MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo, koje je napisano hadži Muhammedu Lahoriju, kaže da propisi islama (ahkam-i islamijje) rađaju sreću i ovog i onog svijeta. Izvan propisa islama nema sreće. Tarikat i hakikat (samo) pomoćnici propisa islama.

Da nam Allah dželle-šanuhu svima dadne da saznamo hakikat vjere našega efendije Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve sellem i da nas blagoslovi da dobijemo ovaj hakikat! Amin.

Islam ima tri dijela: Ilm (znanje), amel (ibadet) i ihlas (da se sve što se radi, radi samo u ime (radi) Allaha dželle-šanuhu), [to znači, da naučimo naređenja i zabrane islama, da radimo po onom što smo naučili, i da činimo sve u ime (radi) Allaha dželle-šanuhu.] Onaj ko nije dobio ove tri blagodati nije dobio islam. Kada neko dobije islam Allah dželle-šanuhu je razi sa njim (On je zadovoljan sa njim, On ga voli). Petnaesti ajet sure Al-i Imran i sedamdeset treći ajet sure Tevbe nam kažu da je Allahov dželle-šanuhu raziluk (tj. Njegovo zadovoljstvo ili Njegova ljubav) najviša i najdragocjenija sreća (koja može zadesiti čovjeka) i na ovom i na onom svijetu. Dakle, islam je kapital koji pomaže čovjeku da dobije sve sreće i ovog i onog svijeta. Izvan islama ne treba tražiti i željeti drugo dobročinstvo. Tarikat i hakikat - koji su velikani tesavvufa dobili - su pomoćnici i sluge (hizmećari) islamskih propisa (ahkam-i islamijje) i oni su korisni da se dobije ihlas, koji je treći dio islama. Upotreba tarikata i hakikata je sa ciljem da se kompletira islam. Oni nisu namjenjeni za dobijanje ičega drugog osim islama. Halovi, mevadžidi, ulumi i ma’rifeti, koje putnici tesavvufa vide na svom putu nisu stvari za kojima se treba žuditi. Oni su svi prolazni kao iluzije i maštanja (ehvam i hajalat). Oni nisu ništa drugo osim način za treniranje i poboljšavanje tih putnika. Treba ovo sve proći, ostaviti ih sve iza sebe, i doći na stupanj koji se zove riza (riza mekam). Kraj stupnjeva i faza, na putu suluka i džezbe, je riza mekam (nivo rize). Jer, cilj puta tarikata i hakikata je da se dobije ihlas. Ihlas se dešava na riza mekamu. Oni počaste samo jednoga od deset hiljada putnika tesavvufa sa sticanjem ihlasa na riza mekamu spašavajući ga od tri vrste tedžellija i mušaheda koje se baziraju na ma’rifetima. Oni koji nisu u stanju da vide istinu misle da su halovi i mevadžidi nešto. Oni žude za mušahedama i tedžellijama. Oni tako ostaju nasukani na putu, bez mogućnosti da se otarase zabluda i sanjarenja, i dokuče savršenstvo islama. Značenje trinaestog ajeta sure Šura kaže, “Allah dželle-šanuhu odabire za Sebe koga On hoće od Njegovih robova. Onima, koji se okrenu od drugih, i koji samo za Njim žude, On pokazuje put kako da Ga dobiju.” [To jest, Allah dželle-šanuhu izvodi koga hoće na Pravi put. Sa druge strane, On sa Njegovom pravdom, daje ono za čim izvjesni ljudi žude. Njegova pravda obuhvata svakoga.] Da, da bi se došlo na stupnjeve (koji se zovu) ihlas i riza, treba se proći kroz ove halove i mevadžide i steći ovo znanje i ma’rifete. Oni su put koji vodi cilju. Oni su početak cilja. Ovom fakiru (imamu Rabbaniju) je, za samo deset godina putovanja na ovom putu, omogućeno da sazna da je to tako. Islamova ljepota je samo poslije toga pokazala svoje lice [svoju ljepotu], kao sadaku njenog predragog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti sam se ja prije toga zaglibio u halove (ahval) i mevadžid. Ja nisam imao nikakve druge želje i žudnje osim da dobijem stvarnost (hakikat) islama. Ali, sunce stvarnosti (hakikata) je izašlo samo deset godina kasnije. Neka su mnoge hvale i zahvale Allahu dželle-šanuhu za ovu Njegovu dobrotu (ihsan). [Allahova dželle-šanuhu naređenja i zabrane se nazivaju Ahkam-i islamijje.]

Smrt mejana šejha Džemala kuddise sirruh je izazvala žalost među svim muslimanima. Ja zahtijevam da ti izjaviš njegovoj djeci saučešće (ta’zije) i proučiš u ime ovog fakira Fatihu, i šaljem moj selam.

Dok je duša u tebi čini zikr,
Očisti srce zikrenjem Rahmana.

MEKTUBAT

Back | Index | Next