6- IsmailijjE:  U knjizi Milel i Nihal pie, Oni koji psuju i kleveu ashabe kiram su podijeljeni u dvadeset grupa (firki ).  Jedna od ovih grupa su ismailijje.  Oni imaju sedam imena.  Njihovo prvo ime je batinijje, zato to oni ne vjeruju oita (bukvalna, jasna) znaenja Kurani kerima.  Oni iz njeg izvlae drukija znaenja, po svom shvatanju.  Oni kau da Kurani kerim ima oita (zahir) i skrivena (batin) znaenja;  i da je batin potreban, da je jezgra oraha potrebna, a ne ljuska.

Meutim, ajetima Kurani kerima i hadisi erifima se trebaju davati njihova oita (bukvalna) znaenja.  Ako se jedan ajeti kerim moe jasnije razumjeti (od ajeti kerima s kojim smo se prethodno sreli) onda se prethodnom ajeti kerimu moe dati drukije znaenje na nain koji je u skladu sa kasnijim.  Odbacivanje jasnih i oitih znaenja, i davanje drukijih znaenja ajeti kerimu - bez jake potrebe - je kufr i ilhad.  Jer, izvjesni ljudi na taj nain pokuavaju da promjene i pokvare erijat.

Njihovo drugo ime je karamita, po osnivau ove sekte, Hamdanu Karmatu.  Hamdan je ime sela u Basri, kod grada Vasita.

Njihovo tree ime je hurumijje, zato to oni kau da su mnogi harami halal.

Njihovo etvrto ime je sebijje, zato to kau da ima sedam Pejgambera, posjednika erijata.  Oni kau da su Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, alejhimusselam, est, i da e Mehdi biti sedmi.  Oni kau da je izmeu svaka dva Pejgambera, salevatullahi teala alejhim edmain, bilo sedam imama koje nazivaju natik.  Oni kau da u svakom stoljeu ima sedam imama.

Njihovo najuvenije ime je ismailijje, zato to kau da je, poslije smrti imama Daferi Sadika radijallahu anh, njegov stariji sin - Ismail - postao voa muslimana.  Oni su se ovako pojavili:

Kada su vidjeli da se islam brzo iri preko tri kontinenta, medusije kafiri, odnosno oboavatelji vatre u Indiji, su rekli, Muslimani, i njihovo irenje, se ne mogu sabljom pobijediti i zaustaviti.  Oni se samo mogu iznutra razoriti.  Hajmo zavesti njihovu omladinu i neuke na taj nain to emo njihovim knjigama dati znaenja prema naem vjerovanju.  Njihov voa Hamdan Karmit je uspostavio sljedee osnovne principe:

1 - Mi ne razgovaramo sa onim koji znaju vjeru.  Kada se naemo na mjestu gdje ima vjerski alim mi emo se prikrivati.

2 - Mi emo (izraziti solidarnost i) razgovarati prema eljama i zadovoljstvu onih sa kojima diskutujemo.  Na primjer, kada smo sa zahidom hvalimo zahida.  Kada smo sa grijenikom (fasikom) mi emo mu rei da njegov grijeh nije haram.  [Kada su u prisustvu sunija oni hvale ehli sunnet.  Oni kau mi smo braa.]

3 - Po pitanju zapovijedi i zabrana erijata emo proeti muslimane sumnjom i oklijevanjem.  Na primjer, mi emo nastojati da ih zbunimo pitanjima, kao to su, Zato ena mora da naposti proputene dane koje je propustila iz uzura a ne mora da naklanja namaze?  Poto je mokraa prljavija od sperme zato nam nije farz da se nakon mokrenja okupamo?  Zato svi farz namazi nemaju dva, tri ili etiri rekata?  [Za vrijeme menstruacije ena niti klanja niti posti.  Poslije menstruacije, ona mora da napostiti proputene dane ali ne i namaze.]

4 - Oni obeavaju da e uvati tajnu.  Oni kau da Allah u Kuranu nareuje tajnost.

5 - Oni kau da je vjerski i dunjaluki velikani vole i hvale.

6 - Oni, da bi nas zavarali, prvo brane ono to svako vjeruje.

7 - Nema potrebe za ibadetom.  Glavni cilj je imati isto srce.

8 - Oni omladini, koju su ulovili, kleveu vjerovanje ehli sunneta i kau da je ono nazadno.  Oni ih na kraju naviknu da rade harame.  Oni, da bi to uinili, daju ajeti kerimima i hadisi erifima pogrena znaenja.  Oni kau, To su njihova unutarnja znaenja.  Njih ne moe svaki alim shvatiti.

Na primjer, oni kau, Dennet znai izbjegavati ibadet i uivati stvari.  Dehennem znai izdrati teinu ibadeta i suzdravati se od harama.

Oni su, u poetku, stekli svoje znanje od grkih filozofa.  Na primjer, oni kau, Stvaralac niti postoji niti ne postoji.  On nije ni sveznajui (alim) ni neznalica (dahil).  On nije ni moan (kadir) ni slab.  Svi Njegovi atributi su ovakvi.  Jer, ako kaemo da postoje oni e morati biti povezani sa stvorenjima.  Ako kaemo da ne postoje oni e se osramotiti nepostojanjem.  Stvaralac nije ni vjean (kadim) ni stvoren (hadis).

Hasan bin Muhammed Sabbah, jedan od njih, je uvidio da je njihov put neispravan.  On je zabranio omladini da ui vjersko znanje i ita knjige starih alima.  On je strogo zabranio rasprave s alimima ehli sunneta kao i itanje njihovih knjiga.  On je rekao, Poveavanje zahir ilma (oitog, jasnog znanja) gasi ilmi batin (tajno znanje).  Oni ne slijede erijat.  Oni nijeu i poriu erijatska nareenja i zabrane.  Oni su, kao ivotinje, izabrali put ireligioznog ivota i bezakonja.  Oni su se podijelili na razne grupe i podgrupe.

Sulejman bin Hasan, osniva ismailijske grupe sulejmanijje, je umro 1005/1597. g.n.e.]  On je u svojoj knjizi Nuhab-ul-multekita detaljno objasnio tajnu filozofiju ove pokvarene grupe.