MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano hazreti sejjid-Feridu rahmetullahi teala. Ono nam govori da trebamo imati vjerovanje (i’tikad) ehli sunneta i o važnosti fikhskog znanja.

Da ti Allah dželle-šanuhu pomogne! Da ti On olakša tvoje poslove! Da te On zaštiti od sramnih i ružnih stvari!

Prva dužnost svake [muške i ženske] umno zrele (akil) i punoljetne (balig) osobe je da nauči načela vjerovanja (akaid) onako kako su ih napisali alimi ehli sunneta i da ispravi svoje vjerovanje prema njihovim učenjima. Da Allah dželle-šanuhu obilno nagradi ove velike alime za njihov trud i rad! Amin. Spas od džehennemskog azaba na Sudnjem danu (Kijametu) je povezan (samo) sa vjerovanjem (tj. ovisan je o vjerovanju) onoga što su oni saopštili. Oni koji će se spasiti od džehennema su samo oni koji slijede njihov put. [Oni koji slijede njihov put se zovu sunnije.] Oni koji slijede Resulullahov sallallahu alejhi ve sellem put i put njegovih Ashaba ridvanullahi alejhim edžma’in su samo ovi [muslimani]. Pravo i cijenjeno znanje koje je izvedeno iz Kitaba, tj. Kur’ani kerima, i Sunneta, tj. hadisi šerifa, je (samo) ono znanje koje su ovi veliki alimi zaključili iz Kitaba i Sunneta. Jer, svaki inovator (bid’at sahibija), tj. vjerski reformator, i svaki jeretik, tvrdi da je njegov plitki mozak izveo njegove pokvarene misli i vjerovanja iz Kitaba i Sunneta. On se usuđuje da baci sjenku na, i omalovaži, ehli sunnet, rahmetullahi teala alejhim edžma’in. Svaki čovjek sa pokvarenim idejama i krivovjerjima (jeresima) tvrdi da on slijedi Kitab i Sunnet. Dakle, pošto se vidi da se za svaku riječ ili tekst tvrdi da su izvedeni iz Kitaba i Sunneta, čovjek ne smije misliti da je to tačno i ne smije vjerovati u (i nasjesti na) tu kitnjastu propagandu.

Jedan veliki alim, Hazreti Tur Pušti rahmetullahi alejh, je, da bi objasnio vjerovanje (ili i’tikad) ehli sunneta vel-džema’at napisao jednu knjigu. Ta knjiga se zove El-mu’temed. Ona je jako cijenjena i vrlo jasno napisana. Ona je lako razumljiva. Čitajte je kada se sastanete. Ali, pošto su u njoj svi podaci objašnjeni putem logike oni su postali poduži i poširi. Ako postoji knjiga koja ukratko podučava znanje koje je neophodno za svakoga ona bi bila prikladnija i korisnija. U međuvremenu, ovaj fakir je dobio ideju da ukratko i jasno napiše vjerovanje ehli sunneta vel-džema’at. Ako se ona ostvari (tj. postane nasib) ja ću je takođe i tebi poslati.

[Vjerovanje ehli sunneta je napisano u knjigama pod naslovima Se’adet-i ebedijje (Vječna sreća) i Herkese lazim olan iman (Iman koji je svakome potreban). Mi savjetujemo da se one nabave iz knjižare Hakikat Kitabevi i čitaju i da se upućuje i druge da ih čitaju.]

Kada ispravimo naše vjerovanje (i’tikad), ono što se mora vjerovati, mi trebamo naučiti iz knjiga fikha (koje su napisali alimi ehli sunneta), i pokoravati se stvarima koje su halal, haram, farz, vadžib, sunnet, mendub i mekruh. Kada se sastanete, naredi nekim studentima da čitaju jednu od knjiga koje su napisane na perzijskom jeziku. Biće prikladno i čitati knjige koje se zovu Medžmu’a-i Hani i Umdet-ul-islam.

