MEKTUBAT

Back | Index | Next

Muhammed Ma’sum Faruki rahmetullahi alejh, jedan od velike uleme i Muršid-i kamil ovako piše u stotinu četrdeset sedmom pismu prvog toma, svoje knjige Mektubat [Muhammed Ma’sum je preselio na ahiret 1079/1668. godine po Hidžri u Indiji u gradu Serhend]. On piše:

Da nas Allah dželle-šanuhu blagoslovi, i tebe i nas, i da nas počasti da slijedimo Njegovog miljenika (habiba) i najuzvišenijeg Poslanika, Muhammeda alejhisselam! O moj milostivi (merhametli) brate! Život na ovom svijetu je jako kratak. Mi ćemo na onom svijetu, gdje će život biti vječan i vječit, biti isplaćeni za sve što smo radili na ovom svijetu. Onaj ko provodi ovaj svoj kratki život, radeći ono što će mu pomoći na onom svijetu, i ko se sprema za seobu koja će neminovno doći, je najsrećnija osoba na svijetu. Allah dželle-šanuhu ti je dao čin i položaj sa kojim možeš ispuniti potrebe ljudi i pomoći im da steknu pravdu i mir. Puno Mu se zahvaljuj za ovu Njegovu blagodat (ni’met)! Ispunjavanje potrba Allahovih dželle-šanuhu robova je zahvaljivanje Njemu. Služenje (hizmet) ljudskim bićima će izazvati da dobiješ visoke stepene i na ovom i na onom svijetu. Dakle, nastoj da Allahovim dželle-šanuhu robovima činiš dobro, da im olakšavaš, i da im se obraćaš nasmijana lica, slatkim riječima, i blago! Tvoji napori u ovom smijeru će ti donijeti visoke onosvjetske stepene i Allahovo dželle-šanuhu zadovoljstvo. Hadisi šerif kaže, “Ljudi su Allahov dželle-šanuhu ijal (ukućani, domaćinstvo), robovi. On puno voli one koji čine dobro Njegovim robovima.” Ima puno hadisi šerifa koji govore o koristima i nagradama koje će se zaraditi ako muslimanima ispunimo potrebe, ako im ugodimo, i ako se prema njima odnosimo pažljivo, blago, i sa strpljenjem. Ja ću ovdje navesti neke od njih. Čitaj pažljivo. Ako ne razumiješ dobro njihovo značenje pitaj one koji dobro znaju vjeru, i one koji su pravi alimi.

Hadisi šerif kaže, “Musliman je muslimanu kardeš (brat). On mu ne čini nasilje (zulum). On ga neće ostaviti zabrinutog. Allah dželle-šanuhu će pomoći onom ko pomogne svome zabrinutome kardešu (bratu ili sestri u islamu). Allah dželle-šanuhu će na Kijametskom (Sudnjem) danu spasiti od zabrinutosti onoga ko pomogne svome zabrinutom kardešu (brati ili sestri u vjeri). Allah dželle-šanuhu će na Sudnjem danu zadovoljiti onoga ko zadovolji svoga brata.

Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu će pomoći onom ko pomogne svom kardešu (bratu ili sestri) u vjeri.” U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “Allah dželle-šanuhu je stvorio izvjesne Svoje robove sa ciljem da ispune potrebe ljudi. Oni su utočište ožalošćenih. Oni će na Kijametskom danu biti zaštićeni od azaba.

U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “Allah dželle-šanuhu je dao nekim od Svojih robova mnoge blagodati (ni’mete) i dao im je da budu sebeb (uzrok, posrednik) za olakšanje Njegovim ožalošćenim robovima. Ako oni ne daju ove blagodati (ni’mete) onim koji ih trebaju On će od njih oduzeti te ni’mete i daće ih drugim.

U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “Ako neko pomogne svom bratu po vjeri u nevolji on će zaraditi toliko sevaba kao da je bio deset godina u i’tikafu. Ako se neko “zatvori” samo jedan dan u i’tikaf radi Allahovog dželle-šanuhu zadovoljstva između njega i Džehennema će biti razdaljina koliko je dužina od tri rova. Razmak između dva rova je kao razmak između Istoka i Zapada.” [Itikaf - izolacija ili “zatvaranje” jedan ili više cijelih dana sa ciljem posta i ibadeta.]

