MEKTUBAT

Back | Index | Next

Nama je jako drago da čujemo o tvojim aspiracijama da stekneš ihlas usprkos tvojim raznim preokupacijama i aktivnostima. Rečeno je, “Da Oni ne žele dati (nešto) Oni ne bi dali želju”. Bolesnik mora reći doktoru svoje simptome. Resulullah je izvor fejza. Međutim, fejz se, kako prolazi kroz posrednike (vasite), mijenja. Na putu naših velikana je uslov (šart) da se prisustvuje muršidovom sohbetu. Od fejza koji proizilazi iz muršidovog srca, količina koja je proporcionalna sa učenikovim ličnim kapacitetom i njegovoj ljubavi (prema muršidu), će teći u njegovo srce. Ako učenik ne može da nađe muršida (koji će ga voditi) on mora čitati knjige prethodnih muršida i dobiti od njihovih duša fejz koji je upravo proporcionalan sa ljubavlju prema muršidu (koja se zasnovala na osnovu čitanja njegovih knjiga). Pošto Uvejs Karni [tj. Vejsil Karani] nije vidio Resulullaha on nije došao na nivo nijednog od ashaba kiram. Ali, on je dobijanjem fejza od Resulullahove udaljene duše postao veliki evlija. U stvari, on je bio najveći od svih tabi’ina. Ljubav koju osjećaš prema ljudima tesavvufa je velika blagodat (ni’met). Dobro cijeni vrijednost ove blagodati! Tebi su radosne vijesti u hadisi šerifu, “Čovjek će biti zajedno sa onima koje voli.” On daje vesele vijesti onima koji će se okoristiti srcima onih koje vole. Dobro pazi na ibadete! Ne traći svoje dragocjeno vrijeme na čalgiju (muziku i sviranje muzičkih instrumenata), igre, i provod! Uvijek imaj na umu da smo mi samo musafiri na ovom svijetu, i puno misli na azabe groba i Sudnjega dana (kijameta). Nikad ne zaboravi da je jedini način za spas pokoravanje šerijatu i odustajanje od bid’ata (novotarija u vjeri)! Ne prijatelji se sa inovatorima (bid’atdžijama) i nemezheblijama (onima koji ne slijede jedan od četiri priznata mezheba)! Oni su kradljivci vjere. Oni će ukrasti čovjekovu vjeru i iman. Ne vjeruj onim šejhovima i sufijama koji su labavi u slijeđenju islama (šerijata)! [Izbjegavaj rafidije (rafizije) i vehabije, njihove knjige, i radio i televizijske programe!]

MEKTUBAT

Back | Index | Next