3 - Da bi se stekla vječna sreća mora se biti musliman.  Da bi se bilo musliman nije potrebna nikakva formalnost, kao na primjer, da se ode kod muftije ili imama.  U dvanaestom poglavlju Makamat-i mazherijje piše, “Biće dovoljno reći, ‘Ja vjerujem Allaha dželle-šanuhu i Njegovog Poslanika i sve poruke koje je on donijeo od Allaha dželle-šanuhu.  Ja volim Allahove dželle-šanuhu i Resulove prijatelje i mrzim Njihove neprijatelje.’  Dužnosti alima su da dokažu dokumentima svako učenje i da (istaknu i) pokažu ajeti kerime i hadisi šerife na koje se oni oslanjaju.  Ovim nije svaki musliman zadužen.  U Ibni Abidinovoj knjizi, na kraju poglavlja o kafirovoj ženidbi, piše:  [“Starcu koji postane musliman nije uslov da se odmah sunneti.  Neki alimi su čak i rekli da je dozvoljeno ne sunetiti ga, jer sunnet ne ozakonjuje otkrivanje svojih privatnih mjesta.”  U knjigama Hadika i Berika piše, “Star ili bolestan čovjek koji je postao musliman se ne sunneti ako ne može izdržati bol.”  Doktor Nedžmuddin Arif beg 1342/1925. godine kaže u svojoj knjizi Ameli Džerrahi, koja je izdata u Istanbulu, “Jevreji sunnete svoje dječake kada imaju sedam dana ali muslimanski dječaci se sunnete u bilo kom dobu.  Mnogi hrišćani u Evropi i SAD sunnete sebe i svoju djecu zato što misle da je to dobro za njihovo zdravlje.  Ovo je takođe napisano i u knjizi Fenn-i hitan koju je napisao doktor Riza Nur beg koji je bio izaslanik Sinopa.”]