MEKTUBAT

Back | Index | Next

DRUGI TOM, 8. PISMO

Ovo pismo, koje je napisano čovjeku koji se zove Han-i Hanan Abdurrahim, rahmetullahi teala alejh. Ono govori o razlikama u imanima kroz gajb (tj. vjerovanju u neviđeno ali saopšteno) između imana superiornih (havasa) tj. istaknutih, neukih (džahila) i tesavvufdžija, onih koji su između njih:

Neka je hamd Allahu dželle-šanuhu. Neka je selam na one Njegove robove koje je On odabrao i koje voli! Prijevod perzijskog stiha:

Bilo kako bilo, slađe je pričati o dostu (prijatelju)!

U značenju stotinu osamdeset šestog ajeta sure Bekara se kaže, “Moji robovi te pitaju o Meni. Ja sam im tako blizu!”, a u značenju sedmog ajeta sure Mudžadele, “Kada tri čovjeka razgovaraju u tajnosti Allah dželle-šanuhu postaje četvrti. Kada pet ljudi razgovara u tajnosti Allah dželle-šanuhu postaje šesti. Isto tako, kad ih je manje ili više, Allah dželle-šanuhu je zajedno sa njima bez obzira gdje oni bili.” Allahova dželle-šanuhu blizina je kao i On - bi-ćun. To znači, ona nije onako kako je mi možemo znati ili shvatiti. Kakva je (tj. Njegova blizina), se ne može shvatiti i razumjeti. Ljudi, koji shvataju (saznaju, razumijevaju) putem ćulnih organa i uz pomoć razuma, ne mogu shvatiti stvari koje se ne mogu osjetiti (ćulima) i shvatiti razumom. Kada se kaže “blizu” i “zajedno”, Allah dželle-šanuhu je daleko od svega što mi shvatimo, pomislimo ili razumijemo, i (daleko) od onog što Evlije osjete (saznaju) putem svog kešfa i šuhuda. On nikad ne liči ni na šta od njih (tj. od tih stvari). Smatranje da je Allah dželle-šanuhu kao jedna od gore nabrojanih stvari izaziva da čovjek skrene na jedan pokvaren i nastran put koji se zove mudžessime, koji je jedan od sedamdeset dvije otpadničke grupe (tj. firke). Mi vjerujemo u činjenicu da je Allah dželle-šanuhu blizu nama i da je zajedno sa nama. Ali, mi ne možemo shvatiti kakva je ta blizina i ta zajednica. Nivo koji na ovom svijetu najviši alimi islama mogu dokučiti je vjerovanje u Allahovu dželle-šanuhu Ličnost i Njegove atribute putem gajba, to jest, bez da znamo (razumijemo i poznajemo) kakvi su oni. Prijevod perzijskog stiha:

Kada je rečeno, “Elestu...”, oni koji bijahu oprezni samo rekoše,
“On postoji” i ništa više.

Iman putem gajba (vjerovanja u neviđeno), koji je imala nekolicina dragih, istaknutih i uzvišenih alima, nije kao iman putem gajba neukih (džahila). Neuki su dobili čast imana kroz gajb (vjerovanja u neviđeno) tako što su čuli od drugih, i putem zaključka. Istaknuti su vjerovali spoznavanjem postojanja gajba vasitom (posredstvom) Allahovih dželle-šanuhu velova (perdi), džemala i dželala, tedžellija i zuhura. S druge strane, kada su sufije (tesavvufdžije), koje su između ove dvije grupe, vidjele velove i tedžellije oni su pomislili da su oni spoznali (razumjeli, shvatili) gajb. Oni su rekli su da su oni dobili iman-i šuhudi umjesto iman-i gajbi. Oni misle da je iman-i gajbi iman džahila pa čak i neprijatelja. Kako se kaže u značenju pedeset četvrtog ajeta sure Mu’minun i u suri Rum, “Oni koji su u svakoj skupini misle da je ono što oni razumiju tačno.” Jedan drugi razlog zašto te ja vrijeđam sa pisanjem ovoga je to (je podatak) da su mevlana Abdulgafur i mevlana hadži Muhammed među onima koji su nama jako blizu i koje mi puno volimo. Svako dobročinstvo koje im se učini će zadovoljiti i nas fakire. Prijevod perzijskog stiha:

Razgovor sa dobrotvorima (ihsan sahibijama) ne izaziva tugu!

Ja ti šaljem moj selam.

MEKTUBAT

Back | Index | Next