ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

U knjizi Se’adet-i ebedijje, u pedeset petom (55.) članku trećega dijela piše:

... Medicinsko liječenje, dakle, odlazak doktoru i upotrebljavanje lijekova, je sunnet. Hadisi šerif kaže, “Liječite bolest! Jer, Allah dželle-šanuhu je stvorio za svaku bolest pomoć i lijek.

U drugom dijelu knjige Mevahib-i ledunnijje piše da je naš Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem upotrebljavao tri vrste lijekova: Učenje Kur’ani kerima i dova. Lijekove koji su pronađeni sa naučnim istraživanjem. I sa kombinacijom ovoga dvoga. On je rekao, “Onaj ko ne očekuje šifaluk (šifa, tj. ozdravljenje, izliječenje) od Kur’ani kerima njemu šifaluk neće biti nasib (tj. on neće dobiti ozdravljenje).” Hadisi šerif, koji kaže da je učenje sure Fatiha šifaluk za bolest, je napisan u Bejdavijevom tefsiru i Ćerhi tefsiru i u Senaullah-i Dehlevijevom rahmetullahi alejh tefsiru pod naslovom Tefsir-i Mazheri. Imam-i Kušejri rahmetullahi alejh kaže, ako napišemo po jednom tabaku (tj. tanjiru ili posudi) šest ajeta iz Kur’ani kerima koji se nazivaju ajeti šifaluka, i ako ih onda otopimo sa malo vode i dadnemo bolesniku da ih popije, Allah dželle-šanuhu će izliječiti od bolesti tog bolesnika koji ih je popio (tj. bolesnika koji je popio tu otopinu ajeti kerima šifaluka i vode iz te posude). Ajet-i kerimi i dove su sigurni, nesumnjivi, pouzdani izlječivači, iscjelitelji. Ali postoje uslovi (šartovi) koji se moraju poštovati. Onaj ko uči ili piše ajete i dove i bolesnik moraju bezuslovno vjerovati u njihovu efektivnost! Bolesnik se mora pridržavati dijete i ne smije jesti štetnu i škodljivu hranu i lijekove i mora se suzdržati od prevelike toplote ili hladnoće i mora raditi ono što mu je propisano kao potrebno i mora izbjegavati harame i zulume (okrutna djela). Hadisi šerif kaže, “Dove koje su učinjene u gafletu (nesvjesnosti, zaboravu, nehaju, nemaru, indolenciji) prema Allahu dželle-šanuhu nisu kabul.” Naš efendija, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, je uvijek kada je bio bolestan učio (dvije) sure koje počinju sa Kul e’uzu i puhao ih po sebi.

Ajeti koji se zovu ajet-i šifaluka (ili ajeti ozdravljenja) su sljedeći ajeti: Zadnji dio četrnaestog (14.) ajeta sure Tevbe; srednji dio petnaestog (15.) ajeta sure Junus; srednji dio šezdeset devetog (69.) ajeta sure Nahl; prvi dio osamdeset drugog (82.) ajeta sure Isra; osamdeseti (80.) ajet sure Šu’ara; srednji dio četrdeset četvrtog (44.) ajeta sure Fussilet. Ovi ajeti se napišu u nekoj posudi uz pomoć neotrovne obojene tečnosti kao što je šafranova voda. Na taj tekst (napisanih ajeta) se dospe malo kišnice i oni se otope sa kišnicom. Onda se zatraži od žene (bolesnika) da pokloni malo novca od njenog mehra i sa tim novcem se kupi malo meda. Onda se taj med izmiješa sa tom vodom (tj. kišnicom u posudi u kojoj su ajeti otopljeni). Šifa ajete takođe može i napisati osoba koja ima abdest. Onda se taj komad papira (na kom su napisani šifa ajeti) stavi u posudu sa vodom.

Dok knjiga Tuhfe objašnjava trinaesti šijiski te’assub (tj. trinaesto šijisko pogrešno vjerovanje) ona kaže na njenim zadnjim stranicama: Kada je hazreti imam-i Ali Riza stigao u Nišapur, njega je dočekalo više od dvadeset hiljada (20.000) alima i taleba (učenika) ehli sunneta. Oni su ga zamolili da im prouči hadisi šerif koji su prenijeli njegovi djedovi. Spominjući imena svih svojih djedova hazreti imam je proučio ovaj hadisi kudsi: “La ilahe illallah je Moja tvrđava. Onaj ko je ovo proučio je ušao u Moju tvrđavu. A onaj ko je ušao u Moju tvrđavu se spasio od Mog azaba.” Hazreti imam-i Ahmed ibni Hanbel je rekao da ako se ovaj hadisi kudsi prouči zajedno sa imenima njegovih prenosilaca i puhne po umobolnoj osobi njoj će se povratiti pamet. Ako se prouči i puhne po bolesnoj osobi (hasti) ona će ozdraviti. Ovaj podatak je takođe napisao i Ibni Esir rahmetullahi teala alejh u njegovoj knjizi Kamil. Ja sam napisao kako se uči ovaj hadis-i kudsi po bolesnoj osobi u mojoj knjizi na turskom jeziku koja nosi naslov Dokumenti istinite riječi, u dijelu koji nosi naziv Ujedinimo se i volimo se. (Elhamdulillah, nama je bilo nasib da prevedemo ovo poglavlje na bosanski jezik. Ova dova se nalazi na kraju 15. tačke.)

