DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI

Back to Home | Next

Publikacija na bosanskom jeziku br. 7

DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI


Naslov originala: Hak sozun vesikalari

Preveo na turski jezik i uredio:
HUSEJN HILMI IŠIK
Rahmetullahi alejh
[1911-2001 Ejjub-Istanbul]

HAKIKAT KITABEVI
Daruššefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.525 5979
Fatih-ISTANBUL
Prvo izdanje 2008


Štamparska bilješka: Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle-šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka: Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se je davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

E’uzu billahi mineššejtanirradžim,
Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”. U vrijeme kada su u porastu izmišljena objašnjenja Kur’ani kerima (tefsiri) i otpadničke vjerske knjige, koje su napisali ireligiozni ljudi, i kada se muslimani upućuju na krivi put, oni, koji slijede prave vjerske knjige koje su napisali alimi pravoga puta, koji se zove ehli sunnet, će dobiti iste nagrade koje će biti date stotini šehida. Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi’i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a’zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

Danas na zemlji postoje tri vrste ljudi:

1) Kafiri. Oni kažu da nisu muslimani. Jevreji i hrišćani su u ovoj grupi.

2) Ehli sunnet muslimani. Njihov se broj stalno u svakoj državi povećava.

3) Licemjeri (munafici). Oni kažu da su muslimani. Međutim, njihov iman i izvjesni ibadeti nemaju nikake sličnosti sa ehli sunnetom. Oni nisu pravi muslimani.

U ovoj našoj knjizi je objašnjeno ko su hurufije, kada su se pojavile, koje su metode slijedile i upotrebljavale i kakvu su štetu oni nanijeli islamu.


SADRŽAJ

  • Hudžedž-i kat’ijje - Ovo je prijevod jedne brošure koja nas informiše da se jedan kafir, Abdullah bin Sebe’, predstavljao kao musliman sa ciljem da prevari i zavede omladinu. U njoj je odgovoreno na njihove laži.

  • Redd-i revafid (Pobijanje Rafidija) Imam Rabbani mudžeddid-i elfi sani šejh Ahmed-i Faruki Serhendi, kuddisa sirruh.

  • Tezkije-i ehl-i bejt (Oslobođenje ehli bejta) Salahuddin Osman bin Nasir Sanduklu efendi, šejh Jeni kapi Mevlevi tekije (Mevlevihane) u Istanbulu.

  • Ujedinimo se i volimo se Neprijatelji islama pišu svakakve knjige da obmane djecu muslimana. Vehabije ne vjeruju mezhebe. Oni kažu da naša vjera u sebi ne sadrži ni jednu zapovijed koja opravdava parčanje u razne mezhebe. Kada bi oni znali šta je mezheb oni ne bi ovako govorili.

  • O moj brate! Ako hoćeš da umreš sa imanom ti moraš voljeti ehli bejt i ashabe. Ovo je odgovor na hurufijske laži.

  • DOKUMENTI ISTINITE RIJEČI

    Back to Home | Next