MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano Han-i Hananovom sinu Mirzi Darabu i ono nas informiše da slijeđenje islama znači zahvaljivanje (šukur) Allahu dželle-šanuhu.

Da ti Allah dželle-šanuhu poveća snagu i pomogne! Oboje, i razum i šerijat, potvrđuju da se trebamo zahvaljivati onom ko nam čini usluge. Nivo zahvale je ovisan o nivou blagodati koje nam dolaze. Veće blagodati (ni’meti) proizvode i veću potrebu za izražavanjem zahvalnosti (šukra). Kako vidimo, bogati se trebaju više zahvaljivati od siromašnih, ovisno o stepenu bogatstva. Ovo je razlog zašto će siromašni ući u Džennet pet stotina godina prije bogataša.

Da bi se zahvalili Allahu dželle-šanuhu mi moramo imati vjerovanje (i’tikad) koje je u skladu sa učenjima alima ehli sunneta. Ovo je jedina grupa (firka) koja će biti spašena od džehennemske kazne (azaba). Kada ispravimo naše vjerovanje neophodno je potrebno da radimo u skladu sa šerijatom. Mi moramo naučiti šerijat iz knjiga mudžtehida ove grupe (firke). [Mi ne smijemo učiti šerijat od muftije koji je reformator, i koji nema blage veze sa vjerom, niti od neukog hafiza, niti iz netačnih članaka koje pišu ireligiozni autori koji su napisani za novine kao tobožnje hvalenje vjere ali sa ciljem da prevare omladinu.] Poslije ovog na red dolazi tasfije i tezkije na putu koji su nam pokazali velikani tesavvufa, pripadnici ehli sunneta. Iako ovaj treći stepen zahvale nije obavezan u njemu postoje velike koristi. Međutim, prva dva stepena su obavezna. Ova dva su temelj i bit islama. Trećim stepenom islam usavršava i sazrijeva osobu. Sve što je izvan ova tri stepena, odnosno, vjerovanja ehli sunneta, propisa šerijata, i puta velikana tesavvufa, nije ništa drugo nego griješenje, neposlušnost, i nezahvalnost. Ovdje se ukljućuje i rijazet (samoodricanje, mučna mortifikacija) i mudžaheda (žestoki napori). Stari indijski brahmani i grčki filozofi su se upuštali u duboki rijazet i mudžahedu. Ali, pošto se oni nisu prilagodili Pejgamberima alejhimusselam, svi njihovi poslovi su bili samo griješenje a ne zahvala (šukr) Allahu dželle-šanuhu. Ništa im nije primljeno (kabul). Oni neće biti spašeni na onom vječnom svijetu (ahiretu) od Džehennema. Prema tome, čvrsto se drži puta našeg sejjida, našeg efendije, našeg spasioca, našeg zauzimača (šefa’atdžije) za oprost naših grijeha, eksperta (mutehassisa) koji liječi naša srca i duše, to jest, Resulullaha Muhammeda sallallahi teala alejhi ve ala alihi ve sellem i puta njegove četiri halife! Njegove četiri halife, ridvanullahi teala alejhim edžma’in, su vodići na putu upute (hidajeta) koja će nas odvesti sreći (se’adetu). Allah dželle-šanuhu je zadovoljan (razi) sa onim koji idu ovim putem.

[Kada se kaže “Allah senden razi olsun” odnosno “Neka je Allah sa tobom zadovoljan” ne misli se reći da će On biti zadovoljan (razi) dok si u takvom stanju. Ovim riječima se misli reći, “Neka ti ispravi tvoj ahlak i poslove i promijeni te u stanje u kom će On sa tobom biti zadovoljan (razi).]

MEKTUBAT

Back | Index | Next