Prvo proučiš dvadeset pet (25) puta estagfirullah. Zadnje estagfirullah izgovoriš do “...ve etubu ilejh”. Onda proučiš jedanaest (11) puta sure Ihlas i sedam (7) puta sure Fatiha-i šerife i trideset tri (33) puta sljedeću dovu “Allahumme salli ve sellim ala sejjidina Muhammedin ve ala ali sejjidina Muhammed”. Onda pokloniš kao hediju (poklon) sevab (od ovog proučenog) dušama našeg Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem i Ashaba kiram ridvanullahi alejhim edžme’in i dušama Evlija rahmetullahi alejhim edžme’in a onda se izgovore imena alima velikana (tj alima silsile-i-alijje-i-Nakšibendijje) i takođe pokloni hedija i njihovim dušama. Onda Allahu dželle-šanuhu učiniš dovu i zamoliš Ga da ti dadne šifaluk (tj. ozdravljenje, izlječenje) radi poštovanja (hurmeta) ovih velikana. Ti ponavljaš ove dove svaki dan u vrijeme sabaha i akšama i uzimaš propisane lijekove i jedeš hranu koja ti je propisana za tvoju bolest. Veliki alim Abdullah-i Dehlevi ovako piše u dvadeset osmom (28.) pismu u njegovoj knjizi Mektubat, “Ti tražiš dove. Ja ti šaljem obje Fatiha-šedžere (silsile, lanca). Jedna sadrži imena bujuklera (tj. velikih alima islama) Nakšibendijje tarikata (puta) a druga bujuklera Kadirijje tarikata. Traži svoje dove sa njihovim vesiletom. (Nakšibendijje Fatiha-šedžere se sastoji od sljedećih imena: Šah-i Nakšibend, šejh Abdulkadir-i Gejlani, imam-i Rabbani, mevlana Halid-i Bagdadi, sejjid Abdullah, sejjid Taha, sejjid Muhammed Salih, sejjid Fehim i sejjid Abdulhakim Arvasi.) Uči jednom Fatihu za duše ljudi čija se imena nalaze na prvoj listi a drugi put uči za duše ljudi čija se imena nalaze na drugoj listi i čini dovu Allahu dželle-šanuhu sa njihovom vasitom (tj. preko njih)!” On ovako piše u njegovom stotinu sedamdesetom (170.) pismu, “Za svaki tvoj posao (tj. kad god imaš problem) moli Allaha dželle-šanuhu čineći vesile sa čistim ruhovima bujuklera (tj. moli Allaha dželle-šanuhu sa posredništvom čistih duša velikana islama)! Uzdaj se u Njega! Allah dželle-šanuhu kabuli dove koje su učinjene sa vasitom (sa posredništvom) onih koje on voli i daje ti tvoje vjerske i dunjalučke potrebe.” On ti ili direktno podari šifaluk (ozdravljenje, izlječenje) ili ti pošalje doktora ili lijek koje je On učinio posrednikom (sebebom) za izliječenje (šifaluk). Jer, Njegov adet (običaj) je da stvara sa sebebima i sa vasitom (tj. preko posrednika). Iz ovog razloga je čvrsto prianjanje, hvatanje, držanje za sebebe (posrednike) sunnet. Imena Silsile-i alijje, tj. imena velikih alima (ovoga lanca) su napisana na kraju 53. članka trećega dijela knjige Se’adet-i ebedijje. Na stotinu dvadeset šestoj (126.) stranici knjige Kijamet i ahiret je opširno napisano da je za šifaluk (tj. da bi se ozdravilo) jako lijepo učiti knjigu Kaside-i Burde.

Autor knjige pod naslovom Tefsir-i Azizi rahmetullahi teala alejh kaže: Između sabahskog farza i sunneta proučiš četrdeset jedanput (41) sure Fatiha. (Kada učiš) zadnje slovo bismile, “mim”, povežeš sa drugim slovom, slovom “lam”, sure Fatiha. [Drugim riječima, izhovoriš “...Rahim-ilhamdu”] Svaka dova koju uputiš poslije ovoga će biti kabul. Ako to puhneš po vodi i dadneš tu vodu nekome ko je hasta ili obenđijan, opčinjen da je popije on će se izliječiti [ako mu nije došao edžel, tj. ako mu nije došlo vrijeme da umre] i čarolija će biti poništena i prekinuta.

