U knjizi Nije mogao odgovoriti, u sedmom poglavlju, pod naslovom Odgovor na knjigu Gada-ul-mulahazat, piše:

 

[Englezi su u Indiji, od svih zločina koje su hrišćani nanijeli muslimanima, nanijeli najnehumanije i najsurovije zločine.  Allame Muhammed Fadl-i Hak Hajr-abadi Češti, jedan od najvećih alima islama u Indiji, ovako piše u svojoj knjizi Es-sevret-ul-Hindijje (Indijska fitna), koju je Mevlana Gulam Mir Ali 1384/1964. g.n.e. objasnio u indijskom izdanju njenog komentara koji se zove Al-jevakit-ul-mihrijje.  Ova knjiga je spomenuta u knjizi imena autora, koja se zove Esmaul muellifin, pod imenom Muhammed Fadlullah.  On piše:

Englezi su prvo od šaha Ekbera dobili dozvolu da u indijskom gradu Kalkuti otvore svoje poslovnice.  Oni su u vrijeme šaha Alema kupili zemlju u Kalkuti.  Oni su, da navodno zaštite svoju zemlju, doveli veliku vojsku.  Kada su 1126/1714. g.n.e. izliječili šaha Sultana Ferruha Šira, oni su dobili ovo pravo po cijeloj Indiji.  Oni su za vremena šaha Alema sanija zauzeli Delhi, preuzeli administraciju, i počeli sa svojim zločinima (zulumima).  1227/1858. g.n.e. su indijske vehabije rekle da je šah Behadir II - koji je bio sunni, hanefi, i sufi - pobornik bid’ata i kafir.  Englezi su uz pomoć ovih vahabija, koje su pojačali hindu kafiri i izdajnik, vezir, Ahsenullah han, ušli u Delhi.  Oni su napali na kuće i radnje i pokrali svu imovinu i novac.  Oni su čak ženama i djeci poodsijecali glave.  Narod nije imao vode za piće.  Stari Behadir šah, koji se bio sakrio u Himajun šahovo turbe u Delhiju, je, zajedno sa svojom familijom, svezanih ruku i nogu odveden prema utvrđenju.  Patriarh Hudson je na putu skinuo odjeću sa tri šahova sina i ostavio ih samo u gačama.  On ih je onda, streljajući ih kroz prsa, učinio šehidima.  On se napio njihove krvi.  On je na ulasku u utvrđenje objesio njihova tijela.  Sljedeći dan je odnijeo njihove glave engleskom komandantu Henriju Bernardu.  On je onda od njihovih glava napravio čorbu koju je poslao šahu i njegovoj ženi.  Pošto su (šah i njegova žena) bili izgladnjeli počeli su jesti meso.  Ali ga nisu mogli ni sažvakati ni progutati.  Oni nisu znali kakvo je to meso.  Oni su ga izvadili iz usta i ostavili na zemlju.  Izdajnik Hudson je rekao, “Zašto je ne jedete?  To je predivna supa.  Ja sam je napravio od mesa vaših sinova.”  Englezi su onda protjerali šaha, njegovu ženu, i najbližu rodbinu u grad Rangon i tamo ih zatvorili u tamnice.  Sultan je 1279. godine u tamnici preselio na ahiret.  Englezi su u Delhiju učinili šehidima tri hiljade muslimana strijeljanjem i dvadeset sedam hiljada klanjem.  Spasili su se samo oni koji su uspjeli po noći pobjeći.  Hrišćani su takođe i u drugim gradovima i selima masakrirali bezbroj muslimana.  Oni su uništili istorijski važne umjetničke radove.  Nezamjenljivi ukrasni ornamenti i nakit su natovareni na lađe i odnešeni u London.  Englezi su 1278/1861. g.n.e. učinili šehidom Allamu Fadl-i Haka, u njegovoj tamnici na otoku Endoman.    [Ko želi da nauči zločinima i zlostavljanjima koja su hrišćani nanijeli jedni drugima, i jevrejima, i muslimanima, i o njihovim torturama, koje izazivaju da se koža naježi, i o njihovim zlonamjernim lažima i klevetama protiv Kurani kerima mi mu preporučujemo da pročita 194. i naredne stranice knjige Nije mogao odgovoriti!]

Rusi su 1400/1979. g.n.e. napali Afganistan i započeli s uništavanjem islamskih umjetničkih djela i pobili muslimane mučeničkom smrću (učinili ih šehidima).  Oni su prvo učinili šehidom velikog alima i evliju Ibrahima Mujeddida zajedno sa njegovim stotinu dvadeset i jednim učenikom, njegovom ženom, i kćerkom.  Englezi su takođe prouzrokovali i ovaj divlji, svirepi i podli napad.  Njemački komandant Hitler je 1945. godine do nogu potukao rusku vojsku i bio na pragu Moskve, kada je, preko radia, poslao Engleskoj i Americi poruku:  “Ja priznajem poraz.  Ja ću vam se predati.  Pustite me da samo ratujem sa Rusima i da im do nogu potučem njihovu armiju, i da zauvijek otklonim neprijatnost komunizma sa zemlje.”  Čerčil (Churchill), britanski premijer, je odbio ovu ponudu.  Englezi su ustrajno pomagali Ruse i nisu ušli u Berlin prije dolaska Rusa.  Oni su izazvali da Rusi postanu kuga svijeta.

Abdurrešid Ibrahim efendi ovako piše na jednom mjestu u poglavlju pod nazivom, “Neprijateljstvo Engleza protiv islama,” koje se nalazi u drugom tomu knjige na turskom jeziku Alem-i islam (Islamski svijet), koja je 1328/1910. g.n.e. izdata u Istanbulu, “Prvi cilj Engleza je iskorjenjivanje islamskog hilafeta (hilafet-i islamijje).  Krimski rat koji su oni izazvali, i pomaganje Turcima, je bila samo strategija za potpuno uništenje hilafeta.  Njihov Sporazum u Parizu to jasno otkriva.  [Oni otvoreno izražavaju svoje neprijateljstvo 1923. godine u tajnim artiklima Lozanskog Mirovnog sporazuma.]  Sve nevolje koje su do sada snašle Turke, bez obzira kako one bile prikrivene, su došle od Engleza.  Engleska državna politika se zasniva na uništenju i iskorjenjivanju islama.  Razlog za to je to što se oni plaše islama.  Da bi prevarili muslimane oni upotrebljavaju one, čija je savjest (vidan) na prodaju, i predstavljaju ih kao alime islama i heroje.  Ukratko, Englezi su najveći neprijatelji islama.”

Mi preporučujemo onima, koji žele da se još detaljnije informišu o izdajama i ubistvima koja su Englezi počinili u razna vremena, i u raznim dijelovima svijeta, a naročito ona koja su počinjena protiv muslimana u islamskim zemljama, da pročitaju knjigu inajat-ul-ingliz (Ubistva koja su Englezi učinili) koju je 1334/1916. g.n.e. napisao es-Sejjid Muhammed Habib Ubejdi Beg.  Ova knjiga je izdata u Bejrutu.

Američki advokat i političar Bryan William Jennings je bio čuveni pisac i predavač.  On je od 1913. do 1915. godine, bio američki kongresmen.  On je umro 1925. godine.  On, u svojoj knjizi, The British Dominion in India, detaljno opisuje neprijateljstvo Engleza prema islamu, njihov barbarizam, i zločine.]  Molimo vas da takođe pročitate i našu knjigu Ispovijesti engleskog špijuna.  Ona se može naručiti iz Izdavačke kuće Hakikat Kitabevi - Fatih - Istanbul - Turska.

 

U knjizi Dokazi istinite riječi, u četvrtom dijelu pod naslovom Ujedinimo se, volimo se piše:

 

Englezi su, koji su se u Prvom svjetskom ratu borili protiv muslimana, nakon rata 1351/1932. u Hiazu (Saudijska Arabija) osnovali novu državu.  Oni su oteli od Osmanlija dva sveta islamska grada, Mekku i Medinu, i dali ih ovoj novoj državi.  Ovako se počela širiti još jedna fitna i iznutra razjedati islam.  Ovaj katastrofalni potop fitne su uspjeli da prežive samo oni muslimani koji se čvrsto držali knjiga koje su napisali alimi ehli sunneta. 

 

U knjizi Vjerski reformatori u islamu u šezdeset četvrtom članku piše:

64 -- Englezi su 1270/1853. godine, da bi raširili hrišćanstvo, poslali protestantske sveštenike u Indiju.  Veliki alim Rahmetullah efendija je sa njima danima vodio debatu i na kraju ih je tako odlučno pobijedio da mu oni više nisu bili u stanju odgovoriti.  Oni su se jedne noći brzo iskrali iz zemlje i otišli u London.  Rahmetullah efendija u svojoj knjizi Izhar-ul-hak opširno govori o ovoj svojoj pobjedi nad protestantskim sveštenicima.  Englezi su, da bi se osvetili za ovo, najavili Indiji 1274. godine po hidžri rat, i mučenički pobili (učinili šehidima) na hiljade muslimana.  Ovaj katastrofalni događaj je opširno opisan u našoj knjigama Confessions of a British Spy (Ispovijesti engleskog špijuna) i Could Not Answer (Nije mogao odgovoriti).  Kada su vidjeli da je u iskorjenjivanju islama takođe i njihovo oružje beskorisno oni su započeli s politikom razaranja islama iznutra.  Oni su 1296/1880. godine pomogli jednom čovjeku koji se zvao Ahmed Kadijani da u Indiji osnuje jednu novu vjeru.  Ova vjera, kadijanizam ili ahmedijje, je propagirana kao islam.  Alimi islama u Indiji su napisali knjige u kojima su dokazali da su sljedbenici ove vjere kafiri.  Englezi su u početku, i s istim ciljem, pomagali i vehabizam.  Abdusselam, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku je sljedbenik kadijanizma.  Isto tako ni Ahmed Didat, koji se takmičio s hrišćanima, i pobijedio ih, nije sunni musliman.  Ovi ljudi, s jedne strane, i vehhabijiski i šijiski vjerski ljudi s druge strane, pogrešno informišu hrišćane koji su tek prešli na islam, privlače ih svojim jeretičnim sektama, i tako ih sprečavaju da nađu i dobiju pravi islam.  Engleska politika zaista izaziva strahovitu štetu čovječanstvu i islamu.

Danas, svako, ko je napabirčio malo arapskog jezika, i ko zna pisati, piše vjerske knjige.  Svaki od njih, s diplomom u ruci i prerušen u vjerskog čovjeka, piše svašta (šta mu padne na pamet).  Ovi zindici razaraju islam i kvare iman muslimana.  Omladina čista srca je na gubitku jer ne zna koje knjige da čita i kome da vjeruje.

Oni koji hoće da nauče islam koji Allah dželle-šanuhu voli, i koji hoće da se uhvate čvrsto za Resulullahovu sallallahu alejhi ve sellem vjeru, i dobiju duševni mir (huzur) i sreću na oba svijeta, trebaju čitati (knjige koje podučavaju vjeru i koje se zovu) ilmihal, koji su selekcije citata iz knjiga koje su napisali velikani tesavvufa, na osnovu alima ehli sunneta.  Samo su alimi ehli sunneta shvatili pravo značenje Kur’ani kerima.  Oni su napisali na hiljade knjiga u kojima su nam prenijeli to znanje.  Oni su zjenica oka islama.  Oni se veličaju u ajeti kerimima i hadisi šerifima.  Mi ne smijemo čitati pogrešne i naopake članke niti nasjedati na riječi i predavanja novokomponovanih vjerskih ljudi, zindika, lažnih šejhova, i podmuklih neprijatelja islama.  Mi moramo tražiti prave knjige koje su pripremili pravi muslimani, koji slijede islam, i čija djeca žive u skladu s islamom, to jest, koji ibadete i čuvaju se od harama.