ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

Ustad ibn Halafe Alivi, završenik islamskog univerziteta Džami’ul-azhar (u Egiptu), kaže u svojoj knjizi Akidet-us-selef-i vel-halef: “Kako allame Ebu Zuhre piše u svojoj knjizi Tarih-ul-mezahib-il-islamijje, neki ljudi koji su izašli iz hanbeli mezheba sebe nazivaju selefijjin. Ebulferedž Ibnuldževzi rahmetullahi teala alejh i drugi alimi hanbeli mezheba su rekli da su ove selefijje posjednici bid’ata, da ne slijede selefi salihine, i da pripadaju mudžassime grupi. Oni su tako spriječili širenje ove fitne. Ibni Tejmijje je u sedmom vijeku ponovo potpalio ovu fitnu.” Knjiga detaljno piše o raznim bid’atima selefija i vehhabija, i o njihovim klevetama koje su uperene protiv pripadnika ehli sunneta, i odgovara na njih. Knjiga je izdata 1398/1978. g.n.e. u Damasku. Knjiga ima 340 stranica.

Nemezheblije ili bezmezheblije sebe nazivaju selefijje. Oni kažu da je Ibni Tejmijja najveći imam selefija. Oni su u jednom pogledu u pravu. Jer, riječ selefi nije postojala prije Ibni Tejmijje. Bili su samo selefi salihini, čiji je vjerovanje bilo vjerovanje (i’tikad) ehli sunnet mezheba. Ibni Tejmijjine pokvarene ideje su postale izvori informacija za vehhabije i druge nemezheblije. Ibni Tejmijje je bio, prvobitno, obrazovan u hanbeli mezhebu. Dakle, on je u početku bio sunija. Ali kako se njegovo znanje povećavalo on je, kada je došao na nivo fetve, postao previše pouzdan u sebe i počeo misliti da je iznad alimima ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in. Povećanje njegovog znanja mu je donijelo njegovu stranputicu (dalalet). On je izašao iz hanbeli mezheba. Jer, da bi neko pripadao jednom od četiri mezheba, on prvo mora da ima iman ehli sunneta. Ko nema iman ehli sunneta on ne može biti u hanbeli mezhebu.

Nemezheblije koriste svaku priliku da u svojoj zemlji okleveću, potcijene, lažu na, i omalovaže vjerske ljude ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in. Oni upotrebljavaju razne strategije kako bi onemogućili i spriječili narod da ne čita i ne uči učenja ehli sunneta. Molimo Allaha dželle-šanuhu da nam svima pomogne! Molimo Ga da sačuva čistu omladinu koja je upala u zamke ovih diplomiranih kradljivaca vjere! Amin.

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA