Superiornosti (odli?nosti) ashaba-kiram

 

Knjiga istorije pod nazivom Mir’at-i kainat, koja je na turskom jeziku, je sastavljena iz nekoliko knjiga. Nju je pripremio Muhammed bin Ahmed ef. rahime-hullahu teala koji je tako?e poznat i po njegovom nadimku “Nišandizade”. Ova knjiga jasno i jezgrovito objašnjava superioritete i vrijednosti Ashaba kiram. Sljede?i tekst je prijevod jednog dijela na bosanski jezik koji je pozajmljen iz te knjige. Nišandizade (Muhammed bin Ahmed ef.) je ro?en 962. godine po Hidri. Preselio je (na ahiret) 1031./1622. godine. On je završio svoju knjigu za vrijeme 14. osmanlijskog sultana Ahmeda hana Prvog.

Ko se naziva Ashab: Prema najve?oj ve?ini alima, ako musliman vidi našeg efendiju Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, (bez obzira bio on) muškarac ili ena, dijete ili odrastao, makar i nakratko, ako slijepa osoba (musliman) jednom porazgovara sa njim i ako bilo koji od ovih umre sa imanom on ili ona se nazivaju Ashab ili Sahabi. Ako kafir vidi Resulullaha i ako onda nakon njegovog (Resulullahovog) vefata (prelaska na onaj svijet) postane vjernik (tj. dobije iman), ili ako neko ko (ga je, tj. Resulullaha) vidio kao musliman ali je onda postao odmetnik (tj. izašao iz islama, tj. postao murted) on nije Ashab (Sahabi). Onaj ko je postao murted, nakon što je imao ?ast da postane Sahabi, pa onda, nakon Resulullahovog vefata (tj. prelaska na ahiret), opet dobije iman (tj. postane vjernik) je Ashab ili Sahabi. Pošto je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bio tako?e Pejgamber i za dine i din moe biti Sahabi. Ashabi (Sahabi) u grupi se nazivaju Ashabi kiram ili Sahaba.

Uzvišenosti (odli?nosti, superiornosti) Ashaba kiram: Prema informaciji u knjizi Mevahib-i ledunnijje Ashabi kiram alejhimurridvan zauzimaju, poslije Pejgambera (genitiv mnoine) i poslije meleka, posebne visoke poloaje i oni su najviši od svih drugih stvorenja (od po?etka do kraja ovoga svijeta). Svaki pojedini Sahabi je viši i uzvišeniji od svih drugih pripadnika ovog ummeta (tj. muslimana). Svi oni koji vjeruju u Muhammedovo alejhisselam poslanstvo, tj. svi muslimani, bez obzira na njihove rase i nacije i drave u kojima ive, su Muhammedov alejhisselam ummet. Mi muslimani smo ummet Muhammeda alejhisselam. Iako hadisi šerif kae, “Moj ummet je hajrli kao kiša. Ne moe se znati koji su (muslimani) više hajrli, raniji ili kasniji,” povoljni poloaji koji su se stekli na ra?un koli?ine zara?enih sevaba ne pokazuju superiornost (uzvišenost). Jer, nikakva druga superiornost se ne moe usporediti sa superiornoš?u koja se dobila vi?enjem Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kada su Ashabi kiram radijallahu teala anhum edme’in pokorili Damask, damaski hriš?ani su osmotrili sa ogromnim divljenjem njihove lijepe hallove i ponašanja i zakleli se da su novodošli superiorniji (odli?niji, uzvišeniji) od Apostola, to jest, Isa alejhisselamovih Ashaba. Ko bi se na zemaljskoj kugli mogao ikad prepirati o superiornosti koju su ?ak i neprijatelji posvjedo?ili (i priznali)?

Zna?enje stotinu desetog (110.) ajeti kerima sure Al-i Imran kae, “Vi ste najbolji od svih drugih ummeta,” a zna?enje, rije? po rije? (mealen), stotog (100.) ajeti kerima sure Tevbe glasi, “Allah delle-šanuhu je zadovoljan sa onim koji su ranije postali muslimani, sa ranim Muhadirima i Ensarijama i sa onim koji su slijedili njihov put i oni su tako?e zadovoljni sa Allahom delle-šanuhu. Allah delle-šanuhu je za njih pripremio dennete. Ispod ovih denneta teku rijeke. Oni ?e u ovim dennetima vje?no boraviti.” Hadisi šerif kae, “Ne kudite moje Ashabe! Ako neko, ko do?e iza mojih Ashaba, dadne planinu zlata kao sadaku, on ne?e dobiti ni pola sevapa koje ?e dobiti jedan od mojih Ashaba za šaku je?ma.” Hadisi šerif koji Munavi i Bejheki navode kae, “Moji Ashabi su kao zvijezde na nebu. Ako slijedite bilo kojeg od njih dobi?ete hidajet.” Jedan drugi hadisi šerif kae, “Ne gajite neprijateljstvo prema mojim Ashabima! Bojte se Allaha. Onaj ko ih voli, voli ih zato što mene voli. Onaj ko prema njima gaji neprijateljstvo, gaji ga zato što gaji prema meni neprijateljstvo. Onaj ko njih vrije?a ?e uvrijediti mene. A, ko uvrijedi mene je sigurno uvrijedio Allaha delle-šanuhu.” Jedan drugi hadisi šerif kae, “Najbolji od svih drugih ljudi (od po?etka do kraja ovoga svijeta) su muslimani koji ive u moje vrijeme. Sljede?i, najbolji poslije njih, su oni koji su vidjeli njih. Sljede?i najbolji su oni koji su vidjeli one koji su mene vidjeli. Me?u onima koji do?u poslije njih ima tako?e i onih koji nisu dobri.” Jedan drugi hadisi šerif kae, “(Muslimani) koji ive u moje vrijeme su najbolji u mom ummetu. Sljede?i najbolji (ljudi) su oni koji ?e do?i poslije njih. Oni koji ?e do?i poslije njih su sljede?i najbolji.” Hadisi šerif koji citiraju Munavi i Tirmizi kae, “Dehennemska vatra ne?e priti muslimana koji je vidio mene i onoga koji je vidio one koji su vidjeli mene.” Ovi ajeti kerimi i hadisi šerifi jasno izraavaju superiornost Ashaba kiram, radijallahu teala anhum edme’in.

