ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

48. članak knjige Vjerski reformatori u islamu

48 - Sejjid Kutb, jedan od vjerskih reformatora ovog stoljeća, se takođe skoro u svim svojim knjigama divi Ibni Tejmijji i Muhammedu Abduhu. On, na primjer, u svojoj knjizi Budućnost je islamova (Future is Islam’s) samo veliča riječ “islam” a ne objašnjava šta on razumije iz te riječi, ili, kojem on mezhebu pripada. On ovako piše na devedeset četvrtoj stranici:

Duhovni vođa koji je ratovao u prvom redu onih, koji su štitili islamske zemlje od invazije tatara, je bio imam Ibni Tejmijje.

Ako je on mislio, kada je rekao “tatara”, na Džingizovu imperiju - kada su Georgijanci (Kavkaza), Perzijanci, i Tatari, u vojsci čuvenog kafira Hulaga, 565. godine po Hidžri napali i porušili i spalili Bagdad, i poklali na stotine hiljada muslimana - Ibni Tejmijje još nije bio ni rođen. Ibni Tejmijje je rođen 661. godine po Hidžri u Harranu. U knjizi pod naslovom Islam Ansiklopedisi, (u 5. dijelu), piše da mu je dodijeljeno da propovijeda (va’zi) o džihadu protiv Mongola, a 699. godine je, kao propovijednik, bio u pobjedi nad Mongolima u Šakhabu u blizini Damaska. U knjizi Mir’at-i Kainat, na njenoj 137. stranici piše, “Hulagov unuk, sultan Mahmud Gazan han je 694. godine po Hidžri postao vladar. On je te godine na savjet njegovog vezira Emira Nevruza postao musliman, zajedno sa 400.000 Mongola, uključujući njegove komandante, vezire, i vojnike. On je te godine [u mjesecu Ramazanu] postio i učio Kur’ani kerim.” Na 930. stranici knjige Kisas-i Enbija piše, “Gazan Mahmud han je napisao egipatskom sultanu Nasiru da sa njim počne sarađuje i bratski radi kako bi islam postao još jači. Nasir, koji je bio jedan od turkmenskih sultana, ga nije poslušao. Nasirovi vojnici su opljačkali okolicu Mardina. Gazan han je na to 699. došao u Haleb. U Humusu je Nasirova vojska poražena. Gazan je ostavio komandanta Kapćaka i jedan broj ratnika da zauzmu Damask. On se vratio u svoju zemlju. Nasir je regrutovao vojnike u Egiptu i poslao ih u Damask. Kada je to Kapćak čuo on je napustio opsadu Damaska i vratio se nazad.” Kako se vidi, Ibni Tejmijje je, koji se lažno hvali kao duhovni vođa u prvom redu (safu), u stvari izazvao rat između dva muslimanska vladara, i izazvao proljevanje bratske krvi, i smrt hiljada muslimana. Što se tiče Gazana hana, kog Sejjid Kutb kleveće sa ciljem da pogrešno predstavi Ibni Tejmijju kao jednog islamskog mudžahida, on je napravio u Tebrizu jednu veliku, bez pramca, i umjetnički neprocjenjivu džamiju, i osnovao dvanaest velikih medresa, bezbroj tekkija, hanova, i drugih hajirli poslova. On je poslao mnoge poklone u Mekku i Medinu i u mnogim selima osnovao vakufe. On je bio pripadnik ehli sunneta. Šemseddin Sami beg je napisao, “On je volio da pravda i istina pobijede. On je bio pravedan i bio je posjednik mnogih vrlina (fazileta) i superioriteta. On je poštovao sejjide i alime.” Da je Ibni Tejmijje nasavjetovao ova dva muslimanska sultana, i da im je rekao slijedeći značenje ajeti kerima “Pomiri svoju braću!”, i da su oni braća, kao što su to činili alimi ehli sunneta, Gazan han i sultan Nasir, koji su sami po sebi bili dobroćudni, bi počeli kooperisati i možda bi izazvali osnivanje jedne još i veće islamske imperije. Čak šta više istorija bi se i lice svijeta promijenilo. On ne samo da nije uradio ovaj hajirli posao nego je vladare i ljude od znanja međusobno zavadio.

Dok su tatarski kafiri rušili i palili muslimanske zemlje i mučki ubijali (pravili šehidima) na milione muslimana, davno, prije Ibni Tejmijje, vjere i imane muslimana nisu štitili ljudi od bid’ata kao što je Ibni Tejmijje. Vjere i imane muslimana su štitila propovijedanja (vazovi) i knjige Burhaneddina šehida, Fahreddina Razija, Omera Nesefija, Sadreddina Konevija, šejha Sa’dija Širazija i mnogih drugih alima ehli sunneta i hiljade evlija koje su obrazovali duhovni učitelji (muršidi) kao što su Ahmed Rifai, imam Gazali, Nedžmeddin Kubra, Ahmed Namiki Džami, i Abdulkadir Gejlani, rahmetullahi teala alejhim edžma’in. Ovi veliki alimi i evlije nisu samo vodili narod mnogih stoljeća pravim putem već su i lično, kao vojnici, učestvovali u džihadu protiv kafira. Mnogi od njih su postali šehidi. Istorija je jasna.

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA