MEKTUBAT

Back | Index | Next

TREĆI TOM, 57. PISMO

Ovo pismo, koje je napisano mevlana-Hamid-Ahmedu, nam govori o tome da je alem stvoren iz ničega. Ono pobija ono što stari grčki filozofi nazivaju akl-i fe’al (aktivni um):

Neka je svaka hvala i zahvala Allahu dželle-šanuhu koji je Rabb (Gospodar) svih alema (svjetova) i neka je salat i selam na najuzvišenijeg od svih (drugih) Pejgambera. Allah dželle-šanuhu postoji sam od Sebe. Allahovo dželle-šanuhu postojanje je od Njega samog. (Tj. Njemu ne treba niko i ništa za Njegovo postojanje.) Kako god On postoji sada, On je tako isto postojao i u prošlosti. I On će takođe (tako isto) postojati i u budućnosti. Njegovo nepostojanje, prije i poslije Njegovog postojanja, je nemoguće. Njegovo postojanje je prijeko potrebno, neophodno. Njemu se nepostojanje ne može ni približiti. Sve drugo osim Allaha dželle-šanuhu se zove alem. Svi alemi, sva fizička stanja materija, [tj. čvrste materije i tečni gasovi, atomi, molekule i energije] nebesa, umovi, nefsovi [ćelije i sve živo], (svi) elementi i (sva) jedinjenja su nastali sa Njegovim stvaranjem. (On ih je sve stvorio.) Ovo sve je prvobitno bilo nepostojeće. On ih je sve kasnije stvorio. Sve je, osim Njega, bilo nepostojeće. Sve je stvoreno kasnije. Poslije izvjesnog vremena će sve opet, (osim Njega), nestati. On je stvorio zemlju za dva dana. On je onda stvorio, takođe za dva dana, i nebesa i zvijezde. To znači, On ih je stvorio iz ničega. Značenje devetog (9.) ajeti kerima sure Ha-mim Sedžde kaže, “On je stvorio zemlju za dva dana.” A značenje dvanaestog (12.) ajeti kerima kaže, “On je onda takođe stvorio i sedam nebesa za dva dana.” Ako neko dođe, i počne poricati ove ajete Kur’ani kerima -- i kaže da su neka stvorenja, nebesa, zvijezde, elementi, um i duša -- vječni, mi ćemo shvatiti da je on idiot (ahmak). Sve vjere nam kažu da je sve drugo osim Allaha dželle-šanuhu hadis (tj. hadith, nastalo), to jest, da je sve bilo nepostojeće (ništa nije postojalo) i da je sve stvoreno kasnije. Hudždžet-ul-islam imam-i Muhammed Gazali nam je saopštio ovu jednoglasnost svih vjera u njegovoj knjizi El munkizu aniddalal. U njoj takođe piše i to da će i oni, koji kažu da je nešto u alemu kadim (vječno), postati kafiri. Kako vidimo, reći za išta što je mumkin tj. za ijednu od mahluk stvari kadim, (tj. reći da je ijedno stvorenje vječno), znači izaći iz vjere i postati filozof. Sve drugo osim Allaha dželle-šanuhu je bilo nepostojeće, i opet će nestati. Kada Kijamet započne zvijezde će izaći iz svojih putanja i raspršiti se, nebesa će se rascijepiti, Zemlja i planine će se raskomadati i nestati. Kur’ani kerim jasno saopštava ovu činjenicu. Ovo su jednoglasno rekle sve muslimanske grupe (firke). Značenje jednog ajeti kerima u suri El-hakka kaže, “A kada se jednom u Sur puhne, Zemlja i planine će se dići i stresti. Toga dana će se Smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti i puči na komade.” Značenje jednog ajeti kerima u suri Tekvir kaže, “Kad Sunce potamni, i kad zvijezde popadaju, i kad se planine raskomadaju na komade i rasprše...” a značenje jednog ajeti kerima u suri Infitar kaže, “Kada se nebo rascijepi, i kad se zvijezde rasprše i budu uništene...” a značenje zadnjeg ajeti kerima sure Kasas kaže, “Sve će, osim Njega, biti uništeno! Samo će On ostati!

U Kur’ani kerimu se nalaze i ovi i mnogi drugi slični ajeti. Nevjerovanje da će oni (stvorenja) biti uništeni će biti džahiluk. Ili, to će biti prevara okićenim lažima filozofa koji ne vjeruju u Kur’ani kerim. Kako se vidi, jedan od uslova imana je da se vjeruje da će stvorenja biti uništena kao i to da se vjeruje da su ona stvorena iz ničega. To se mora vjerovati bez ikakve sumnje. Izvjesni alimi su rekli da neće biti uništeno sedam stvari, tj. Arš, Kursi, Levh, Kalem, Džennet, Džehennem i Ruh, i da će oni vječno ostati. Međutim, ove njihove riječi ne znače da ove stvari ne mogu biti uništene. One znače da će Allah dželle-šanuhu uništiti sve što god hoće, od onih stvari koje je On stvorio, da i On neće uništi neke druge stvari koje On neće da uništi, radi koristi (faide) i razloga (sebeba) koje samo On zna. One će vječno postojati. Allah dželle-šanuhu radi šta hoće i naređuje šta hoće. Kako se razumije iz do sada napisanog, alem, to jest, sve drugo (osim Allaha džellešanuhu), postoji samo sa Allahovom dželle-šanuhu voljom i moći. Allah dželle-šanuhu je potreban svemu i svačemu da bi ono moglo postojati i da bi opstalo u postojanju. Jer, da bi se bilo vječno znači da se u svakom momentu nastavi sa postojanjem. To ne znači da se postane (ili promijeni u) nešto drugo. I postojanje i nastavak postojanja je samo sa Allahovim dželle-šanuhu odlukom i voljom. Kako bi ikad moglo išta -- što stari filozofi nazivaju “aktivni um” (“akl-i feal”), [i što neprijatelji vjere nazivaju prirodnim silama] -- moglo nadgledati postojanje ili nepostojanje stvorenja? Čak i o njegovom ličnom postojanju (tj. o postojanju tzv. “aktivnog uma”) postoje drugačije priče. Jer ono (tj. akl-i fe’al), čemu su oni dali ime, je plod njihovih jadnih i bijednih umova. Ove stvari su, prema pravim učenjima islama, sebebi (posrednici) za Allahovo dželle-šanuhu stvaranje. Allah dželle-šanuhu je i ove sebebe takođe i stvorio i stvara. Povezivati postojanje stvorenja sa ovim izmišljenim i lažnim imenima, koja su plod mašte, i ne vjerovati činjenicu da to od Allaha dželle-šanuhu [koji je Svemogući i Sveznajući] je jedan golem idiotluk (ahmakluk). Čak je i postojanja (varliklar) stid da (ona) ne budu Allahova stvorenja (mahluk) već robovi i sluge nečega što su zarobljenici svojih umova izmislili (ujdurmisali). Ona (postojanja, varliklar) bi više voljela da budu uništena nego da budu taki robovi (tj. nego da budu robovi i sluge ujdurmi filozofa, zarobljenika umova). Ona ne bi htjela da postoje kao robovi neke izmišljotine već bi htjela da budu stvorenja Stvaraoca, koji je kadar sve učiniti i koji može učiniti šta god hoće. Ajeti kerim sure Kehf ovako opisuje ove idiote (zarobljenike umova, filozofe), “Riječ koju oni izgovaraju svojim ustima je jako loša. Oni uvijek lažu.

MEKTUBAT

Back | Index | Next