2 - Dženab-i Hak (Allah dželle-šanuhu) kaže u Kurani kerimu u značenju osamdesetog ajeta sure Nisa da je pokornost Muhammedu alejhisselam pokornost Njemu.  Dakle, čovjek Mu nije pokoran sve dok nije pokoran Njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem.  On, sa ciljem da to objavi i istakne da je to sigurno tako, kaže u jednom ajeti kerimu, Naravno, to je svakako tako.  On na ovaj način ne daje mogućnost da to neki ljudi, koji nisu u stanju da ispravno razmišljaju, vide kao dvije drukčije stvari.  Allah dželle-šanuhu izražava nezadovoljstvo sa onim koji na to dvoje gledaju kao na dvije različite stvari, pa opet kaže u značenju 150. i 151. ajeta, Kafiri hoće da naprave razliku između Allahovih dželle-šanuhu naređenja i naređenja Njegovog Poslanika.  Oni kažu da oni vjeruju u jedan dio a ne vjeruju u drugi.  Oni hoće da osnuju novi put između vjerovanja (imana) i nevjerovanja (kufra).  Oni su svi kafiri.  Mi smo svim kafirima pripremili džehennemsku patnju (azab) sa užasnim kaznama (azabima).  (4, 150-151)