Da nas Allah dželle-šanuhu sačuva, ako se skrene (sa Pravoga puta) u stvarima koje se moraju vjerovati, na Kijametu neće biti moguće izbjeći džehennem. Ako je (musliman) čije je i’tikad (vjerovanje) ispravan labav u ibadetu njemu može biti oprošteno čak i ako se ne pokaje (i ako ne dođe na tevbe). Čak i ako mu nije oprošteno on će se poslije kazne otarasiti džehennema. Najbitnija stvar je da se ispravi vjerovanje. Hadže Ubejdullah-i Ahrar kaddesallahu teala sirrehul’aziz (preselio na ahiret 895./1490. godine u Samarkandu) je rekao, “Da su mi dati svi dobri halovi (stanja) i otkrovenja (ma’rifeti), ali, ako u moj kalb nije stavljen i’tikad (vjerovanje) ehli sunneta vel džema’at, ja bih smatrao sebe uništenim a moju budućnost crnom. Sa druge strane, ako oni okite moj kalb sa i’tikadom ehli sunneta, i dadnu mi sve propasti i ružnoće, ja se ne bih nimalo brinuo.” Da nas i vas Allah dželle-šanuhu ne rastavi od vjerovanja ehli sunneta! Molimo Ga da On ukabuli ovu dovu radi hurmeta (poštivanja) efendije (sejjida) čovječanstva, alejhissalatu vesselam! Amin.

Učenik koji je došao iz Lahora je rekao da je šejh Džijunun [tj. hazreti šejh Ferid] klanjao džumu namaz u staroj Nahhas džamiji. On je rekao da da je Mejan Refi’uddin napravio džamiju u njegovoj bašči nakon što je dobio komplimente od šejha, to jest, kadije šejh-Džijuna. Neka je hvala Allahu dželle-šanuhu na ovim vijestima! Neka Allah dželle-šanuhu poveća ovaka dobra djela! Mi, ljudi koji te poštuju, smo postali jako zadovoljni kada smo čuli ove vijesti.

Dragi i poštovani hazreti sejjidu, kaddesallahu teala sirrehul’aziz! Muslimani su danas ostali jako usamljeni. Davanje jednog čitejla (tj. vrlo malog srebrenog novčića, malog srebrenjaka) danas za pomoć i dobrobit islama donosi toliko nagrade (sevapa, sevaba) kao davanje hiljada zlatnika (u neko drugo vrijeme). Neka su vesele vijesti tim sretnicima kojima je dat taj ni’met (blagodat, ihsan)! Uvijek je dobro raditi na širenju vjere, jačanju islama, i bez obzira ko je taj, onaj ko radi tako dobija nagradu (sevap) džihada. Ali, sigurno je da je mnogo bolje (vrednije), ako vi, heroji ehli bejta (ehl-i bejt-i nebevi) rahmetullahi teala alejhim edžma’in, pomognete danas kada neprijatelji islama napadaju sa svih strana. Jer, Allah dželle-šanuhu je poslao Svojim robovima Svoj najveći ni’met (blagodat), islam, preko vašeg uzvišenog djeda (pradjeda). Vaša pomoć znači da pomognete nešto što ste vi učinili. Pomoć drugih neće biti ista. Radeći ovaj posao postaje moguće da se postane Resulullahov, alejhi ve ala alihi minessalavati efdaluha ve minettehijjati vetteslimati ekmeluha, potpuni nasljednik (varis). Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao njegovim Ashabima, “Vi ste došli u tako vrijeme da ćete propasti, otići u džehennem, ako uradite (izvršite) devet desetina Allahovih dželle-šanuhu naređenja i zabrana a ne uradite jednu. Poslije vas će doći tako vrijeme, da će se oni, koji tada urade (izvrše) samo jednu desetinu naređenja i zabrana, spasiti od džehennema.” Vrijeme koje ovaj hadisi šerif ističe je sadašnje vrijeme, a muslimani kojima su date ove vesele vijesti su današnji muslimani. Prijevod perzijskog stiha:

Kugla sreće je izbačena
Nema nikog da je uhvati, gdje su hrabri ljudi?

Nedavno ubistvo prokletog (mel’un) kafira Guvendvala je bilo jako dobro. Njegova smrt je izazvala poniženje indusa. Ponižavanje onih koji napadaju na islam je korisno za muslimane bez obzira zašto je ubijen i ko ga je ubio. Ja sam, prije nego što je taj kafir ubijen, usnio da je naš vladar (devlet reis) otsjekao glavu vođe kafira. U stvari, taj kafir je bio vođa neprijatelja i glavni šef kafira. Da Allah dželle-šanuhu ostavi te zle ljude bez pristaša i pomagača!

Uzvišenost i napredak islama i muslimana je povezan sa ponižavanjem i umanjivanjem vrijednosti kafira i kafirluka. Allah dželle-šanuhu je naredio (muslimanima) da se od zimmija (nemuslimana tj. kafira koji žive u muslimanskoj državi) uzima džizija. Uzimanje ove takse od njih je (namjereno, sa ciljem) da se oni ponize. Sve što kafiri postaju viši muslimani postaju sve niži. Ova prefinjena tačka se mora dobro znati. Mnogi ne znaju za ovu povezanost. Oni zbog tog nepoznavanja (nepoznavanja tog podatka) razaraju svoje vjere. Značenje sedamdeset trećeg ajeta sure Tevbe kaže, “O Moj dragi Poslaniče sallallahu alejhi ve sellem! Čini džihad, bori se protiv kafira i munafika! Budi prema njima oštar!” Boriti se protiv kafira i biti oštar prema njima je neizbježno potrebno u vjeri. To znači, to je imanov uslov (jedan od osnovnih elemenata islama). [Ali, džihad vodi (islamska) država (a ne pojedinci). On se izvršava sa vojskom države. Džihad muslimana, kao vojnika, je izvršavanje dužnosti koje je naredila država.] Postojanje izvjesnih znakova nevjerstva (kafirluka) koji su se zadnjih godina tu i tamo raširili i uvriježili jako šteti muslimanima. Danas je svakom muslimanu prva dužnost da upozna svoje prijatelje sa prefriganošću (alčakluku) ovih zlih ljudi, i da pokuša da očistiti narod od znakova nevjerstva (kufra). Pojava ovih znakova tu i tamo vjerovatno potiče iz nerazumijevanja koliko su oni loši. Obavijesti vjerske ljude na koje se možeš osloniti (o ovom) ako možeš. Neka oni objave narodu ove znake kufra (tj. neka oni upoznaju i poduče narod sa ovim znacima kufra). Za prenošenje naređenja vjere (čovjek) ne mora imati harike ili keramete (tj. ne mora biti posjednik natprirodnih i čudesnih stvari). Oni koji znaju trebaju podučiti one koji ne znaju. Reći, “Nisam mogao i nisam bio u stanju da saopštim drugima zle stvari koje su zabranjene u islamu”, i to nuditi kao izgovor i opravdanje, neće nikoga spasiti od kazne (azaba). Poslanici alejhimussalavatu vetteslimat, koji su najbolji od svih ljudi, su saopštavali naređenja i zabrane islama. Oni su onima, koji su u njihovom ummetu tražili mudžize (čuda), odgovarali, “Allah dželle-šanuhu stvara mudžize. Naša dužnost je da saopštimo Njegova naređenja.” Allah dželle-šanuhu je, ako je to htio u tom momentu, iz sažaljenja i milosti (merhameta) prema ummetu stvorio mudžizu, sa ciljem da on (ummet) povjeruje i dobije sreću. U svakom slučaju, omladini je uvijek potrebno reći o islamu i objasniti njegove koristi i odgovoriti na laži i klevete neprijatelja. Ako oni koji znaju a ne kažu (tj. ne poduče) oni se neće moći spasiti od kazne i azaba. (Međutim,) dok se ova dužnost izvršava (to jest, dok se podučava) treba se paziti da se ne izazove fitna (nemir, belaj, zlo, smutnja). Ako se suočimo sa brigama (belajima, problemima i proganjanjima) dok to pažljivo radimo one se moraju smatrati velikim ni’metom. Poslanici alejhimussalavatu vetteslimat su se, dok su prenosili ljudima Allahova dželle-šanuhu naređenja (tj. dok su podučavali ljude Allahovim dželle-šanuhu naređenjima), suočavali sa raznim problemima i nezgodama i torturama. Muhammed alejhim minessalavati efdaluha ve minettehijjati ekmeluha, najviši od njih svih, je rekao, “Nijedan Poslanik nije prepatio onoliko muka (ezijjeta) koliko sam ja prepatio.” Prijevod persijskog stiha:

Život prođe, pripovijedanje moje priče se ne završi,
Da sada završim, da ne nastavljam po noći.

Vesselam.

MEKTUBAT

Back | Index | Next