MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano šejhu Dervišu. U njemu piše da nam je naređen ibadet da steknemo jakin (čvrst iman).

Molimo da nama, koji nismo nizašta, Hak teala dadne da osjetimo hakikat imana (istinu imana, stvarnost imana), radi hatra najuzvišenijeg od svih Pejgambera salevatullahi alejhim! Ljudi su stvoreni da izvršavaju naređene ibadete. Svrha izvršavanja naređenih ibadeta je da steknemo jakin koji je hakikat imana (stvarni iman). Značenje zadnjeg ajeti kerima sure Hidžr je, “Ibadetite svog Rabba da steknete jakin!” (15, 99) Riječ “hatta” može takođe značiti i “do”, “pored”; ona takođe znači “izazvati”, “to jest” i “jer”. Iman koji imamo prije ibadeta, u stvari, na neki način, nije iman već njegov oblik. Ajeti kerim kaže, “Da bi stekli iman” to jest, “da bi stekli iman sam po sebi, kao takav”. Stotinu trideset šesti ajet sure Nisa glasi, “O vjernici (vi koji imate iman)! Vjerujte (Imajte iman)!” (4, 136) Njegovo značenje je, “O vi koji ste stekli suret (oblik) imana! Stecite ibadetom iman sam po sebi, kao takav!”

Vilajet, to jest da bi neko postao velija (evlija), znači da se moraju steći dva ni’meta koja se zovu fena i beka. Razlog sticanja fene i beke je da se dobije ovaj jakin. Međutim, reći fena-fillah i beka-billah, i razumjeti ove stvari kao ujedinjavanje sa Allahom dželle-šanuhu, ili ulazak u Njega je ilhad i zindikluk (kufr).

[U trećem tomu Ibni Abidina piše, “Onaj ko nije musliman, kafir koji tvrdi da je musliman, se zove munafik, zindik, dehri, i mulhid. Među njima ima i onih koji ponekad klanjaju namaz, poste, pa čak idu i na hadždž. Munafik pripada drugoj vjeri. On čak ne kaže da je Muhammed alejhisselam Pejgamber. Dehri čak ni ne priznaje da Allah dželle-šanuhu postoji. On ne vjeruje u Allaha dželle-šanuhu. Mulhid kaže da ih oba vjeruje. Ali, on je zašao u nevjerstvo (kufr) i postao otpadnik iz islama. Njegovo vjerovanje (i’tikad) je pokvareno. On se trudi da ubijedi muslimane da vjeruju u njegova pokvarena vjerovanja. Zindik ne vjeruje u Allaha dželle-šanuhu, šerijat, harame i halale. On ne pripada nijednoj vjeri. On se pretvara i kaže da vjeruje Muhammeda alejhisselam. Od ovih, oni koji predstavljaju svoje nenormalne ideje kao islam, su jako opasni. Murted je neko ko je izašao iz islama. On ne krije da je on kafir. Komunisti i masoni pripadaju dehri grupi.]

Tačno je da ćemo, kada napredujemo na putu tesavvufa, radi prevelike ljubavi (aška) prema Allahu dželle-šanuhu, osjetiti da se u nama nešto poput uzbuđenja dešava. U tim momentima se izvjesno znanje može pogrešno shvatiti. Moramo preći preko, i preskočiti ove hallove (stanja). Trebamo da za ta shvatanja činimo tevbe i istigfar. Jedan od velikana tesavvufa, Ibrahim bin Šejban-i Kazvini kaddesallahu teala ervahahum je rekao, “Znanje fene i beke je samo u onim koji su halis (koji imaju ispravno vjerovanje da je Allah dželle-šanuhu jedan) i koji ispravno ibadete. Sve što drugi kažu o feni i beki su laži i zindikluk (kufr).” Ove njegove riječi su bitne i one nam pokazuju da je on na pravnom putu.

Fena-fillah znači postati fani u onom sa čim je Allahu teala razi (to jest, sa čim je On zadovoljan i što voli). Drugim riječima to znači voljeti samo one koji su u Njega zaljubljeni i uzeti Njegove zaljubljenike kao naše miljenike. Sejr-i ilallah i Sejr-i fillah su takođe ovake riječi. Mejan Šejhullah-i Bahš je čovjek puna vrlina (fazileta). On je okićen takvom i dobrotom. On ima veliku familiju. Bilo bi vrlo darežljivo s tvoje strane ako bi mu pomogao u slučaju da on od tebe zatraži pomoć. Selam tebi i onim koji su na pravom putu!

MEKTUBAT

Back | Index | Next