MEKTUBAT

Back | Index | Next

TREĆI TOM, 38. PISMO

Ovo pismo, koje je napisano Mulla Ibrahimu, objašnjava hadisi šerif koji kaže da će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset tri grupe (firke):

U hadisi šerifu je rečeno da će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset tri grupe od kojih će sedamdeset dvije otići u džehennem. Ovaj hadisi šerif kaže da će sedamdeset dvije grupe biti mučene (u azabu) u džehennemskoj vatri. On ne kaže da će one ostati vječno u džehennemu. Vječni boravak u džehennemskoj vatri je za one koji nemaju iman. To jest, za kafire. Sedamdeset dvije grupe će otići u džehennem zbog svog pokvarenog vjerovanja (i’tikada). One će tamo gorjeti (proporcionalno) onoliko koliko je pokvarenost njihovog vjerovanja. Jedna grupa, sedamdeset treća grupa, će biti spašena od džehennemske vatre zato što njeno vjerovanje nije pokvareno (tj. zato što je njeno vjerovanje ispravno). Ako među članovima ove jedine grupe ima onih koji su uradili rđava djela, i ako ova rđava djela nisu oproštena sa tevbom i šefa’atom (posredstvom), moguće je da će i oni, takođe, gorjeti u džehennemu onoliko koliko su njihovi grijesi. Pripadnici ovih svih sedamdeset dvije grupe će otići u džehennem. Ali, niko od njih neće ostati vječno u džehennemu. Neće svi od onih koji su u ovoj jedinoj (spašenoj) grupi otići u džehennem. Od njih će otići u džehennem samo oni koji su uradili loša (rđava) djela. Sedamdeset dvije bid’at grupe za koje je rečeno da će otići u džehennem se ne smiju nazivati kafirima zato što su oni ehli kibla. Međutim, od njih (tj. od pripadnika sedamdeset dvije grupe) postaju kafiri oni koji ne vjeruju ona (zaruri) načela islama koja se moraju vjerovati kao i oni koji poriču propise islama (ahkam-i islamijje) koje svaki musliman zna i za koje je svaki musliman čuo. Alimi ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in kažu, “Ako riječi ili djelo jednog muslimana izražavaju stotinu značenja, i ako od tih stotinu značenja devedeset devet pokazuje njegov kufr a jedno pokazuje da je on musliman, treba se uzeti to jedno značenje (koje pokazuje da je on musliman) i tako ga spasiti od stanja kufra.” Allah dželle-šanuhu zna istinu svega. Njegova Riječ je najpouzdanija Riječ.

Rečeno je da će siromasi ovog ummeta ući u džennet pola dana prije bogataša. Dužina ove polovine dana je ravna dužini pet stotina ovosvjetskih (dunjalučkih) godina. Jer, Allah dželle-šanuhu kaže da je jedan dan ravan hiljadi ovosvjetskih godina. U suri Hadždž je jasno rečeno da je to tako. Samo Allah dželle-šanuhu zna zašto je on tako dug. Jer, na ahiretu (na onom svijetu, na budućem svijetu) nema noći i dana i mjeseci i godina kao na ovom svijetu. Siromasi (fakiri) koji će imati privilegiju da uđu ranije u džennet su oni siromasi koji se pokoravaju islamu i koji su strpljivi. “Pokoravati se islamu” znači raditi ono što islam naređuje i izbjegavati ono što on zabranjuje. U siromaštvu imaju deredže (stupnjevi) i mertebe (rangovi). Najviša od svih merteba se dobija na mekamu fene. Siromah (fakir) koji je na toj mertebi zna da je sve osim Allaha dželle-šanuhu fakir (siromašno) i muhtač (potrebno, ovisno). [Nema nijednog stvorenja koje ne treba Allaha dželle-šanuhu, to jest, koje pred Njim nije siromašno.] On (fakir, siromah) zaboravi sva stvorenja. On se ne sjeća nijednog od njih. Onaj koji je dobio sve mertebe siromaštva (fakirluka) je odabraniji, viši, od onog koji je dobio (samo) nekoliko. Iz ovog razloga je stanje onog ko je došao na mekam fene i ko je po izgledu siromah i muhtač bolje od (stanja) onog ko je došao na mekam fene ali po izgledu nije siromašan.

MEKTUBAT

Back | Index | Next