Autor knjige Tefsir-i Mazheri rahmetullahi teala alejh piše u tefsiru trećeg ajeta sure Talak, “Imam-i Rabbani rahmetullahi teala alejh je izgovarao svaki dan pet stotina (500) puta ‘la havle vela kuvvete illa billah’ da se spasi od dinske i dunjalučke štete.” Ovo je kelime-i temdžid. [Pogledajte jedanaesto poglavlje drugoga dijela knjige Se’adet-i ebedijje.] On je takođe učio i salavat stotinu (100) puta prije i stotinu (100) puta poslije kelime-i temdžid. Hadisi šerif kaže. “Onaj ko hoće da mu Allah dželle-šanuhu dadne ni’met koji je stalan mora puno učiti ‘la havle vela kuvvete illa billah’!” Hadisi šerif koji postoji u Sahihejnu kaže, “Ovo je jedna hazna (hazine, blago) od džennetskih hazni.” Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Učenje (fraze) ‘la havle vela kuvvete illa billah’ je lijek za devedeset devet dertova (problema, briga, muka). Od njih (tj. dertova) je najblaži (tj. najblaža muka) hemm.” Hemm, gam, huzn znači melanholija, dosada.

Autor knjige Fevaid-i Osmanijje rahmetullahi teala alejh kaže, ako se prouče Fatiha i Ajet-el-kursi i Četiri Kula (tj. četiri sure koje počinju sa Kul...), svaki po sedam puta, i onda puhnu na bolesnu osobu, to će biti efektivno protiv svih katastrofa i svih dertova (problema) i sihira (čarolija), i nazara (uroka) i životinja koje ujedaju i ubadaju (tj. otrovnih životinja). Takođe je iskušeno i to da je dobro i ako se oni prouče i puhnu po soli -- koja se onda rastvori, otopi u vodi -- i onda pije tu vodu, ili se tu vodu posipa po rani ujeda ili uboda. Četiri Kula su sure Kafirun, Ihlas, i Mu’avvizetejn. U biblioteci Sulejmanijje, u risali pod brojem 3653, na stranici 211, stoji ovako napisano, “Ako na dan džume u vrijeme sehura napišemo na dlan desne ruke 99. ajet sure Nisa od “ve men jahrudž” do “rahima” i onda oližemo dlan i to progutamo, sihir će izčezuti i nestati čak i ako je 40 godina star.”

Na kraju knjige Bostan-ul-Arifin piše da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem posjetio Osman-bin-Ebil’as-a radijallahu teala anh koji je bio jako bolestan. On je bio u velikim bolovima. Resulullah alejhisselam mu je rekao, “Učini mesh (tj. potari) sedam puta dio tijela koji te boli sa svojom desnom rukom! Svaki put kad ga činiš mesh prouči E’uzu bi’izzetillahi ve kudretihi min šerri ma-edžidu ve uhaziru!” Osman je rekao da je uradio onako kako mu je rečeno i da je ubrzo poslije toga bio potpuno izliječen. Abdullah ibni Mes’ud je rekao: Ako neko prouči svakoga sabaha i akšama prva četiri ajeta sure Bekara, Ajet-el-kursi i dva ajeta koji slijede (iza Ajet-el-kursi) i onda zadnja tri ajeta sure Bekara šejtan neće ući u njegovu kuću. Ako ovo učiš medžnunu (umobolniku) on će se oporaviti. Svako ko je u nevolji treba često učiti istigfar (tj. estagfirullah).

U knjizi Hazinet-ul-esrar piše: Omer-ul-Faruk radijallahu teala anh je rekao da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, “Po skupljenoj kišnici se prouči sedam puta Fatiha-i šerifa, (sedam puta) Ajet-el-kursi, (sedam puta) Ihlas-i šerif i (sedam puta) Kul-e’uzu sure. Oni koji piju ovu vodu (svakog sabaha) sedam sabaha će se potpuno izliječiti od bolesti i bolova.” [Da se napravi ova voda da bude spremna izvjesni salih muslimani se iskupe negdje i uče gore spomenute sure pušući ih po vodi.] Imam-i Ahmed i Tirmuzi i Nesai i Hakim i Bejheki su rekli, “Junus alejhisselam je činio dovu u stomaku ribe učeći osamdeset sedmi (87.) ajet sure Enbija.” [Njegova dova je ispunjena (tj. bila kabul) i rečeno je da će sve želje muslimana, koji čine dovu učeći ovaj ajet, biti uslišane do kraja svijeta (do kijameta).] Sigurno je daće Allah dželle-šanuhu, kada musliman čini dovu učeći ovaj ajeti kerim, ukabuliti tu dovu. Rečeno je da se ovaj ajeti kerim treba učiti četrdeset (40) puta. Pogledaj 1249. stranicu knjige Se’adet-i ebedijje.

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA