6 - Jedan od velikih Evlija, Sehl bin Abdullah Tušturi, rahmetullahi alejh, koji je bio na nivou hakikata (što je najveći stepen u tesavvufu) je rekao, “Da je u Musaovom i Isaovom ummetu bilo neko kao sto je imam-i a’zam Ebu Hanife oni ne bi postali jevreji i hrisćani.”