MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano šejhu Dervišu. Ono nam objašnjava da je čvrsto prianjanje za sunnet-i senijje (tj. islam) najbolji lijek da očistimo rđu volenja drugih iz srca:

Da ti Allahu dželle-šanuhu dadne spas! Sve dok je čovjekovo srce povezano sa kojekakvim stvarima njegovo srce se ne može očistiti. Sve dok je njegovo srce prljavo, ono ostaje lišeno i daleko od sreće. Volenje svega drugog osim Allaha dželle-šanuhu - što se naziva hakikat-i džami’a [tj. ono što je akumuliralo sve u sebi] - izaziva da se ono uprlja i pocrni. Ova prljavština se treba očistiti. Najbolji čistač je slijeđenje Resulullahovog sunneta senijje (sunnet-i senijje-i Mustafavijje) [tj. islama], ala masdarihessalatu vesselamu vettehijje. Slijeđenje sunneta senijje ubija (zle) navike i želje nefsa koje izazivaju da srce pocrni.

Vesele vijesti onim koji su počašćeni ovom blagodaću (ni’metom)! Neka je sram onih koji su lišeni ove velike sreće! Neka Allah dželle-šanuhu dadne spas (selamet) i tebi i onim koji slijede ovaj pravi put!

[U našoj vjeri riječ sunnet ima tri značenja. Kada se riječi “kitab i sunnet” upotrijebe zajedno, kitab znači Kur’ani kerim, a sunnet znači hadisi šerifi. Kada se kaže “farz i sunnet,” farz znači Allahova dželle-šanuhu zapovijed, a sunnet znači sunnet našeg Pejgambera, to jest, njegove zapovijedi. Kada se riječ “sunnet” upotrijebi sama, ona znači šerijat, to jest svi propisi islama (ahkam-i islamijje). Knjige fikha kažu da je to tako. Na primjer, u knjizi Kuduri muhtasari piše, “Onaj ko zna dobro sunnet može biti imam. ” [Kada muslimani klanjaju zajedno (u džema’atu) jedan od njih predvodi molitvu (namaz). On se naziva imam.] Kada ovo knjiga Dževhere objašnjava, ona kaže, “Ovdje riječ “sunnet” znači islam.”

Dakle, ako hoćemo da očistimo srce mi moramo slijediti islam. Slijediti islam znači izvršavati zapovijedi i suzdržavati se od harama i bid’ata.

Bid’at (bidat) znači “nešto što je kasnije napravljeno”. To su stvari koje nisu postojale u vrijeme našeg Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, i četiri halife radijallahu anhum, i koje su u vjeri kasnije izmišljene i koje su se počele se upotrebljavati kao ibadet. Na primjer, pošto se odmah poslije (pet dnevnih) namaza treba proučiti Ajet-el-kursi - bid’at je učiti (odmah) poslije namaza salaten tundžina ili neke druge dove. [Stihovi Kur’ana se zovu “ajeti”. U Kur’anu ima 6666 ajeta. “Ajet-el-kursi” je jedan od njih. On objašnjava Allahovu dželle-šanuhu veličinu i Njegovu neograničenu moć. Riječ “salat” znači i “namaz” i “dova”. Muslimani čine Allahu dželle-šanuhu dovu da se Pejgamberov stepen poveća i da mu se dodijeli što više dobra. I ovakve dove se takođe nazivaju salat. Allah dželle-šanuhu voli one koji ovako čine dovu. On ih izbavlja iz nevolje. “Salaten tundžina” znači tražiti blagoslov na Pejgambera, alejhisselam, da bi se otarasili briga.] Ove dove se moraju učiti poslije Ajet-el-kursije i tespiha. [Nakon namaza Pejgamber alejhisselam je uobičajavao, dakle sunnet je, da jednom prouči Ajet-el-kursiju; da trideset tri (33) puta izgovori subhanallah, što znači “Allah dželle-šanuhu nema mane”; da trideset tri (33) puta izgovori elhamdulillah što znači, “hamd, tj. svaka zahvala koja je nekom učinjena je učinjena Njemu jer samo On šalje svaku uslugu; i da trideset tri (33) puta izgovori Allahu ekber što znači “Allahova dželle-šanuhu veličina se ne može razumom, znanjem, i mislima shvatiti.” Ova procedura se zove tespihat.] Poslije namaza i dova je bid’at učiniti sedždu i ustati. Bid’at je učiti ezan preko mikrofona. Svaka promjena i reforma u vjeri je bid’at. Upotrebljavati kašike i viljuške, nositi kravatu, piti kahvu i čaj, pušiti cigaretu, nisu bid’ati. Jer te stvari nisu ibadeti i one su mubah. One nisu haram. Postoje tri vrste bid’ata:

1 - Najgora vrsta bid’ata je upotrebljavanje stvari za koje je islam rekao da su znaci kufra.

2 - Vjerovanja koja nisu u skladu sa onim što su nam prenijeli alimi ehli sunneta su takođe jako loši bid’ati.

3 - Obnove i reforme koje se rade kao ibadeti su i bid’ati i veliki grijesi.]

MEKTUBAT

Back | Index | Next