ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

Ovo je prijevod jednog dijela 21. članka iz drugog dijela knjige TAM ILMIHAL SE'ADET-I EBEDIJJE.

21 - POKVARENE VJERE

3 - AHMEDIJJE (KADIJANI): Mirza Gulam Ahmed Kadijani je osnovao ovu grupu 1298./1880. godine. u Indiji, u gradu Pundžab. On je rođen je 1835. a umro 1908. godine. Kao što je već poznato on je počeo širiti svoje krivovjerne ideje godinu dana nakon napada Engleza na Indiju. Očito je da su Englezi osnovali ovaj pokret. Engleski špijuni i engleske pare su ga brzo raširile sa ciljem da iznutra sruše islam.

Abdurrešid Ibrahim ef. [preselio na ahiret 1944. godine u Japanu ] je napisao knjigu Alem-i islam koja je 1328./1910. godine izdata u Istanbulu na turskom jeziku. On u njoj ovako piše u drugom tomu, pod naslovom “Englesko neprijateljstvo protiv islama”: “Prvi cilj Engleza je bio da što brže unište hilafet muslimana. Oni su, kao prvi korak u ovoj njihovoj spletci rušenja institucije hilafeta, ohrabrili krimske Turke da se pobune protiv Osmanlijske države. Pariski ugovor jasno otkriva ovu njihovu spletku. [Oni su ovo svoje neprijateljstvo otkrili u tajnim spisima Lozanskog sporazuma koji se desio 1923. godine.] Englezi su bili ti koji su, bez obzira na razlog, uvijek izazvali svaku katastrofu koja se desila Turcima. Glavni politički cilj britanskih političara, koji su uvijek strahovali od islama, je bio iskorijenjivanje islama. Oni su, da bi prevarili muslimane, upotrijebili ljudsku pohlepu. Englezi su ove potkupljene prevarante i licemjere predstavljali kao alime islama i heroje. Ukratko, Englezi su najveći neprijatelji islama.” Bryan William Jennings, jedan Amerikanac, zakonodavac, političar i kongresman od 1891. do 1895. je čuven po svojim knjigama i predavanjima. On je od 1913. do 1915. godine je bio Ministar vanjskih poslova. On je umro 1925. godine. On je u svojoj knjizi The British Souvereignty in India detaljno opisao englesko neprijateljstvo prema islamu i njihovo divljaštvo i terorisanje (zulum).

Nakon smrti engleskog instrumenta Gulam-Ahmed-Kadijanija njegov halifa je postao Hakim Nureddin. Njega je 1914. zamijenio Beširuddin Mahmud (1306./1889.-1385./1965.). Ahmed je u Indiji, u gradu Kadijanu, izdao knjigu El-vasijjet u kojoj je proglasio sebe obećanim Mesihom (Isaom alejhisselam). Njegov sin, Bešir, je preselio centar Ahmedijja u gradić Rabvah gdje je počeo širiti (ova njihova) krivovjerna vjerovanja ahmedijja kao “pravi islam”. Njegove dvije velike knjige, koje je on izdao pod naslovom Tefsir Kur’ana, su krcate krivovjernih i pokvarenih pisanja koja su u kontradikciji sa Kur’ani kerimom. On kaže da je on vidio i napisao podatke koje mufessiri hiljadu i tri stotine godina nisu vidjeli. On kaže, “Ja pouzdano tvrdim da je Allah dao ovakve podatke samo Pejgamberima i njihovim halifama.” Hadisi šerif, “Ko tefsiri Kur’ani kerim po svom ličnom mišljenju postaje kafir,” jasno pokazuje da su ovi ljudi na krivom putu i da su izvan islama. Oni su čak pokvareniji i štetniji od jeretika koji se zovu vehabije. Štaviše, vehabijska knjiga Feth-ul-medžid citira Muhammed-Siddik-Hasanovu knjigu Kitab-ul-iza’a i ovako piše na dvije stotine sedamdeset petoj stranici, “Jedan od dedždžala našeg vremena je Gulam Ahmed Kadijani, jedan prljavi dedždžal evropskog tipa. Neka ga Allah učini još ružnijim! Neka dadne svakom da čuje za njegovo zlo! Neka dadne onim, koji su krenuli njegovim putem kufra, da budu loši kao i on! Jer, on je probudio (jednu) veliku fitnu. On je prvo rekao da je Mehdi. Onda je pokušao tvrditi da je Pejgamber. On je bio instrument politike kršćanske države da podijeli muslimane.” Isto kao što vehabije tvrde da je samo vehabizam pravi islam, tako i ahmedijje kažu da je ahmedizam pravi islam. Obje grupe su skrenule sa pravoga puta selefi salihina koje hadisi šerif hvali i veliča. Obje grupe skreću svijet u propast dalaleta i kufra. Ovaj krivi put koji se brzo raširio među džahilima (neukim narodom) Pundžaba i Bombaja se sada nastanjuje u Evropi i Americi. Iako oni sebe nazivaju muslimanima, oni su zbog svojih pokvarenih vjerovanja i obreda izašli iz islama. Ima puno stvari koje izazivaju njihovo nevjerstvo (kufr). Sljedeće tri stvari su najvažnije:

1 – Oni koji sebe nazivaju Ahmedijje i Kadijani vjeruju da oni nisu htjeli objesiti Isa alejhisselama. Oni vjeruju da je on umro prirodnom smrću i da je zakopan u zemlju. Oni vjeruju da je on kasnije ustao iz groba i otišao u Kašmir, u Indiju, gdje je podučavao Indžil i ponovo umro.

2 -- Oni se ne slažu sa islamom ni u pogledu dolaska Mehdija i njegovog pozivanja svakoga u vjeru. Oni kažu, “Duše Isaa i Muhammeda, alejhimesselam, će se pojaviti u liku čovjeka. Taj čovjek je Mirza Ahmed. Nema nikakvog drugog Mehdija.”

3 -- Oni mijenjaju značenje Kur’ani kerima. Oni kažu u islamu postoji džihad. Ali, on se ne vodi topovima i sabljama već nasihatom (savjetom) i iršadom (podučavanjem, obrazovanjem). U islamu nema krvoprolića i patnje već ima hladni rat. Oni ovako poriču ajeti kerime o džihadu. Beširuddin, sin Gulama Ahmeda, je napisao knjigu pod naslovom The Order of the New World (Novi svjetski poredak) koja odiše kufrom. Indijski alimi, šejh Muhammed i šah Kašmiri, su opovrgli kadijanizam u knjigama koje se zovu Akidet-ul-islam fi hajat-i Isa alejhisselam, Ikfar-ul-mulhidin i Hatem-un-nebijjin. Početne stranice ovih knjiga u sebi sadrže pohvale i zahvale raznm alimima islama. Na primjer, profesor Medrese islamijje, sejjid Muhammed Jusuf Benuri, je jednim predivnim stilom i izražavanjem napisao detaljan životopis Muhammeda Envera Šaha i njegove vrline i čestitosti. On nam je saopštio da je Mustafa Sabri ef., visoko učeni alim našeg vremena i zadnji šejhulislam Osmanlijske države, napisao na tri stotine dvadeset sedmoj stranici trećeg toma svoje knjige Mevkiful’ilm vel’akl veddin da je on vidio Muhammeda Envera šaha i da se divio ovom velikom indijskom alimu. Muhammed Enver šah, rahmetullahi teala alejh, je preselio na ahiret 1352./1933. godine. U ove tri knjige piše sljedeće o Mirza-Gulam-Ahmed-Kadijaniju:

On ne vjeruje da će se Isa, alejhisselam, spustiti s nebesa. On kaže, “On je obješen, ubijen. On je imao oca. Njegov otac je Jusuf Nedždžar (Josif drvodjelja).” On, kao i židovi, izgovara vrlo ružne klevete o ovom uzvišenom Pejgamberu. On tvrdi za sebe da je Pejgamber i da je donijeo novu vjeru. On kaže, “Riječ ‘Isa će se spustiti s nebesa’ predskazuje moj dolazak.” On je izmijenio [značenja] ajeti kerima i hadisi šerifa i porekao činjenice koje se moraju vjerovati u potpunosti. On ne vjeruje da je Muhammed, alejhisselam, zadnji Pejgamber i da je viši od svih drugih Pejgambera. On tvrdi da on ima na hiljade mu’džiza i da su njegove mu’džize mnogobrojnije od mu’džiza svih drugih Pejgambera. On kaže da mnogi ajeti predskazuju njegov dolazak i da ga Kur’an veliča.

Ahmed Kadijani je mongol, tatar. On je zindik (jedna vrsta kafira), pripadnik isma’ili firke (grupe, sekte). On je pročitao mnogo knjiga. On je bio ogorčeni neprijatelj ehli sunneta. Englezi su tragali za instrumentom preko kojeg će sprovesti u praksu svoje planove koje su pripremili za rušenje islama iznutra. Oni su izabrali njega. Oni su ga podmitili ogromnom količinom novca. On se prvo pojavio kao Behai-ja. Zatim, on je rekao da je on mudžeddid. On je onda izjavio da je on Mehdi. On je onda rekao da je on Isa Mesih za kog je rečeno da će se spustiti s nebesa. On je na kraju rekao da je on poslanik i da je donijeo novu vjeru. On je rekao da je mesdžid u Kadijanu Mesdžid-i aksa a grad Kadijan Mekka. On je rekao da je grad Lahor u kom se kasnije nastanio Medina. On je napravio groblje koje je nazvao Makberet-ul-dženne. On je rekao da će onaj ko se tu ukopa otići u džennet. On je nazvao svoje žene Ummehat-ul-mu’minin. On naziva zindike koje je on zaveo “moj ummet.” On je rekao da je njegov nikah (ženidba), koji on naziva Muhammedi bejgum, njegova najveća mu’džiza. On kaže da je on (njegov nikah) urađen na nebu i da mu je to saopšteno putem vahja. On je 1305./1888. godine objavio svoju vjeru. On je 1326./1908. godine otišao u džehennem. On je nazivao kafirima one koji mu nisu vjerovali.

Ovaj zindik (kafir) piše na 148. stranici njegove knjige Hakikat-ul-vahj, “Allah je u ovom ummetu stvorio mesiha koji je superiorniji od Isaa. Da je Isa danas živ on ne bi mogao činiti ono što ja činim. On nema mu’džize koje ja imam.” On piše na 107. stranici da je on Pejgamber koji se spominje u ajeti kerimu, “Ja vam šaljem Resula kao što sam Firaunu poslao Resula.” On piše na 68. Stranici, “Allah je poslao mene kao Pejgambera. On je rekao, ‘Ti si obećani Mesih (Mesija).’ On mi je dao tri stotine hiljada mu’džiza.” On piše na 56. stranici knjige Berahim-ul-Ahmedijje da su njegove mu’džize bolje od Muhammedovih alejhisselam mu’džiza.

Postoji stotinu pedeset (150) hadisi šerifa koji kažu da je Muhammed, alejhisselam, posljednji Pejgamber. Trideset od njih su napisani u knjigama koje se zovu Kutub-i sitte. Rečeno je da će se Isa alejhisselam sigurno spustiti s nebesa. Oni su kafiri zato što oni ne vjeruju ove činjenice. Oni nisu muslimani.

Ja sam pronašao knjigu koja potvrđuje činjenicu da su Englezi osnovali ovaj pokvareni put, koji se zove kadijanizam ili ahmedijje, sa ciljem da iznutra sruše islam. Ova knjiga je izdata na arapskom jeziku 1387./1967. godine u pakistanskom gradu Multan. Ona se zove El-mutenebbi-ul-Kadijani. Izdavačka kuća Hakikat kitabevi iz Istanbula je 1393./1973. godine ofsetom preštampala dragocjena pisanja allame Muhammed-Jusuf-Benurija kao i knjižicu (risalu) Havanet-ul-islam. Ova dragocjena Benurijeva pisanja se nalaze na početku knjige Ikfar-ul-mulhidin.

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA