlas-i šerif i (sedam puta) Kul-e’uzu sure. Oni koji piju ovu vodu (svakog sabaha) sedam sabaha ?e se potpuno izlije?iti od bolesti i bolova.” [Da se napravi ova voda da bude spremna izvjesni salih muslimani se iskupe negdje i u?e gore spomenute sure pušu?i ih po vodi.] Imam-i Ahmed i Tirmuzi i Nesai i Hakim i Bejheki su rekli, “Junus alejhisselam je ?inio dovu u stomaku ribe u?e?i osamdeset sedmi (87.) ajet sure Enbija.” [Njegova dova je ispunjena (tj. bila kabul) i re?eno je da ?e sve elje muslimana, koji ?ine dovu u?e?i ovaj ajet, biti uslišane do kraja svijeta (do kijameta).] Sigurno je da?e Allah delle-šanuhu, kada musliman ?ini dovu u?e?i ovaj ajeti kerim, ukabuliti tu dovu. Re?eno je da se ovaj ajeti kerim treba u?iti ?etrdeset (40) puta. Pogledaj 1249. stranicu knjige Se’adet-i ebedijje.

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice