22 - U stvari, sagraditi džamiju je najkorisniji i najbolji posao koji Dženab-i Hak (Allah dželle-šanuhu) najviše voli.  Postoje hadisi šerifi koji objašnjavaju kako će građenje džamije donijeti bezbrojne ahiretske nagrade (sevabe).  Značenje osamnaestog ajeta sure Tevbe kaže, “Kafirima nije dozvoljeno graditi džamiju.  To nije razuman i koristan posao.  Njihova gradnja džamije kao i njihovi svi poslovi, koje oni vole, im neće koristiti na Sudnjem danu (kijametu) i, zato što oni nisu slijedili Muhammeda alejhisselam, oni će otići u džehennem, i tamo će biti vječno mučeni jako žestokim kaznama (azabima). 

Značenje osamdeset petog ajeta sure Al-i Imran kaže, “Allah dželle-šanuhu ne prima i ne voli druge vjere, onih, koji žele neku drugu vjeru osim islama, kog je donijeo Muhammed alejhisselam.  Onaj ko okrene leđa islamu (din-i islamu) će na ahiretu puno izgubiti, i otići će u džehennem.

Onaj ko hiljadu godina ibadeti i provede svoj sav život u čišćenju i ubijanju svog nefsa, i postane onima oko njeg koristan sa svojim instrumentima koje je izmislio, i lijepom naravi i ponašanjima, neće postići vječnu sreću sve dok se ne počne slijediti Muhammeda alejhisselam.

Značenje trinaestog ajeti kerima sure Nisa kaže, Oni koji se ogluše o Allahova dželle-šanuhu naređenja i naređenja Njegovog poslanika Muhammeda alejhisselam, oni koji ih ne vole, i koji kažu da ona nisu u skladu sa potrebama savremenog života (moderna), i da nisu kompatibilna sa današnjim vremenom i naukom, neće na Sudnjem danu (kijametu) izbjeći džehennemsku vatru.  Za njih je pripremljena žestoka i bolna patnja (azab).