Mi moramo puno, puno, poštovati i cijeniti i voljeti sve Ashabi kiram radijallahu teala anhum edme’in. Kako je jednoglasno re?eno (napisano) u akaidskim knjigama (tj. u knjigama koje govore o stvarima koje se odnose na vjerovanje), “Mi moramo znati da su svi Ashabi kiram veliki i uzvišeni ljudi i moramo o njima svima imati lijepo mišljenje i vjerovati da su oni svi bili pravedni (adil) i dobri (salih) muslimani. Mi, naravno, ne smijemo kritikovati nijednog od njih. Mi ne smijemo nikad osje?ati neprijateljstvo ni prema ijednom od njih. Mi se moramo dobro paziti da ne bi zapali u situaciju da neke od njih volimo a neke mrzimo. Mi moramo izbje?i glupo i besmisleno o?ekivanje da ?e nam neprijateljstvo i mrnja prema jednima, ili njihovo klevetanje, ku?enje i psovanje, donijeti ljubav prema drugima. Ovo što mi kaemo (tj. ove ?injenice) je potkrijepljeno nepobitnim dokumentima i jakim dokazima.”

Nije grijeh više simpatisati jednog izvjesnog Ashaba, zbog njegovih ovosvjetskih uspjeha, od nekog drugog, ako sigurno znamo i vjerujemo da je ovaj drugi viši. Na primjer, nije grijeh ako neko od hazreti Alijinih radijallahu teala anh potomaka, to jest sejjid, zbog svoje emocionalne naklonosti više voli svog pretka hazreti Aliju od hazreti Ebu Bekra, ako on istovremeno smatra da je hazreti Ebu Bekr viši i uzvišeniji od hazreti Alije po pitanju ahiretskih stvari. Jer, ovosvjetska (dunjalu?ka) ljubav (muhabbet) nije nešto što je u ?ovjekovim rukama (tj. pod ?ovjekovom kontrolom).

Sa’deddin Teftazani ovako piše u knjizi pod naslovom Šerh-i Akaid, jednoj od temeljnih knjiga ehli sunneta: “Mi moramo vjerovati u ?injenicu da su se razlike me?u Ashabima kiram i njihovi ratovi temeljili na dobrim i lijepim razlozima. Nije daiz (tj. nije dozvoljeno) kuditi, kriviti i psovati ni jednog jedinog Ashaba kiram. Kuditi hazreti Aišu, ?ija je superiornost izraena u nass-u (tj. u ajeti kerimima i hadisi šerifima sa jasnim zna?enjem), je kufr. A kuditi Ashaba, ?ija (individualna) superiornost nije izraena nass-om, je bidat (bid’at) i veliki grijeh.” Jedan hadisi šerif u knjizi Mevahib-i ledunnijje kae, “?uvajte vaš jezik kada je moj Ashab spomenut (tj. pazite šta kaete o mom svakom Ashabu)! Ne govorite ništa što nije u skladu sa njihovom ?aš?u!” Jedan drugi hadisi šerif kae, “Istucite onog ko vrije?a (tj. ko govori loše, psuje, kune, kleve?e, kudi) ijednog od mojih Ashaba.” Jedan drugi hadisi šerif koji Taberani i Munavi prenose kae, “Oni koji vrije?aju Pejgambere se ubiju, one koji vrije?aju (tj. govore loše, psuju, kunu, kleve?u, kude) moje Ashabe se izmlate (istuku).” Hadisi šerif koji se navodi u hazreti Delaleddin-i-Sujutijevoj knjizi Dami’ussagir kae, “Moji Ashabi ?e imati grešaka i nedostataka. Allah delle-šanuhu ?e im oprostiti radi mene, On ?e oprostiti njihove nedostatke.” U knjizi Hulasa-tul-fetava piše, “Vrije?ati (tj. psovati, kuditi, kleti, klevetati) hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera je kufr (nevjerstvo). Me?utim, vjerovati da je hazreti Alija bio viši (uzvišeniji) od njih nije kufr. To je bidat (bid’at, inovacija) i dalalet (stranputica, zabluda, napuštanje pravoga puta).” Kada su upitali hazreti imama a’zama Ebu Hanifu šta je mezheb ehli sunneta ve dema’at on je odgovorio, ““(Mezheb ehli sunneta ve dema’at je) vjerovati u superiornost hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera i voljeti dvojicu Resulullahovih sallallahu alejhi ve sellem zetova i ?initi mesh po mestvama kada se uzima abdest i klanjati namaz iza svakog muslimana, bez obzira bio on dobar ili loš.” [Informacija o na?inu kako se uzima (?ini) mesh po mestvama kada se uzima abdest se nalazi u tre?em poglavlju ?etvrtog fascikla knjige Endless Bliss.] Prema podatku koji se nalazi u knjizi Adab-ul-menazil nije kufr ako se samo jednom loše izrazi o jednom izvjesnom Ashabu; to je dalalet (zastranjivanje, zabluda, napuštanje pravoga puta). Onaj ko to u?ini jednom ili dva ili tri puta se kanjava šibanjem (bi?evanjem). Onaj ko to u?ini više od tri puta se ubija.

Alimi ehli sunneta su svrstali Ashabe kiram radijallahu teala anhum edme’in po visini njihove superiornosti u tri kategorije.

1 - Muhadiri: (Iseljenici) Oni koji su ostavili svoje ku?e i drave, u Mekki i drugdje, i iselili se u Medinu prije osvajanja Mekke. Ovi ljudi su dobili iman (postali vjernici) ili prije pridruivanja Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem ili poslije (u Medini). Hazreti Amr ibni As je bio jedan od njih.

2 - Ensarije: (Pomaga?i) Muslimani koji su ivjeli u gradu Medini ili u mjestima (koja su) u njenoj blizini kao i oni koji su se pridruili arapskim plemenima (koja su se zvala) Evs i Hazred se zovu Ensarije ridvanullahi teala alejhim edme’in. Ti ljudi su zaista obe?ali razne vrste pomo?i i rtvovanja za našeg efendiju Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Oni su ispunili (i odrali sva) svoja obe?anja.

3 - Drugi Ashabi kiram ridvanullahi teala alejhim edme’in: Oni su oni koji su dobili iman (postali vjernici) kada je osvojen grad Mekke ili kasnije u Mekki ili u drugim zemljama. Oni se ne nazivaju muhadiri ili ensari (ensarije). Oni se nazivaju samo Ashabi. U Ibni-Esir-Izzedin-Ali-Dezrijevoj knjizi Dami’ piše da su Muhadiri uzvišeniji od Ensarija i da su raniji Muhadirini (tj. oni koji su prije postali vjernici) uzvišeniji od ranijih Ensarija i da su ranije Ensarije (tj. one Ensarije koje su prije dobile iman) uzvišenije od kasnijih Muhadira (tj. onih koji su kasnije dobili iman, tj. postali vjernici) ali da su mnogi Ashabi koji su kasnije postali vjernici (tj. kasnije dobili iman) uzvišeniji od ranijih vjernika. Na primjer, hazreti Omer i Bilal-i Habeši su uzvišeniji od mnogih Ashaba koji su ranije postali vjernici (dobili iman). [Na kraju knjige Tam ilmihal-seadet-i-ebedijje, pod brojem 440, piše: 440 - IBNI ESIR rahmetullahi teala alejh: Ebul-Hasan Izzeddin Ali bin Ebilkerim Dezri, ro?en 555./1160. u Dezire-i-Ibni-Omeru a preselio na ahiret 630./1232. u Musulu. On je bio alim hadisa i istori?ar. Njegova knjiga istorije pod naslovom Kamil je štampana u holandskom gradu Laidenu i u Bejrutu 1282. godine. Njegova knjiga Usud-ul-gabe ima pet dijelova (tomova) i sadri ivotopise 7.500 Ashaba.] Imam-i Sujuti ovako kae u knjizi pod naslovom Tarih-ul-Hulefa: Kako su alimi ehli sunneta jednoglasno rekli, Resulullahove (prve) ?etiri halife su najuzvišenije od svih drugih Ashaba kiram. Poslije ovih, najuzvišeniji Ashabi su preostala šestorica od Ašere-i mubeššere, tj. deset sretnih ljudi koji su dobili vesele vijesti denneta, kao tako?e i hazreti Hasan i hazreti Husejn. Poslije ovih, sljede?i najuzvišeniji Ashabi su tri stotine trinaest (313) Ashaba koji su zajedno sa ovih dvanaest (najuzvišenijih) Ashaba u?estvovali u svetom ratu (gazi) na Bedru. Poslije ovih, sljede?i najuzvišeniji su sedam stotina (700) hrabrih heroja koji su ratovali u svetom ratu na Uhudu. Poslije ovih, sljede?i najuzvišeniji Ashabi su hiljadu i ?etiri stotine (1.400) ljudi koji su se u šestoj godini po Hidri pod drvetom zakleli Resulullahu na vjernost, i koji su rekli, “mi ?emo radije umrijeti nego se vratiti nazad”. Ova ?uvena zakletva se zove Bi’at-i Ridvan.

Hadisi šerif koji se nalazi u tefsiru Bahr-ul-Ulum ovako kae, “U mom ummetu je Ebu Bekr najmerhametliviji (najmilosrdniji, najsaaljiviji, najsamilosniji). Omer je najstroiji u vjeri. Osman je najstidljiviji. Alija odgovara na svako šerijatsko pitanje (tj. svako pitanje o propisima islama, ahkam-i islamijje). Muaz (Mu’az) zna najbolje o halalima i haramima. Ebijj bin Ka’b u?i najljepše Kur’ani kerim. Huzejfetibni Jeman najbolje prepoznaje munafike. Ko ho?e da vidi Isaov alejhisselam zuhd treba da pogleda u Abu Zerov zuhd! Dennet je ljubav (ašik) prema Selman-i-Farisiju. Halid bin Velid je Allahova sablja. Hamza je Allahov delle-šanuhu lav. Hasan i Husejn su najuzvišeniji od omladine denneta. Dafer (Da’fer) bin Ebi Talib ?e letjeti zajedno sa melecima u dennetu. Bilal ?e biti prvi koji ?e otvoriti dennetsku kapiju. Suhejb-i Rumi ?e biti prvi koji ?e se napiti sa mog bazena (koji se zove) Kevser. Na dan Kijameta ?e Ebudderda biti prvi sa kojim ?e meleci u?initi musafehu (sa kojim ?e se islamski rukovati). Svaki Pejgamber ima druga. Moj drug je Sad bin Muaz (Sa’d bin Mu’az). Svi Pejgamberi su odabrali neke ljude od njihovih Ashaba. Ja sam odabrao Talhu i Zubejra. Svaki Pejgamber ima pomo?nika koji obavlja njegove privatne stvari. Enes bin Malik je moj pomo?nik. U svakom ummetu postoje hakimi. Ebu Hurejra u mom ummetu govori sa velikom mudroš?u (najmudrije). Allah je dao Hasan-bin-Sabitovim rije?ima mo?an efekat. Na bojnom polju je Ebu Talhin glas ja?i od divizije vojnika.” Alauddin Ali Samerkandi, autor tefsira Bahr-ul-ulum, je preselio na ahiret 860. godine u anatolijskom gradu Larende.

Hazreti imam-i Sujuti kae u knjizi Tarih-ul-Hulefa (Istorija Halifa): Hadisi šerif kae, “Ebu Bekr je najmerhametliviji (najmilosrdniji, najsaaljiviji, najsamilosniji) u mom ummetu. Omer je najja?i, naješ?i u izvršavanju Allahovih delle-šanuhu nare?enja (zapovijedi). Osman je najstidljiviji. Alija najbolje odgoneta (pronalazi odgovor na) teške propise islama (ahkam-i islamijje). Ebu Ubejde bin Derrah je najpouzdaniji u mom ummetu. Ebu Zer je najviši zahid u mom ummetu. Ebudderda je onaj koji najviše ibadeti. Muavija (Mu’avija) bin Ebi Sufjan je najblai (najmekši) i najdareljiviji u mom ummetu.” [Zahid je neko ko ima puno zuhda, tj. onaj ko odustaje od ve?ine mubaha (koji su islamom dozvoljeni) iz straha da ne bi uradio haram (ono što islam zabranjuje).]