U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “Ako neko pomogne svom bratu u vjeri koji je u oskudici, Allah dželle-šanuhu će poslati sedamdeset pet hiljada meleka da za njega od sabaha do akšama čine dovu. Ako je noć oni će za njega ćiniti dovu do (sljedećeg) sabaha. Za svaki njegov korak će mu biti oprošten jedan grijeh, a njegova deredža (stepen, nivo) će se puno povećati.

Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Ako neko pođe da pomogne svome bratu mu’minu (pravovjerniku) koji je u nevolji, njemu će se za svaki njegov korak dati seamdeset sevaba i oprostiti sedamdeset grijeha. On će, kada pomogne svome ožalošćenom i tužnom bratu, biti očišćen od grijeha (i postaće bezgrešan) kao na dan kada je bio rođen. Ako on umre dok pomaže svome bratu on će bez ispitivanja ući u Džennet.

U drugom hadisi šerifu se kaže, “Ako neko ode na sud sa ciljem da mu pomogne da izađe iz teške situacije on će biti među onim koji će uspješno preći preko Sirat ćuprije.

U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “Najkorisnije i najdragocjenije od svih djela i ibadeta je udovoljiti mu’minu (pravovjernom), dati mu odjeću ili ga nahraniti ako je gladan, ili mu dati nešto što mu treba.

Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Najdragocjenije djelo nakon farza (obaveznog ličnog ibadeta kao što je namaz, post u mjesecu Ramazanu i dr.) je udovoljiti muslimanu.

Drugi hadisi šerif kaže, “Kada neko udovolji svom kardešu (bratu ili sestri u vjeri) mu’minu Allah dželle-šanuhu stvori meleka. (Ovaj melek) čini dovu za tu osobu do njene smrti. Kada ta osoba umre i spusti se u mezar melek će joj doći i upitaće je, ‘Da li me ti znaš?’ Kada osoba odgovori, ‘Ne znam, ko si ti?’ melek će reći, ‘Ja sam zadovoljstvo koje si ti priuštio muslimanu. Danas sam ja poslan da tebi udovoljim, da ti pomognem da odgovoriš melecima koji će te ispitivati, i da budem svjedok tvojim odgovorima. Ja ću u mezaru i na kijametu činiti šefa’at za tebe. Ja ću ti pokazati tvoje mjesto u Džennetu.’” Kada su upitali našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta će prouzrokovati da mnogi uđu u Džennet, on je odgovorio, “takva” (odnosno izbjegavanje harama i lijepa narav). Kada su ga upitali šta će biti razlog da mnogi odu u Džehennem on je odgovorio, “Jezik i vagina.”

U hadisi šerifu se kaže, “Od mu’mina, onaj ko ima finu ćud i ko je blag prema svojoj ženi, ima savršen iman.

U drugom hadisi šerifu se kaže, “Jedan rob će na ahiretu dobiti visoke položaje zato što će njegov lijepi ahlak (ponašanje i narav) i ibadeti dobiti puno veće nagrade (nego što bi inače dobio). Loša narav će odvući čovjeka u duboki Džehennem.

U drugom hadisi šerifu se kaže, “Malo govoriti i imati lijepu ćud je najlakši i najhafifniji ibadet.

Kada je neko stao pred Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga koje djelo Allah dželle-šanuhu najviše voli on je odgovorio, “Lijepu narav.” Kada mu je ta ista osoba prišla sa desne strane i opet mu postavila isto pitanje on je odgovorio, “Lijepu narav.” Kada mu ta ista osoba prišla sa lijeve strane i opet ga isto upitala, Pejgamber je opet ponovio, Lijepu narav.” Kada mu je ta osoba prišla iza leđa i opet mu postavila isto pitanje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je okrenuo svoje mubarek lice prema njemu i rekao, “Zašto ti to ne razumiješ? Lijepa narav znači da radimo što možemo bolje i da se ne ljutimo.

U jednom hadisi šerifu se kaže, “Ko se ne svađa ni kad je u pravu će dobiti vilu u Džennetu. Ko ne laže ni u šali će dobiti vilu u sred Dženneta. Ko ima lijepu narav će dobiti vilu na najvišem dijelu Dženneta.

Hadisi kudsi kaže, “Ja sam od svih vjera izabrao ovu vjeru (islam). Ova vjera je kompletirana sa darežljivošću i lijepom naravi. Upotpunite ovu vjeru svaki dan sa ova dva!” [Mubarek izjave našeg dragog Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem se zovu Hadis. Kada je Allah dželle-šanuhu inspirisao ove izjave one se zovu Hadisi kudsi.]

Hadisi šerif kaže, “Lijepa narav će istopiti grijehe isto kao što topla voda topi led. Loša narav će pokvariti ibadete isto kao što sirće kvari med.

Drugi hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu je refik. On voli one Svoje robove koji imaju lijepu narav u svojim svakodnevnim poslovima.

Drugi hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu voli blagu narav i uvijek pomaže takvim ljudima. S druge strane, On ne pomaže onim koji su grubi.

Jedan drugi hadisi šerif kaže, “U Džehennem neće ući niti će džehennemska vatra pržiti onog ko ima blagu ćud i ko drugima olakšava.

U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “Allah dželle-šanuhu voli onog ko nije nagal. Šejtan izaziva naglost. Allah dželle-šanuhu voli hilm, odnosno, blagu narav.

Drugi hadisi šerif kaže, “Hilm sahibija (posjednik blage ćudi) će dobiti nivo onog ko po danu posti i klanja po noći.

Drugi hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu puno voli osobu koja je blaga kad je ljuta.

Drugi hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu će u Džennetu dati visoke stepene i vile onom ko je blag prema nekom ko je prema njemu grub, i ko oprašta onima koji ga tlače, i koji su darežljivi prema onima koji im ne daju, i koji posjećuje one koji njega ne posjećuju.

U jednom drugom hadisi šerifu se kaže, “(Pravi) heroj nije neko ko pobijedi u meču hrvanja ili neko ko utekne već onaj ko kontroliše svoj nefs kada je ljut.

Jedan hadisi šerif glasi, “Ko naziva selam nasmijana lica dobiće sevab (nagradu) kao da je dao sadaku.

Jedan hadisi šerif glasi, “(Sve stvari kao što su) biti nasmijan kada sretnemo našeg brata u vjeri, činiti emr-i ma’ruf i nehj-i-anil-munker , spasiti nekog od krivovjerstva u vrijeme kada su vjerska učenja pala u zaborav i kada se krivovjerstvo puno raširilo, skloniti kamenje, trnje, kosti i drugo smeće sa puta i trgova, i napuniti nekome, kome treba vode, kantu vodom, su ravne sadaci.” [Nehj-i-anil-munker znači podučavati, promulgirati, i širiti Allahova dželle-šanuhu naređenja i opominjati (koriti) one koji krše Njegove zabrane.]

Jedan drugi hadisi šerif kaže, “U Džennetu imaju take vile čija se unutrašnjost vidi s vana, a iznutra, njihova fasada. One će biti date onim koji su slatkorječivi, koji hrane gladne, i koji klanjaju namaz kada svi drugi spavaju.

Ovdje navedeni hadisi šerifi su uzeti iz knjige Ettergib vetterhib. [Autor ove knjige je hafiz Abdul’azim-i Munziri Kajrivani Šafi’i.] Ova knjiga je jedna vrlo cijenjena zbirka (knjiga) hadisa. Molimo Allaha dželle-šanuhu da nam podari da slijedimo ove hadisi šerife. Onaj čiji su maniri i rad u skladu sa savjetima koji se nalazi u ovim hadisi šerifima treba biti vrlo zahvalan Allahu dželle-šanuhu. Isto tako i osoba, čije ponašanje nije u skladu sa njima, mora činiti Allahu dželle-šanuhu dovu i moliti Ga da joj dadne da svoje ponašanje uskladi sa ovim hadisi šerifima. Ako je neko, ko ima neskladno ponašanje, svjestan svojih nedostataka to je velika blagodat (ni’met). Ako je osoba nesvjesna svog griješenja, ili nije žalosna zbog svog takvog ponašanja, takva osoba je najvjerovatnije labava i u svom i’tikadu i imanu (vjerovanju).

MEKTUBAT

Back | Index | Next