Resulullahovi guverneri: Sljede?a informacija je uzeta iz knjige Hamis, koju je kadi-Husejn, kadija iz Dija-i-Bekra, napisao 940. godine: Bazan, kojeg je perzijski šah Husrev postavio za guvernera Jemena, je dobio iman (tj. postao vjernik). Resul alejhisselam mu je dozvolio da zadri taj poloaj. Dakle, prvi islamski guverner je Bazan. Resul alejhisselam je postavio Halid-bin-Sa’ida da upravlja jemenskim gradom San’a-om; Zijad-bin-Eseda da upravlja gradom Hadremut-om; Ebu-Musel-Eš’arija da upravlja gradom Aden-om; Ebu-Sufjan-bin-Harba da upravlja provincijom Nedran; Jezida, Mu’avijinog starijeg brata, da upravlja gradom Tejma-om; Attab-bin-Esjeda da upravlja gradom Mekkom; Amr-bin-Asa da upravlja gradom Amman-om. Kadi-Husejn bin Muhammed je preselio na ahiret 960. godine u Mekki.

Resulullahovi sekretari: Hazreti Ebu Bekr; Omer; Osman; Ali; Talha; Zubejr; Sa’d bin Ebi Vakkas; Muhammed bin Seleme; Erkam bin Ebi Erkam; Abdullah bin Erkam; Mugire bin Šu’be; Ebijj bin Ka’b; Zejd bin Sabit; Ebu Sufjan bin Harb i tako?e njegov sin Mu’avija kao tako?e i Mu’avijin stariji brat Jezid bin Ebissufjan; Halid bin Velid; Amr ibni As; Huzejfe bin Jeman su bili nekolicina njih. On je tako?e imao i druge sekretare. Njihov ukupni broj je ?etrdeset i tri (43). Zejd bin Ebissabit i Mu’avija bin Ebissufjan su bili najdue njegovi sekretari, radijallahu teala anhuma.

On je odaslao ?etrnaest ljudi, kao ambasadore, u strane zemlje. Jedan od njih je bio i hazreti Amr bin As. On ga je poslao u Amman kao ambasadora. Kasnije ga je imenovao za guvernera Ammana.

Knjiga Isti’ab se sastoji od dvije hiljade i sedam stotina i sedamdeset (2.770) biografija Ashaba muškaraca i tri stotine osamdeset i jedne (381) biografije enskih Ashaba. Hafiz Jusuf bin Abdullah Kurtubi, autor knjige Isti’ab fi ma’rifetil Ashab, je preselio na ahiret 463./1071. godine. Knjiga Mevahib-i ledunnijje kae, “Do vremena Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem vefata (prelaska na ahiret) bezbrojno mnoštvo ljudi je dobilo iman (su postali vjernici). Do vremena osvajanja (fetha) Mekke je bilo deset hiljada Ashaba, sedamdeset hiljada u svetom ratu na Tebuku, devedeset hiljada za vrijeme Resulullahovog oprosnog hadda. Do vremena Resulullahovog vefata zemaljska kugla je uivala u nošenju na svojim ple?ima preko stotinu dvadeset hiljada ivih Ashaba.”

Sa izuzetkom nekolicine Resulullahove sallallahu alejhi ve sellem rodbine svi Resulullahovi Ashabi kiram radijallahu teala anhum edme’in su bili mla?i od njega.

U imam-i-Vakidijevoj knjizi koja se zove Fevajih-i Miskijje piše da su sljede?e Sahabe-i kiram nadivjele sve ostale:

Abdullah bin Ebi Evfa radijallahu teala anh je preselio na ahiret (u?inio vefat) u osamdeset šestoj (86.) godini po Hidri u gradu Kufi.

Abdullah bin Jesr je preselio na ahiret u Damasku u osamdeset osmoj (88.) godini po Hidri.

Sehl bin Sa’d radijallahu teala anh je preselio na ahiret u Medini u devedest prvoj (91.) godini po Hidri kada mu je bilo stotinu godina.

Enes bin Malik je preselio na ahiret u Basri u devedeset tre?oj (93.) godini.

Ebuttufejl Amir bin Vasile je preselio na ahiret u Mekki u stotinu tre?oj (103.) godini po Hidri. On je od Ashaba kiram zadnji preselio na ahiret.

Resul alejhisselam nije nikada nikome rekao jasno ko da ga naslijedi kao halifa. On je imenuju?i hazreti Ebu Bekra da bude imam umjesto njega, osam dana prije svog vefata (prelaska na ahiret), nazna?io (naišaretio) da bi on trebao da bude halifa. Jednom, davno prije nego što je postao bolestan, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije izašao iz ku?e i nije otišao u mesdid (da predvodi namaz u dema’atu). (On je poslao Ashabima poruku) sa nare?enjem da oni (bez njega) klanjaju namaz. Pošto je hazreti Ebu Bekr bio otsutan, hazreti Omer je preuzeo dunost imama. Kada je Resul alejhisselam ?uo Omerov glas on je rekao, “Ne, ne, Allah delle-šanuhu i muslimani su razi sa Ebu Bekrom, neka Ebu Bekr predvodi namaz!” On je jednom drugom prilikom rekao hazreti Aliji, “Ja sam tri puta upitao Allaha delle-šanuhu da ti budeš najviši (najodabraniji) od mojih Ashaba. Allah delle-šanuhu je razi (odobrio, zadovoljan) da Ebu Bekr bude najviši (najodabraniji).” Resulullah sallallahu alejhi ve sellem više puta nagovještavao (išaretio) da bi poslije njega Ebu Bekr trebao biti (prvi) halifa. Na primjer, on je poslije njegove seobe u Medinu, za vrijeme konstrukcije Mesdid-i-šerifa, svojim mubarek rukama postavio kamen temeljac i rekao hazreti Ebu Bekru da donese kamen i da ga stavi do njegovog kamena. On je onda rekao hazreti Omeru da stavi kamen do hazreti Ebu Bekrovog kamena. On je onda rekao hazreti Osmanu da stavi kamen do hazreti Omerovog kamena. Kada je hazreti Osman stavio kamen do hazreti Omerovog kamena on je rekao, “Poslije mene su ovi ljudi moje halife.” Hadisi šerif koji se nalazi u imam-i-Ahmedovoj knjizi Musned i Munavijevoj knjizi Kunuz-uddekaik kae, “Poslije mene poštujte ovu dvojicu: Ebu bekra i Omera.” Jednoga dana je jedna ena došla (Poslaniku alejhisselam) sa zahtjevom. On joj je rekao da do?e kasnije. Kada ga je ona upitala šta da radi, u slu?aju da ga ne na?e kada se vrati, on joj je odgovorio, “Ako me ne moeš na?i idi Ebu Bekru! On je moj halifa poslije mene.” On je rekao pred njegov vefat (prelazak na ahiret), “Dajte mi papir i olovku. Ja ?u vam napisati neke stvari o Ebu Bekru.” On je onda rekao, “Allah delle-šanuhu i muslimani su zadovoljni (razi) sa Ebu Bekrom.” Allame Ibnul Hemmam kae u njegovoj knjizi Musajere: Allah delle-šanuhu je rekao Njegovom Resulu, sallallahu alejhi ve sellem, da ?e hazreti Ebu Bekr biti prvi halifa. Ali, On mu nije naredio da to saopšti ummetu (muslimanima).

Hazreti Ebu Bekr je ro?en dvije godine i par mjeseci iza Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ime njegovog oca je bilo Ebu Kuhafe Osman. Njegov sedmi pradjed Murre je tako?e i Resulullahov sedmi pradjed. Njegovo prvobitno ime je bilo Abdulka’be. Resul alejhisselam ga je promijenio u Abdullah. Ebu Bekr zna?i “Bekrov otac”. On nije imao sina Bekra. U Arabiji je bio obi?aj da se na ime muških beba doda nadimak Ebu što zna?i “otac (sina)”, tako da on, (kada odraste), imadne sina. Dakle, njegov otac mu je dao ime Ebu Bekr. On je tako?e nazvan i “Atik”, to jest “oslobo?en ?ovjek”, na osnovu mnogih hadisi šerifa koji govore o veselim vijestima da je on oslobo?en od dehennema. Njegov jedan drugi nadimak -- koji mu je dao Allah delle-šanuhu zbog njegove hitre potvrde Resulullahovog Mirada (uzlaska na nebesa), koji je on imao ?ast da nosi -- je Siddik. On je bio njean, bijele puti i nurli lica. On je i ?ak prije dobijanja imana (prije nego što je postao vjernik) bio jedan od eminentnih, plemenitih, istaknutih, i autoritativnih Kurejš kafira. On je davno prije islama (još u vrijeme dahilijjeta) postao ?uven po svojoj izuzetnoj ?estitosti (neporo?nosti, nepokvarenosti), dostojanstvu i poštenju. On nije nikad ni okusio vino niti je ikad recitovao poeziju. On je bio jedan od najprominentnijih i najbogatijih trgovaca Mekke. On je ?inio mnoge hajrate i volio dobro?instvo. On je još iz djetinjstva bio Resulullahov drug, davno prije nego što je i dobio iman. Oni su se puno voljeli. Mnogi proroci i vjerski alimi koje je on sretao u njegovim trgova?kim pohodima su mu rekli da ?e do?i Pejgamber ahir zemana (zadnjeg vremena) i da ?e on biti jedan od njegovih Ashaba. On je, ?im je ?uo za Resulullahov poziv u islam, dobrovoljno postao vjernik (dobio iman). Njegova majka Ummulhajr je bila jedna od prvih koji su dobili iman (postali vjernici). Me?utim, njegov otac Osman je bio jako star kada je dobio iman, poslije osvajanja Mekke. Ebu Bekr je jedini Ashab ?iji su svi, i roditelji i djeca i unuci, dobili iman (postali vjernici). To nije bio slu?aj ni sa kim drugim osim Ebu Bekra.

On (hazreti Ebu Bekr) se nije nikad rastavljao od Resulullaha ni dok je bio u Mekki, ni za vrijeme Hidreta, ni u vrijeme ijednog Svetog rata, ni u vrijeme mira. On se (po Resulullahovom alejhisselam nare?enju) od njeg rastavio samo jedan-dva puta. On je uvijek bio Resulullahov vjerni prijatelj, povjerljivi drug, i savjetnik u svim stvarima. Hadisi šerif koji kae, “Allah delle-šanuhu me je oja?ao sa ?etiri vezira (ministra, guvernera). Dva su meleci. Njihova imena su Debrail i Mikail. A dva su ljudi. Njihova imena su Ebu Bekr i Omer,” pokazuje i isti?e njihovu visoku (i ogromnu) ?ast. Kada su Ashabi kiram sjedali u Resulullahovoj prisutnosti oni su sjedali u halku. Resulullah bi stavljao Ebu Bekra sa svoje desene a Omera sa svoje lijeve strane. On nije nikad nikom dozvolio da sjedne (s njegove desne strane) prije Ebu Bekra ili da zauzme njegovo mjesto u njegovoj otsutnosti (tj. nije nikom dozvoljavao da sjedne s njegove desne strane izme?u njega i Ebu Bekra). Njegovo mjesto je bilo prazno kada je on bio otsutan. On je bio iznad svih drugih Ashaba u dobro?udnosti, hrabrosti, dareljivosti, znanju, inteligenciji, a posebno u takvaluku (tj. u strahu od Allaha delle-šanuhu, u odustajanju od Njegovih zabrana). Hazreti Alija je rekao, “Ebu Bekr je od nas svih najhrabriji.” Kada je Resulullah preselio na ahiret ve?ina arapskih seljaka je napustila vjeru. Oni su postali murtedi. Kada je hazreti Ebu Bekr postao halifa on je naredio da se krene u rat protiv murteda. Ashabi kiram su rekli, “kako ?emo krenuti u rat protiv cijele Arabije?” On je na te njihove rije?i isukao svoju sablju i krenuo. Za njim su tako isto u?inili i svi drugi Ashabi kiram. Njega hvali sedamnaesti ajet-i kerim sure Vellejl. Resulove alejhisselam rije?i, “Imovina Ebu Bekra mi je bila korisnija nego i?ija druga,” su napisane u imam-i Ahmedovom Musnedu i u Munaviji. On je podijelio svu svoju zaradu od trgovine radi Resulullaha.

Kada je on (hazreti Ebu Bekr) bio halifa on je, kad god se suo?io sa teškim pitanjem, prvo potraio odgovor (na to pitanje) u Kur’ani kerimu i u hadisi šerifima koje je znao. Kad ga nije mogao na?i (tj. odgovor na teško pitanje) on je pitao Ashabe. Ako oni (svi) nisu mogli na?i hadisi šerif sa kojim bi riješili to pitanje oni su nastavljali sa istraivanjem i pokušali da se sloe. Ako se nisu mogli sloiti on (hazreti Ebu Bekr) je riješio to pitanje sa svojim idtihadom. Kada je hazreti Omer bio halifa on je, ako nije mogao na?i odgovor na nešto u Kur’ani kerimu i hadisi šerifima, slijedio Ebu Bekrov idtihad. Ako ga nije mogao na?i (ni u Ebu Bekrovom idtihadu) on je sam sobom ?inio idtihad.

On je imao izvanrednu inteligenciju. Kada je jednoga dana Resul alejhisselam rekao, “Allah delle-šanuhu je rekao Njegovom robu da izabere izme?u dunjaluka i ahireta. Njegov rob je rekao da on više voli ni’mete blie njegovom Rabbu (tj. Allahu delle-šanuhu),” on je odmah zaklju?io da je Resulullahov prelazak na ahiret blizak i gorko je zaplakao. Ovo hazreti Ebu Bekrovo nevjerovatno brzo razumijevanje je izazvalo veliko divljenje me?u Ashabima kiram. Resul alejhisselam je rekao, “Imam treba da bude onaj ko ima najbolje znanje o Kur’ani kerimu.” Kada je on (Resulullah alejhisselam) naredio hazreti Ebu Bekru, pred svoj prelazak na ahiret, da bude imam, on (hazreti Ebu Bekr) je obaviješten da on razumije Kur’ani kerim bolje od svih drugih Ashaba kiram. On je istovremeno bio i najobavješteniji Ashab po pitanju hadisi šerifa i Resululullahovih edeba (predivnih ponašanja koja islam jako preporu?uje i za koja je najbolji primjer sam Poslanik alejhisselam.) Ashabi kiram su uvijek pitali njega i od njega u?ili stvari koje nisu mogli razjasniti. Razlog za relativno mali broj hadisi šerifa koje nam je on prenijeo je bio taj što je on poslije Resulullaha ivio kratko vrijeme i što je on proveo taj kratki period u borbi protiv murteda i asija. On je bio najbolji od svih Ashaba u interpretaciji snova. Ibni Sirin, koji je bio jedan od velikana me?u Tabi’inima i koji je bio ?uven po ta?nosti njegove interpretacije snova, je rekao, “Ebu Bekr je poslije Resulullaha bio najbolji tuma? snova.” On je znao najbolje genealogiju (rodoslove) arapskih plemena (ko pripada kom plemenu, ko je ?iji brat, otac, djed...) a naro?ito genealogiju Kurejš plemena. On je tako?e bio najbolji i u vještini predvi?anja i u ta?nom poga?anju i u opreznosti. Resul alejhisselam se u dunjalu?kim poslovima uvijek konsultovao sa njim. Jedan hadisi šerif kae, “Debrail mi je rekao: Allah delle-šanuhu ti nare?uje da se konsultuješ (dogovaraš) sa Ebu Bekrom.” Nare?enje, “Konsultuj se sa njima (pitaj ih, dogovaraj se sa njima) u svojim poslovima!” u stotinu pedeset devetom (159.) ajeti kerimu sure Al-i Imran je objavljeno da naredi konsultaciju sa hazreti Ebu Bekrom i hazreti Omerom. Hazreti Ebu Bekr je bio jedan od nekoliko Ashaba koji su znali cijeli Kur’ani kerim napamet.

Ima niz ajeti kerima i bezbroj hadisi šerifa koji kau da je hazreti Ebu Bekr, osim Pejgambera, najuzvišeniji od cijelog ?ovje?anstva. Nekoliko od njih su:

Zna?enje ?etrdeset prvog (41.) ajeti kerima sure Tevbe kae, “... kada je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pe?ini.” Ovaj ajeti kerim hvali hazreti Ebu Bekra radijallahu teala anh. Jednoglasno je re?eno (od strane alima) da peti ajet sure Vellejl pokazuje visoku hazreti Ebu Bekrovu ?ast. Isto tako je i sedamnaesti (17.) ajet iste sure objavljen za Ebu Bekra (tj. govori o hazreti Ebu Bekru). Jedan drugi ajet za kojeg je re?eno da je objavljen za hazreti Ebu Bekra (tj. koji govori o hazreti Ebu Bekru) je 274. ajet sure Bekara. Zato što je on dao deset hiljada zlatnika tajno i deset hiljada javno po no?i, i deset hiljada zlatnika tajno i deset hiljada zlatnika javno po danu, sa ciljem da dobije razne sevape sadake. (To zna?i da je on za 24 sata dao (udijelio) 40.000 zlatnika, 20.000 tajno i 20.000 javno!)

Hadisi šerif kojeg prenose Dejlemi i Munavi kae, “Ebu Bekr je najbolji od svih ljudi i najuzvišeniji. Ali, on nije Pejgamber.” Jedan drugi hadisi šerif kojeg prenose Dejlami i Munavi kae, “Ebu Bekrova titula je me?u nebeskom ehalijom (nebeskim stanovnicima, stvorenjima) Atik. Ona je tako?e i na zemlji Atik.” (“Atik” zna?i “oslobo?en ?ovjek”. On je dobio to ime na osnovu mnogih hadisi šerifa koji mu daju vesele vijesti da je on oslobo?en od dehennemske vatre.)

Hadisi šerif koji prenose Ebu Nu’ajm rahime-hullahu teala i Munavi kae, “Ebu Bekr je onaj kojeg je Allah delle-šanuhu oslobodio od vatre.

Jedan drugi hadisi šerif kae, “Osim Pejgambera (Poslanika), sunce nije obasijalo uzvišeniju osobu od Ebu Bekra.

Jedan drugi hadisi šerif kae, “Niko mi drugi nije koristio ni sa sohbetom ni sa imovinom kao Ebu Bekr. Kad bih ja imao prijatelja pored mog Rabba (tj. Allaha delle-šanuhu) ja bih uzeo Ebu Bekra za prijatelja.

Jedan hadisi šerif kae, “Ebu Bekr ?e od mog svog ummeta prvi u?i u dennet.

Jedan drugi hadisi šerif koji je napisan u Dejlemiju rahime-hullahu teala i Munaviji kae, “Mom ummetu je vadib da voli Ebu Bekra i da mu se zahvaljuje.

Hadisi šerif koji prenose hatib-i Bagdadi rahime-hullahu teala i Munavi kae, “Svakome ?e biti su?eno na Sudnjem danu (na Kijametskom danu). Samo Ebu Bekru ne?e biti su?eno.

Kada je jedan dan Resulullah alejhisselam rekao, “Ima tri stotine i šezdeset (360) lijepih hujeva (?udi, naravi). Allah delle-šanuhu ?e ako ho?e dati Svom robu jedan od tih lijepih hujeva. On ?e ga onda uvesti u dennet na osnovu tog lijepog huja.” (Na to je) hazreti Ebu Bekr upitao, “Ja Resulullah! Imam li ja jedan od tih lijepih hujeva?” Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, “Da. Ti imaš te sve hujeve.

Jedan dan je prou?en cijeli ajeti kerim, “O ti nefsu mutmainne! ...” Hazreti Ebu Bekr radijallahu teala anh je rekao, “O Resulullah! Kako je to lijepa stvar.” Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Kad ti budeš umirao melek ?e tebi tako re?i.

Hazreti Ebu Bekr je jedan dan Jedan dan je neki Ashab uvrijedio hazreti Ebu Bekra. Kada je Resul alejhisselam ?uo za to on je sazvao Ashabe kiram i ovako ih ukorio, “Allah delle-šanuhu je poslao mene vama kao Svog Poslanika. Vi mi niste htjeli vjerovati. Ebu Bekr je bio jedini koji mi je povjerovao. On me je potpomogao sa svojom imovinom i sa svojim ivotom. Radi mog hatra nemojte vrije?ati ovog vašeg druga!

Jedan hadisi šerif kae, “Ja sam upitao Debraila alejhisselam o hazreti Omerovim superioritetima (odli?nostima, izvanrednostima). Debrail mi je rekao, ‘Kad bih ja nabrajao Omerove superioritete onoliko vremena koliko je trajalo Nuhovo alejhisselam poslanstvo (tj. 950 godina) ja ih ne bih mogao sve nabrojati (do kraja tog dugog vremenskog perioda). Me?utim, sve Omerove dobrote (vrline) su ravne ravne samo jednoj Ebu Bekrovoj dobroti (vrlini).’

Kada su upitali, “Ja Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, koga najviše voliš” on je odgovorio “Aišu”. Kada su upitali kojeg muškarca najviše voli on je odgovorio “Aišinog oca”. A kad su upitali ko je drugi muškarac kojeg najviše voli on je odgovorio, “Omer bin Hattab”.

Jednog dana je on (hazreti Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem) pokazao na hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera i rekao, “Ova dvojica su u dennetu viši od svih drugih insana osim Pejgambera.

Jedan dan je bio Ebu Bekr sa Resulullahove desne strane a Omer, radijallahu anhuma, sa lijeve. On je dre?i ih obojicu sa njegovim mubarek rukama za ruku ušao u mesdidi šerif i rekao, “Nas trojica ovako dolazimo na Sudnji dan (Kijametski dan).

On (Poslanik alejhisselam) je kada je vidio hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera ovako rekao, “Ova dvojica su moje oko i uho.

On je jedan dan rekao ovoj dvojici, “Neka je hvala (hamd) Allahu delle-šanuhu koji me je potpomogao sa vama dvojicom!

Jedan drugi hadisi šerif koji je on rekao ovoj dvojici kae, “Ja se ne?u ne sloiti sa vama ni u ?emu u ?emu se vas dva slaete.

Hadisi šerif koji je saopštio Dejlemi rahime-hullahu teala i zapisao Munavi kae, “Svaki Poslanik ima halila (iskrenog druga). Moj halil je Ebu Bekr.

Jedan hadisi šerif kae, “U svakom Poslanikovom ummetu imaju oni koje on puno voli. Moj izbor su Ebu Bekr i Omer,” radijallahu teala anhuma.

Jedan hadisi šerif kae, “Kao što traim od mog ummeta (da kae i vjeruje u zna?enje) kelime la ilahe illallah ja od njih isto tako traim da vole Ebu Bekra i Omera,” radijallahu teala anhuma.

Hadisi šerif koji prenosi Ibni Abidin a koji je zapisan u Munaviji kae, “Ljubav prema Ebu Bekru i Omeru je iman. Neprijateljstvo prema njima dvojici je kufr.” Svi alimi islama su zbog ovog hadisi šerifa saglasni da je ku?enje (mrnja, psovanje, loše izraavanje) i neprijateljstvo protiv hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera kufr. Oni su prizivali Allahovo delle-šanuhu prokletstvo na šije (da Allah delle-šanuhu la’net u?ini ši’je) (zbog njihovog neprijateljstva prema ve?ini Ashaba kiram alejhimurridvan).

Jedan drugi hadisi šerif kae, “Kad bi se Ebu Bekrov iman stavio na vagu naspram imana svih drugih insana (naspram cijelog ?ovje?anstva), Ebu Bekrov iman bi pretegnuo,” radijallahu teala anh.

Hazreti Alija je rekao, “Ja sam u svim dobro?instvima u kojima sam stremio da budem najbolji našao Ebu Bekra ispred mene.” On je opet rekao, “Ebu Bekr i Omer su poslije Resulullaha najbolji (najhairniji) ljudi. U muminovom (mu’minovom) kalbu ne moe istovremeno postojati i ljubav prema meni i neprijateljstvo prema Ebu Bekru i Omeru.” (Kalb je smješten u miši?nom organu koji mi zovemo srce.) Hazreti Alija je rekao na svakoj hutbi (propovojedi), “Ja Rabbi! Poboljšaj nas (popravi nas) kao što si poboljšao (popravio) Hulefa-i rašidine!” Kada su ga upitali na kog on to misli kad kae “Hulefa-i rašidin”, on je odgovorio, “Na Ebu Bekra i Omera koje ja puno, puno volim.”

Hazreti Omer radijallahu teala anh je uvijek govorio, “Ebu Bekr je naš sejjid (poglavar, vode?i, u?itelj).” On je jedan dan rekao, “Ah, što bih volio da sam jedna dlaka na Ebu Bekrovim prsima!” Jednom drugom prilikom je rekao, “Volio bih vidjeti svaki Ebu Bekrov moment u dennetu.” Hazreti Omer je opet jednom rekao, “Ni u jednom dobru nisam mogao doku?iti Ebu Bekra.”

Hazreti Ebu Bekra radijallahu teala anh su radi njegove prevelike blagosti (ref’eta) i milosti (merhameta) zvali “Evvah”.

Kad god je Debrail alejhisselam razgovarao sa Resulullahom samo ga je hazreti Ebu Bekr radijallahu anh ?uo.

Veliki alim Bedreddin Mahmud bin Ahmed Ajni rahime-hullahu teala ovako kae u njegovoj knjizi Zejnul-medalis: Zato što izreka kae “insanu ?e do?i najve?a šteta (zarar) preko jezika”, hazreti Ebu Bekri Siddik radijallahu anh je dvanaest godina drao oblutak (kamen?i?) u ustima da ne bi rekao nešto što sa ?im Allah delle-šanuhu ne bi bio zadovoljan (razi). On je kad god je htio da kae nešto što je u skladu sa islamom i edebom vadio oblutak iz usta. On je postio ljeti (kad je teško) a nije postio zimi. (Naravno, ovdje se govori o dodatnom postu, pored Ramazani šerifa.) On se toliko bojao Allaha delle-šanuhu da je jednoga dana kada je vidio pticu rekao, “O ptico kako si sretna. Ti jedeš vo?e i sjediš (na grani) u hladovini liš?a. Ti ne?eš na Kijametu polagati hesab (ra?un). Ja bih volio da je i Ebu Bekr ptica kao ti.” Jedan drugi put je rekao, “Volio bih da sam zelena trava. Da me ivotinje jedu. Na taj na?in ne bi bio proivljen i pozvan da polaem hesab (ra?un).”

Kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u?inio vefat (prešao na onaj svijet, ahiret) Ensarije su se sastale i predloile sistem dvojice halifa, jednog od njih i jednog od Muhadira. Kada je to hazreti Ebu Bekr radijallahu teala ?uo on je otišao na to mjesto sastanka i sa sobom poveo hazreti Omera radijallahu teala anh. On je naveo (prou?io) Ensarijama hadisi šerif (koji kae), “Halife su iz plemena Kurejš.” Hazreti Omer je rekao, “O Ensarije! Jeste li vi zaboravili da je da je Resulullah imenovao hazreti Ebu Bekra da bude imam (umjesto njega)? Koji bi od vas tvrdio da je viši od Ebu Bekra?” Ensarije su jednoglasno odgovorile, “Mi se uti?emo Allahu delle-šanuhu da nas On zaštiti da ne kaemo da smo viši od Ebu Bekra.” Oni su svi jednoglasno izglasali da Ebu Bekr radijallahu teala anh bude halifa. Hazreti Alija i hazreti Zubejr radijallahu teala anhuma nisu tu bili prisutni. Sljede?eg dana su se u mesdidu tako?e i ova dva pridruila svim drugim Ashabima kiram radijallahu teala anhum edme’in te je tako hazreti Ebu Bekr radijallahu teala anh jednoglasno izabran za halifu. Tefsiri (knjige tefsira) kau, “Nare?enje u suri Feth, ?ije zna?enje kae ‘Reci Arapima koji se okrenu od tebe ...’ pokazuje da je hazreti Ebu Bekrov hilafet istina i ispravan, pravedan, zakonodavan, u redu. Jer, hazreti Ebu Bekrov radijallahu teala anh poziv muslimana (mudahida) u Sveti rat protiv murteda (kafira) se desio poslije objave ovog ajeti kerima.” Zna?enje ovog ajeri kerima kae, “Ako mu se pokorite (ita’at) Allah delle-šanuhu ?e vam dati sevap.Da je hazreti Ebu Bekrov hilafet bio nepravedan, pokornost njemu ne bi urodila oba?anim sevapom (nagradom na ahiretu). (Šesnaesti ajeti kerim sure Feth govori o ratu koji ?e se desiti u bliskoj budu?nosti i da ?e oni -- koji poslušaju, koji se pokore, koji budu slijedili emira (vo?u, zapovjednika, vladara) toga Svetog rata -- biti nagra?eni. Emir toga rata je bio hazreti Ebu Bekr radijallahu teala anh. Ovaj ajeti kerim pokazuje da je hazreti Ebu Bekr radijallahu teala anh pravedno izabran i zakonodavni halifa muslimana. Da je on pogrešno izabran Allah delle-šanuhu ne bi rekao “Ako mu se pokorite (u?inite ita’at) Allah delle-šanuhu ?e vam dati sevap.” Oni koji kau da je tako?e i hazreti Alija radijallahu teala anh pozvao mudahide u dihad, i da ovaj ajeti kerim misli na njega, nisu u pravu. Jer, ovaj ajeti kerim naglašava i specifi?no govori o prvoj bici koja ?e se odigrati izme?u muslimana i kafira. Hazreti Ebu Bekr radijallahu teala anh je bio prvi koji je pozvao muslimane u rat protiv kafira poslije objave ovog ajeti kerima.)

Emir Demaleddin Jusuf Zahiri kae u knjizi Mevridil-letafe, “Allah delle-šanuhu od svih drugih ljudi naziva samo trojicu ljudi ‘halifama’: Adema alejhisselam, Davuda alejhisselam i hazreti Ebu Bekra radijallahu teala anh.”

Hazreti Ebu Bekr je imenovao hazreti Omera radijallahu teala anhuma za hakima (sudiju) a hazreti Osmana radijallahu teala anh za sekretara (katiba). Ebu Ubejde radijallahu teala anh je imenovan za šefa policijske stanice. On je nosio na prstu Resulullahov sallallahu alejhi ve sellem srebreni prsten. On nije napustio trgovinu kada je postao halifa. Ashabi kiram radijallahu teala anhum edme’in nisu odobravali njegovo nastavljanje sa trgovinom i njemu je odmah zatim dato pravo da uzme platu iz Bejt-ul-mala. On je dobijao dnevno pola ovce i godišnji prihod od dvije hiljade i pet stotina (2.500) srebrenih ak?i i jedan par haljina za ljeto i jedan par za zimu.

Ovdje se završava prijevod dijela koji smo uzeli iz knjige Mir’at-i kainat.

 

Najkorisniji od Evlija je Siddik-i ekber, zatim dolazi Faruk,
A poslije Zinnurejna je Ali Velijullah.
Sve druge Ashabe je hajr spomenuti,
Volim sve Ashabe-i kiram fillah (radi Allaha).
Ašere-i mubeššere i Fatima, Hasan i Husejn,
Su u ovom ummetu obradovani dennetom billah.
Dennetluk ne moe nikom drugom biti zagarantovan; ina?e,
Bi se poznavanje nepoznatog tvrdilo, što niko ne zna gajrillah (osim Allaha).
A poslije svih Ashaba kiram u cijelom ummetu,
Su svi Tabi’ini najkorisniji Evlijullah.
________________

 

Allahumme inni euzu-bike min azabil-kabri ve min azabinnar
ve min fitnetil mahja velmemati ve min fitnetil Mesihiddeddal.

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice